Raziskovalni programi

Normativni akti

      

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS, št. 3/2006) ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter na podlagi 23. člena Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/2008 ) in 3. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/2003) se bodo pri izvedbi poziva za ocenjevanje in javnega razpisa za podelitev koncesije in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, upoštevale naslednje
 

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za razpis in poziv v letu 2008

 
I. Predmet usmeritev

Financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti bo izvedeno v skladu s Programom dela in finančnim načrtom ARRS za leto 2009 na podlagi poziva ARRS za ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov in javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v letu 2008.
 

II. Okvirni razrez sredstev po vedah

Okvirni razrez sredstev za raziskovalne in infrastrukturne programe po vedah je sledeč:

Veda Raziskovalni programi,% Infrastrukturni programi (plačni del),%
Naravoslovje 30 35
Tehnika 31 24
Medicina 9 4
Biotehnika 9 9
Družboslovje 9 13
Humanistika 12 15
Skupaj 100 100

Dejanski razrez po vedah se določi v ocenjevalnem postopku glede na število in kvaliteto prijav.

 
III. Evalvacijski postopek

a. V primeru poziva

Vsebino raziskovalnih in infrastrukturnih programov ocenijo ocenjevalci na podlagi sprejetih metodologij o ocenjevanju raziskovalnih in infrastrukturnih programov. Sestava ocenjevalcev je določena v metodologijah za ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov. Ocenjevalci pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste, predpisane s strani ARRS. Recenzenti ocenjujejo na podlagi točkovnega sistema. Evalvacijski postopek vodi občasno strokovno telo.

Vodje programov pripravijo predstavitve programov, ki se jih udeleže člani občasnega strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov, ocenjevalci ter predstavniki ZSV.

Po predstavitvi programov člani občasnega strokovnega telesa oziroma ocenjevalci za vsako ocenjevalno skupino izpolnijo ustrezne ocenjevalne rubrike, ki vsebujejo številčno(e) oceno(e) po posameznih elementih (kazalcih), in sicer na podlagi evalvacijskega gradiva in ocenjevalnih obrazcev, ki so jih pred-izpolnili.

Člani strokovnega telesa oziroma ocenjevalci in predstavniki ZSV sodelujejo na panelni obravnavi posameznih programov. Rezultat obravnave na panelu je ocenitev raziskovalnih programov in rangiranje (vrstni red) programov znotraj ocenjevalne skupine.

Znanstveni svet agencije (ZSA) obravnava predloge ocenjenih in finančno ovrednotenih raziskovalnih programov s strani strokovnega telesa in izoblikuje listo programov, za katere se bodo sklenile pogodbe ter listo programov, ki se ukinejo. Nato upravni odbor (UO) s sklepom odloči o izboru in financiranju raziskovalnih programov v naslednjem obdobju.

b. V primeru podelitve koncesije

Za vloge, prispele na javni razpis za podelitev koncesije in ki so bile ocenjene kot pravočasne, upravičene in popolne, se uporablja enak evalvacijski postopek, kot za vloge v primeru poziva. Na podlagi sklepa ZSA ministrica, pristojna za znanost, izda odločbe o podelitvi koncesije.

 
IV. Dodatna delitev sredstev

Po sprejetju rebalansa državnega proračuna za leto 2009 lahko ZSA in nato UO ponovno pretehtata delitev sredstev in napravita popravke in sicer:

 1. Raziskovalni programi

Za humanistiko lahko dodeli več sredstev za raziskovalne programe in ustrezno zmanjša proračunsko postavko za raziskovalne projekte iz humanistike. Dodatna sredstva se dodeli tistim dobro ocenjenim raziskovalnim programom, ki so v preteklem programskem obdobju pridobili veliko sredstev z raziskovalnimi projekti.

 1. Infrastrukturni programi

Dodatna sredstva se dodeli dobro ocenjenim infrastrukturnim programom.

 
V. Tematske prioritete

 1. Raziskovalni programi

Ocenjevalci naj pri ocenjevanju relevance višje ocenijo raziskovalne programe, pri katerih je močno prisotna ena izmed naslednjih prioritet:

 • Prvi prioritetni sklop: raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja;
 • Drugi prioritetni sklop: raziskovanje tehnologij informacijske družbe, vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
 • Tretji prioritetni sklop: raziskovanje materijalov, novih proizvodnih postopkov, orodij in tehnologij;
 • Četrti prioritetni sklop: energetika (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, pretvarjanje in shranjevanje energije).
 • Peti prioritetni sklop: interdisciplinarnost
 • Šesti prioritetni sklop: raziskave, vpete v razvojne potrebe slovenskih podjetij.
 • Sedmi prioritetni sklop: temeljne humanistične znanosti, ki podpirajo utrjevanje slovenske identitete - s poudarkom na slovenskem jeziku in kulturi, še zlasti v evropskem, evrosredozemskem in širšem mednarodnem prostoru.
 • Osmi prioritetni sklop: kritični pretres polpretekle dobe - s poudarkom na izdaji temeljnih dokumentov.
 • Deveti prioritetni sklop: Povezanost med demokracijo in družbenim razvojem v kontekstu sodobne slovenske družbe.
 1. Infrastrukturni programi

Ocenjevalci naj pri predlogu delitve sredstev posebej upoštevajo programe, ki omogočajo sodelovanje pri mednarodnih infrastrukturnih projektih.


Mojca Kucler Dolinar
Ministrica


Številka: 430-49/2008-2
Datum: 21. 3. 2008