Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003) in v skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS, št. 3/2006), sprejetimi proračunskimi sredstvi za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter Pravilnikom o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/2008) izdaja ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo naslednji
 

Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesij v letu 2008 za raziskovalne in infrastrukturne programe

 1. Razpiše se javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti. Javni razpis in ocenjevalni postopek izvede v skladu s predpisi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v letu 2008.
   
 2. Okvirni razrez sredstev za raziskovalne in infrastrukturne programe po vedah, ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost (izražen kot % vseh programov):
Veda Raziskovalni programi koncesionarjev, v % vseh raziskovalnih programov Infrastrukturni programi koncesionarjev (plačni del), v % vseh infrastrukturnih programov
Naravoslovje 9 10
Tehnika 2 2
Medicina 57 72
Biotehnika 5 2
Družboslovje 9 30
Humanistika 5 1
Skupaj (vse vede) 10 11
 1. Tematske prioritete
 1. Raziskovalni programi

Ocenjevalci naj pri ocenjevanju relevance višje ocenijo raziskovalne programe, pri katerih je močno prisotna ena izmed naslednjih prioritet:

 • Prvi prioritetni sklop: raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja;
 • Drugi prioritetni sklop: raziskovanje tehnologij informacijske družbe, vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
 • Tretji prioritetni sklop: raziskovanje materialov, novih proizvodnih postopkov, orodij in tehnologij;
 • Četrti prioritetni sklop: energetika (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, pretvarjanje in shranjevanje energije).
 • Peti prioritetni sklop: interdisciplinarnost
 • Šesti prioritetni sklop: raziskave, vpete v razvojne potrebe slovenskih podjetij.
 • Sedmi prioritetni sklop: temeljne humanistične znanosti, ki podpirajo utrjevanje slovenske identitete - s poudarkom na slovenskem jeziku in kulturi, še zlasti v evropskem, evrosredozemskem in širšem mednarodnem prostoru.
 • Osmi prioritetni sklop: kritični pretres polpretekle dobe - s poudarkom na izdaji temeljnih dokumentov.
 • Deveti prioritetni sklop: Povezanost med demokracijo in družbenim razvojem v kontekstu sodobne slovenske družbe.
 1. Infrastrukturni programi

Ocenjevalci naj pri predlogu delitve sredstev posebej upoštevajo programe, ki omogočajo sodelovanje pri mednarodnih infrastrukturnih projektih.

 
Obrazložitev
 

Ministrica, pristojna za znanost, v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva s sklepom določi vsebino in obseg raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije. V sklepu se opredeli področja, ki so v javnem interesu za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in okvirni razrez sredstev za raziskovalne in infrastrukturne programe po vedah, ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost.


Mojca Kucler Dolinar
Ministrica


Številka: 430-49/2008-1
Datum: 21. 3. 2008