Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/66 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), 4. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003) in Sklepa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 430-49/2008/1, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARRS).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov.

  Okvirni razrez sredstev za raziskovalne in infrastrukturne programe po znanstvenih vedah, ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost, in tematske prioritete, so del Sklepa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 430-49/2008/1. obliki raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov.

  Dejanski razrez po znanstvenih vedah se določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.
   
 3. Začetek in obdobje trajanja koncesije
  Predvideni začetek financiranja raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov je 1. 1. 2009.

  Izbrane koncesionirane raziskovalne in infrastrukturne programe bo ARRS financirala od tri do šest let, z možnostjo nadaljevanja. Obdobje financiranja bo določeno glede na predlagano obdobje izvajanja in glede na rezultate evalvacije.
   
 4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis:
  Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti se podeli raziskovalni organizaciji (dalje: RO), ki nima statusa javne raziskovalne organizacije ter izpolnjuje pogoje, predpisane s Pravilnikom o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003) in Pravilnikom o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08).
   
 5. Pogoji za izbor koncesionarja
  Pogoji za izbor koncesioniranih raziskovalnih in infrastrukturnih programov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/66 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1 in 112/07), v Pravilniku o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o koncesiji) in v Pravilniku o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o programih). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani ARRS.

  Pogoji, ki jih mora izpolnjevati RO za podelitev koncesije so, po Pravilniku o koncesiji, naslednji:
  • da je pravna oseba, vpisana v evidenco ARRS;
  • da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti;
  • da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
  • da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti.
    
 6. Kriteriji za ocenjevanje

  6.1. Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so:
  • raziskovalna kakovost,
  • družbena, ekonomska in kulturna relevantnost,
  • kakovost raziskovalne in razvojne uspešnosti ter
  • upravljavska sposobnost.

6.2. Kriteriji za ocenjevanje infrastrukturnih programov so:

 • pomen infrastrukturnega programa kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike ter prispevek k višanju ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti;
 • raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura in tehnološka zahtevnost;
 • stopnja izkoriščenosti zmogljivosti ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture JRO oziroma RO;
 • sodelovanje z uporabniki in drugimi infrastrukturnimi programi, povezanost v infrastrukturna omrežja ter druge infrastrukturne reference.
 1. Merila za ocenjevanje
  Merila za ocenjevanje so podrobneje opredeljena v Pravilniku o koncesiji, Pravilniku o programih, Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07) ter v Metodologiji za ocenjevanje raziskovalnih programov, št. 6312-3/2008-1 z dne 19.3.2008 in v Metodologiji za ocenjevanje infrastrukturnih programov, št. 6315-1/2008-1 z dne 19.3.2008.
   
 2. Prijava na javni razpis
  Prijava na javni razpis mora biti predložena na predpisanih obrazcih s prilogami, v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

  a) za raziskovalne programe:

b) za infrastrukturne programe:

Vsaka raziskovalna organizacija lahko prijavi samo en infrastrukturni program, ki mora biti strukturno (glede organizacije, dejavnosti, kadrov) in finančno razdeljen, če se izvaja v več organizacijskih enotah raziskovalne organizacije.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izvajanje koncesionirane javne službe
   
  1. Raziskovalni programi
   Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje raziskovalnih programov je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom ARRS. Skupna realizacija tega razpisa in Poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in pripravo poročil o rezultatih raziskovalnih programov v preteklem obdobju, je za leto 2009 predvidena v okvirnem obsegu 55.289.677,00 EUR v skladu s proračunskimi možnostmi.
    
  2. Infrastrukturni programi
   Obseg razpoložljivih sredstev za izvajanje infrastrukturnih programov je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom ARRS. Skupna realizacija tega razpisa in Poziva za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in pripravo poročil o rezultatih raziskovalnih programov v preteklem obdobju, je za leto 2009 predvidena v okvirnem obsegu 5.832.810,00 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.
    
 2. Način plačila koncesionarja za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti
  Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raziskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi koncesije.
   
 3. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja
  Znanstveni svet ARRS pripravi predlog finančno ovrednotenega izbora koncesionarjev, na podlagi katerega ministrica pristojna za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije.
   
 4. Način, oblika in rok za predložitev prijav.
  Prijavo (prijavni obrazec s prilogami) mora prijavitelj posredovati v tiskani obliki in v elektronski obliki, in sicer:
  1. za raziskovalne programe: za vsako obliko posredovanja en izvod prijave v slovenskem jeziku in en izvod prijave v angleškem jeziku;
  2. za infrastrukturne programe: v tiskani in elektronski obliki le v slovenskem jeziku.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki v roku prispejo na naslov ARRS v obeh oblikah, v pisni obliki in elektronski obliki, v slovenskem in angleškem jeziku v primeru raziskovalnih programov, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z obvezno oznako na ovojnici:

 1. za raziskovalne programe
  "Ne odpiraj - Javni razpis za koncesijske raziskovalne programe - znanstvena veda" (navedite znanstveno vedo oz. v primeru programa v teku navedite tudi šifro vede, ki jo določa šifra programa: P1-naravoslovje, P2-tehnika, P3-medicina, P4-biotehnika, P5-družboslovje, P6-humanistika)",
 2. za infrastrukturne programe
  "Ne odpiraj - Javni razpis za koncesijske infrastrukturne programe",

v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Na ovojnici je treba navesti naslov ARRS ter naziv in naslov prijavitelja. V vsaki pošiljki je lahko prijava le za en raziskovalni oziroma infrastrukturni program. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ARRS, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, do vključno srede, 7.5.2008 do 12. ure.

Prijave, oddane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake, kot prijave v tiskani obliki (pisna prijava), morajo prijavitelji poslati za raziskovalne programe na elektronski naslov raziskovalni-programi-2008@arrs.si in za infrastrukturne programe na elektronski naslov infrastrukturni-programi-2008@arrs.si, in sicer vsako prijavo posebej le z enim posredovanim sporočilom. Prijave morajo prispeti na elektronski naslov ARRS do vključno srede, 7.5.2008 do 12. ure.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav, komisija za odpiranje prijavnih vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o koncesiji.

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo v petek, 9.5.2008 ob 10. uri na sedežu ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo obveščeni o izboru koncesioniranih raziskovalnih programih in infrastrukturnih programov, predvidoma do 15.10.2008.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  15.1.
  Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARRS (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/), zainteresirani pa jo lahko dvignejo od dneva objave razpisa, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro, razen v petek med 9.00 in 14.00 uro, v glavni pisarni ARRS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

  15.2.
  Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so dostopne na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.gov.si oziroma pri sodelavcih ARRS na telefonski številki 400 5910 (za naravoslovno matematične vede - Vanja Rodič; za tehniške vede - ga. Almira Bremec; za medicinske vede - g. Marko Belavič; za biotehniške vede - mag. Stojan Pečlin; za družboslovne vede - ga. Alja Kastelic Primc; za humanistične vede - ga. Mateja Gašpirc in za infrastrukturne programe - dr. Lidija Tičar Padar).

 
Dr. Franci Demšar
Direktor

Številka:430-16/2008-1
Datum: 28.3.2008

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 31/2008, z dne 28.03.2003.
 

Razpisna dokumentacija: