Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Na podlagi 22. člena, v povezavi z 28. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in na podlagi 17. člena Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur. l. RS, št. 23/08) je Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel

Metodologija za ocenjevanje infrastrukturnih programov v letu 2008

1. Splošno

Skladno s Pravilnikom o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur. l. RS, št. 23/08) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) najkasneje eno leto pred iztekom pogodbenega roka, ki je za potekajoči ciklus petletnega programskega financiranja 31. 12. 2008, začne s postopkom ocenjevanja infrastrukturnih programov.

Skladno s 14. členom Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št.48/200) se v postopek ocenjevanja infrastrukturnih programov vključi tudi izvajalce infrastrukturnih programov na podlagi javnega razpisa o koncesiji.

Izvajalci infrastrukturnih programov na poziv agencije oziroma na podlagi javnega razpisa o koncesiji posredujejo:

 1. Predlog infrastrukturnega programa za naslednje obdobje financiranja
  (obrazec ARRS-RI-IP-04-08, I. PREDLOG)
 2. Poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v preteklem obdobju
  (obrazec ARRS-RI-IP-04-08, II. POROČILO)

2. Ocenjevanje

Znanstvenoraziskovalni svet vede (v nadaljnjem besedilu: ZSV) infrastrukturne programe po potrebi razdeli v ocenjevalne skupine, ki so povezane z raziskovalnimi področji (eno področje, več manjših področij, del večjega področja).

Znanstveni svet agencije na predlog ZSV imenuje občasna strokovna telesa, ki ocenjujejo posamezno ocenjevalno skupino infrastrukturnih programov. Občasno strokovno telo se sestoji iz vodij vseh ocenjevanih programov posamezne skupine programov, predstavnika iz uporabniške sfere ter predstavnika ZSV (v funkciji predsednika strokovnega telesa) za ocenjevano področje, ki pa ne nastopa v vlogi ocenjevalca. Ocenjevalec v vlogi predstavnika uporabniške sfere mora izpolnjevati pogoje za recenzenta strokovne odličnosti. Naloga predstavnika ZSV v postopku evalvacije je vodenje razprave na javnih predstavitvah infrastrukturnih programov, koordinacija dela ocenjevalcev, vodenje panela in priprava poročila s panela z navedbo konkretnih ocen in ranga obravnavanih infrastrukturnih programov.

Agencija članom občasnega strokovnega telesa za vsako ocenjevalno skupino pošlje evalvacijsko gradivo (a, b) in ocenjevalni obrazec, ki ga le-ti doma izpolnijo tako, da izpolnijo ustrezne ocenjevalne rubrike, ki vsebujejo številčno(e) oceno(e) po posameznih elementih. Člani občasnega strokovnega telesa vse svoje ocene tudi kratko opisno utemeljijo oziroma komentirajo posamezne elemente ocenjevanja.

3. Elementi ocenjevanja

Glavni elementi ocenjevanja Predloga infrastrukturnega programa za naslednje obdobje financiranja so naslednji:

 • Področje in vsebina infrastrukturnega programa oziroma skladnost z vsebino javnega razpisa/poziva (če je razpis/poziv tematske narave);
 • Pomen infrastrukturnega programa kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike;
 • Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO;
 • Sodelovanje z uporabniki in drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji;
 • Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih;
 • Infrastrukturna skupina ter obseg materialnih stroškov blaga in storitev ter amortizacije.

Pri vsakem od elementov ocenjevanja je možnih od 1 do 5 točk. Največje možno število doseženih točk je 30.

 • Elementi ocenjevanja Poročila o rezultatih infrastrukturnega programa v preteklem obdobju so:
 • Glavni rezultati in doseganje ciljev infrastrukturnega programa;
 • Pomen infrastrukturnega programa kot podpore za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike;
 • Raziskovalna in infrastrukturna oprema ter druga infrastruktura s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti, tehnološka zahtevnost ter prispevek k izkoriščenosti infrastrukture RO;
 • Sodelovanje z uporabniki in drugimi infrastrukturnimi programi in infrastrukturnimi omrežji v Sloveniji;
 • Pomen infrastrukturnega programa kot podpore sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih.

Pri vsakem od elementov ocenjevanja je možnih od 1 do 5 točk. Največje možno število doseženih točk je 25.

4. Ogledi programov in javne predstavitve

Agencija za vsako ocenjevano skupino določi datume javnih predstavitev infrastrukturnih programov. Vodje programov pripravijo predstavitve programov (Power Point) ki se jih udeleže člani občasnega strokovnega telesa za ocenjevanje infrastrukturnih programov. Po predstavitvah člani občasnega strokovnega telesa izoblikujejo dokončne ocene.

Vodja programa ne oceni svojega programa.

Po javnih predstavitvah vseh infrastrukturnih programov znotraj ocenjevalne skupine predstavnik ZSV zbere vse dokončne ocene za infrastrukturne programe in izračuna povprečne ocene.

5. Panel

Člani strokovnega telesa panelno obravnavajo vsak program posebej. Vodja programa ni prisoten pri obravnavi svojega programa.

Rezultat obravnave na panelu je rangiranje (vrstni red) programov znotraj ocenjevalne skupine in razvrstitev programov v tri skupine:

INFRASTRUKTURNI PROGRAM
 

vrhunski program 3
kvaliteten program 2
manj kvaliteten program 1

Strokovno telo k ocenam doda komentar oziroma utemeljitev in poda predlog financiranja v naslednjem obdobju. Za vrhunsko ocenjene programe lahko predlaga Znanstvenemu svetu agencije povečanje obsega financiranja, za slabo ocenjene programe pa zmanjšanje obsega financiranja ali ukinitev nadaljnjega financiranja. Predlog poda na naslednji način:

 1. Povečanje obsega financiranja, letni obseg :
  • stroški plač in prispevkov (izraženo v FTE)
  • materialni stroški za blago in storitve ter amortizacija (EUR)
    
 2. Nadaljevanje financiranja v enakem obsegu:
  • stroški plač in prispevkov (izraženo v FTE)
  • materialni stroški za blago in storitve ter amortizacija (EUR)
    
 3. Zmanjšanje obsega financiranja, letni obseg :
  • stroški plač in prispevkov (izraženo v FTE)
  • materialni stroški za blago in storitve ter amortizacija (EUR)
    
 4. Ukinitev nadaljnjega financiranja
   
 5. Nov program, letni obseg financiranja:
  • stroški plač in prispevkov (izraženo v FTE)
  • materialni stroški za blago in storitve ter amortizacija (EUR)

6. Znanstveni svet agencije, Upravni odbor agencije, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) obravnava predloge ocenjenih in finančno ovrednotenih infrastrukturnih programov s strani strokovnih teles s tem, da ne spreminja vrstnega reda.

Na osnovi predloga strokovnih teles izoblikuje listo programov, ki bodo sklenili 3, 4, 5 ali 6 letne pogodbe za naslednje programsko obdobje v enakem letnem obsegu kot v sedanjem obdobju. Poleg tega izoblikuje predlog liste vrhunskih programov, katerim se poveča letni obseg financiranja, in listo manj kvalitetnih programov, katerim se letni obseg financiranja zmanjša. ZSA izoblikuje tudi listo novih programov in programov, ki se ukinejo.

Direktor agencije nato posreduje predlog seznama ocenjenih in finančno ovrednotenih infrastrukturnih programov Upravnemu odboru agencije v sprejem, in programe, za izvajanje katerih je predlagana podelitev koncesije, v sprejem ministru, pristojnemu za znanost. V primeru poziva za raziskovalne in infrastrukturne programe Upravni odbor s sklepom odloči o izboru in financiranju infrastrukturnih programov v naslednjem obdobju, v primeru javnega razpisa o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne in infrastrukturne dejavnosti pa minister, pristojen za znanost, izda odločbo o podelitvi koncesije.

  
Prof. dr. Peter Dovč
Predsednik ZSA

Številka: 6315-1/2008-1
Datum: 19. 3. 2008