Novice, obvestila

Razpis za raziskovalne projekte 2019 bo objavljen dne 24. 8. 2018

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 (v nadaljevanju: javni razpis) bo objavljen v petek, 24. 8. 2018. Rok za prijavo bo 2. 10. 2018 do 14. ure.

Višina razpisanih sredstev bo 12 milijonov evrov. V primeru povečanja proračuna agencije za leti 2019 in 2020 bodo sredstva javnega razpisa povišana po vzoru zadnjega zaključenega razpisa, v katerem smo z izhodiščnih 12 milijonov evrov sredstva uspeli povečati za dodatne 3 milijone evrov, kar je predstavljalo 25-odstotni dvig sredstev. Pričetek (so)financiranja izbranih raziskovalnih projektov je predviden s 1. 7. 2019.

Agencija si bo prizadevala, da bo v primeru števila prijav, ki bo omogočalo izvedbo enofaznega postopka ocenjevanja, skladno z 90. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: pravilnik), pozvala vse prijavitelje k oddaji razširjene prijave.

V sklopu javnega razpisa je mogoča tudi oddaja prijave v shemi vodilne agencije v sodelovanju s partnerji iz Avstrije in Madžarske.

V prihajajočem javnem razpisu ne bo večjih sprememb glede na pretekli javni razpis. V primerjavi z zadnjim zaključenim javnim razpisom je bila odpravljena določba, da mora biti vodja raziskovalnega projekta zaposlen pri prijaviteljici projekta ob prijavi. V načrtovanem razpisu mora biti vodja izbranega projekta zaposlen pri prijaviteljici ob podpisu pogodbe o izvajanju in (so)financiranju.

V nadaljevanju izpostavljamo:

  • Pravilnik vsebuje določbo (3. odstavek 89. člena), da se na razpis kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, katerega projekt je na predhodnem razpisu v okviru prve faze ocenjevanja prejel manjše število točk od točk, ki določajo skupni mejni prag vsote vseh ocen, kot ga določata 99. oziroma 100. člen pravilnika.
     
  • Prijava je mogoča za vodje projektov, ki eno leto po zaključku razpisa (po datumu za oddajo prijave za prvo fazo razpisa) nimajo več kot dveh potekajočih raziskovalnih projektov, vključno z morebiti pridobljenim projektom na napovedanem javnem razpisu (štejejo potekajoči temeljni in aplikativni projekti – oznaki J in L, projekti vodilne agencije v letni vrednosti 50.000 evrov ali več, projekti komplementarne sheme ERC in projekti z Državo Izrael – oznaka N; ne štejejo projekti dvostranskega sodelovanja, projekti Ciljnega raziskovalnega programa – CRP, projekti ERA – oznaka H). Agencija bo obvestila vodje projektov, ki imajo navedeno kapaciteto zapolnjeno.
     
  • A3 kot kazalnik vpetosti pri temeljnih raziskovalnih projektih skladno s pravilnikom ni zahtevan, na načrtovanem razpisu pa bo upoštevan pri vstopnih pogojih za aplikativne raziskovalne projekte z izjemami, kot bo razvidno v besedilu razpisa.

Pri terminu objave smo si prizadevali za uskladitev z akademskim urnikom v največji možni meri. Hkrati sta zbiranje in obdelava podatkov za vpetost A3 (skladno s spremembo pravilnika, ki je bila sprejeta v lanskem letu na pobudo Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov (KOsRIS) in Rektorske konference o vključitvi kohezijskih sredstev v poročanje A3) potekala dlje od predvidenega, saj smo bili soočeni s pomanjkljivim poročanjem.

Raziskovalkam in raziskovalcem predlagamo, da pretehtajo tudi sodelovanje pri drugih instrumentih financiranja:

Povezane informacije: