Raziskovalni programi

Normativni akti

      

Pravilnik je bil v veljavi do 21.03.2014, od 22.03.2014 velja spremenjen pravilnik.


 

Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport

Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti - v veljavi do 21.03.2014
1. člen

Ta pravilnik ureja postopek in pogoje za podeljevanje, prenehanje in nadzor koncesij (koncesijskih razmerij) na področju raziskovalne dejavnosti, opredelitev pogodbe o koncesiji in vodenje evidence o podeljenih koncesijah.


2. člen

Koncesija na področju raziskovalne dejavnosti se podeli raziskovalnih organizacijam (v nadaljevanju: RO), ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije, in sicer v obliki raziskovalnih programov in infrastrukturne dejavnosti za izvajanje javne službe, kot jo določa zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.


1. Postopek za podelitev koncesije

3. člen

Minister, pristojen za znanost, v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom in letno politiko ministrstva s sklepom določi vsebino in obseg raziskovalne dejavnosti, za katero se razpiše javni razpis za podelitev koncesije (v nadaljnjem besedilu: razpis). Vsebina sklepa se nanaša na opredelitev področij državno izraženega interesa za financiranje javne službe

4.člen

Koncesija se podeli na podlagi razpisa pravni osebi (v nadaljevanju: koncesionar), ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih za izvajanje javne službe (v nadaljevanju: koncesionarna raziskovalne dejavnost).
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


5 . člen

Razpis določa:

 • predmet koncesije v smislu opredelitve področij državno izraženega interesa za financiranje javne službe;
 • obseg koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
 • začetek in čas trajanja koncesije;
 • vire financiranja predmeta koncesije;
 • način plačila koncesionarja za izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
 • pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
 • vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • rok za prijavo na razpis;
 • kriterije in roke za izbiro med ponudbami;
 • rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri;
 • organ, ki bo opravil izbor koncesionarja;
 • organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
 • odgovorno osebo za dajanje informacij v času objave razpisa;
 • druge podatke, pomembne za določitev in izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti.

6. člen

Rok za prijavo na razpis za izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od tridesetih dni.


7. člen

Prijava mora vsebovati vse z razpisom in dokumentacijo zahtevane podatke.
Prijava se vloži na predpisanem obrazcu neposredno ali po pošti pri javni agenciji na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: agencija). Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisanega roka in do ure določene z razpisom. Nepravočasno prispele prijave se vrnejo predlagatelju.

8. člen

Agencija mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili ponudniku izdelati popolno prijavo.

9. člen

Strokovna služba agencije označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Kopijo potrjenega obrazca o prijavi se vrne predlagatelju v sedmih dneh od prejema prijave.

10. člen

Za pregled prispelih ponudb imenuje agencija najmanj tričlansko komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija). Vsaj dva člana komisije morata biti zaposlena pri agenciji.

11. člen

Komisija iz prejšnjega člena na seji, ki jo skliče predsednik komisije, presoja pravilno opremljenost, pravočasnost in popolnost vlog.


12. člen

Seje komisije so javne. O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
Zapisnik vsebuje predvsem:

 1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
 2. predmet razpisa;
 3. imena navzočih predstavnikov komisije;
 4. naziv ponudnikov, ki so vložili prijave in
 5. ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih, ki niso dostavili popolne prijave.

13. člen

Komisija pregleda prispele vloge v roku sedmih dni po preteku roka za prijavo na razpis.
Če komisija ugotovi, da dokumentacija ponudnika ni popolna, pozove ponudnika, da jo dopolni, in mu določi rok za dopolnitev dokumentacije. Rok iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljši od osem dni.
Če ponudnik v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je vloga popolna.
Če ponudnik v skladu z zahtevo in v roku iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne dopolni vloge, se vloga s sklepom zavrže. Zoper sklep je v roku osem dni od vročitve dovoljen ugovor, o katerem odloči predstojnik agencije. Njegova odločitev je dokončna. Predložena dokumentacija se z dokončnostjo zadeve vrne ponudniku.


14. člen

Vloge, ki jih je komisija ocenila kot pravočasne in popolne, strokovna služba agencije posreduje v ocenjevalni postopek strokovnim telesom agencije za ocenjevanje.

15. člen

Na podlagi predloga podelitve koncesije, ki ga pripravijo strokovna telesa, minister, pristojen za znanost izda odločbo o podelitvi koncesije (v nadaljevanju: odločba o koncesiji).

16.člen

Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.


2. Pogoji za podelitev koncesije

17. člen

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
 • da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija;
 • da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila raziskovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionarne dejavnosti;
 • da ima ustrezno opremo, prostore in infrastrukturo za podporo izvajanja koncesionarne raziskovalne dejavnosti;
 • da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionarne raziskovalne dejavnosti.


18. člen

Ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena ter druge dokumente, ki so navedeni v razpisu, in sicer v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.


3. Pogodba o koncesiji

19. člen

Agencija po vročitvi odločbe o koncesiji pripravi predlog pogodbe o koncesiji, ki jo pošlje koncesionarju.
Predlog pogodbe o koncesiji mora biti posredovan koncesionarju v roku osmih dni od vročitve odločbe o koncesiji.


20. člen

S pogodbo o koncesiji agencija in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje in razmerje do uporabnikov, zlasti pa:

 • vrsto in obseg raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • začetek izvajanja koncesije;
 • čas, za katerega se sklene koncesijska pogodba;
 • rok, v katerem lahko koncesionar odpove koncesijo in način odpovedi;
 • ceno oziroma način vrednotenja raziskovalne dejavnosti;
 • sredstva, ki jih koncesionarju za opravljanje raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije, zagotavlja koncesionar in način financiranja;
 • dolžnost in način poročanja koncesionarja agenciji o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • dolžnost koncesionarja poročati agenciji o tekočem opravljanju raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije;
 • pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja koncesije;
 • način finančnega in strokovnega in upravnega nadzora s strani agencije;
 • način spreminjanja koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje;
 • druge določbe, ki so pomembne za določitev in izvajanje raziskovalne dejavnosti, ki je predmet koncesije.


21. člen

Agencija in koncesionar uskladita vsebino pogodbe o koncesiji v skladu s pogoji, ki so bili objavljeni na razpisu, in jo podpišeta v roku petnajstih dni od vročitve odločbe o koncesiji.
Če koncesionar ne podpiše pogodbe o koncesiji v roku iz prejšnjega odstavka, mu minister koncesijo odvzame z odločbo.


22. člen

Sklepi in odločbe iz koncesijskega razmerja se vročajo s priporočeno pošto.


4. Odvzem koncesije

23. člen

Če koncesionar ne opravlja koncesionarne raziskovalne dejavnosti skladno s predpisi in pogodbo, agencije koncesionarju določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od trideset dni.
Agencija lahko rok iz prejšnjega odstavka na zahtevo koncesionarja iz upravičenih razlogov podaljša še za trideset dni.

24. člen

Koncesionar o odpravljenih pomanjkljivostih poroča agenciji.Če koncesionar v roku iz prejšnjega člena ne odpravi pomanjkljivosti in o tem v nadaljnjih petnajstih dneh ne poroča agenciji, se koncesijo z odločbo ministra odvzame.

5. Evidenca o podeljenih koncesijah

25. člen

Agencija vodi evidenco o podeljenih koncesijah, ki obsega vse podatke, ki so zahtevani v razpisnih obrazcih in razpisni dokumentaciji ter :

 1. zaporedno številko (to je številka izdane odločbe o podelitvi koncesije),
 2. ime in sedež koncesionarja, ime odgovorne osebe in pravni status,
 3. obseg in vrsto raziskovalnih dejavnosti, za katero je bila podeljena koncesija,
 4. datum začetka izvajanja koncesije,
 5. rok trajanja podelitve koncesije.


26. člen

Podatki, vpisani v evidenco, so javni in jih sme vsakdo pregledovati. Pregledovati se smejo tudi listine, ki so podlaga za vpis v evidenco, razen tistih, za katere predpis o varstvu osebnih podatkov določa drugače.
Na podlagi pisne vloge lahko vsakdo pridobi pisni izpis iz evidence za posameznega koncesionarja.

6. Nadzor nad izvajanjem koncesije

27. člen

Strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem javne službe na podlagi koncesije se izvaja v skladu z IV. poglavjem Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (nadzor), v skladu z določili tega pravilnika in določili drugih splošnih pravnih aktov agencije.


7. Prehodne in končne določbe

28. člen

Do ustanovitve agencije opravlja naloge po tem pravilniku ministrstvo, pristojno za znanost. Strokovna telesa ministrstva izvedejo ocenjevalni postopek v skladu s pravilnikom o vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO (Uradni list RS, št. 52/98, 67/98, 72/98, 102/01, 96/02 in 47/03).


29. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Dr. Slavko Gaber
Minister za šolstvo, znanost in šport

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 48/2003, z dne 23.5.2003.