Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Predstavitev

Arhiv

VODILNA AGENCIJA

S Sporazumom o multilateralni shemi vodilne agencije (Lead Agency Agreement) dve ali več agencij iz različnih držav/regij omogočita/jo raziskovalcem prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki je odgovorna za izvedbo ocenjevalnega postopka skupne prijave raziskovalnega projekta.

 

Sodelovanje po principu vodilne agencije je mogoče na oba načina, in sicer:

  • da ARIS deluje v vlogi vodilne agencije in
  • da ARIS deluje v vlogi partnerske agencije.
     

I. ARIS KOT VODILNA AGENCIJA

Prijavitelj lahko prijavi raziskovalni projekt v sodelovanju s partnersko agencijo v okviru rednega letnega nacionalnega javnega razpisa ARIS za (so)financiranje raziskovalnih projektov. Prijavitelj mora na ARIS poslati prijavo skupnega raziskovalnega projekta pod pogoji, ki jih ARIS opredeli v javnem razpisu. Soprijavitelj mora običajno v enem tednu od vložitve skupne prijave pri vodilni agenciji predložiti kopijo skupne prijave pri partnerski agenciji. V kolikor kopija skupne prijave pri partnerski agenciji ni oddana, taka prijava ni uvrščena v nadaljnji postopek ocenjevanja. Partnerska institucija lahko po potrebi zahteva tudi oddajo vzporedne prijave pod njihovimi pogoji.

ARIS v vlogi vodilne agencije izvede postopek ocenjevanja prijavljenih skupnih projektov, o rezultatih ocenjevanja obvesti partnerske agencije in predlaga partnerskim agencijam (so)financiranje njihovega dela skupnega raziskovalnega projekta, ki je v ocenjevalnem postopku presegel dogovorjeni prag za (so)financiranje. Partnerske agencije oziroma njihovi organi odločanja, brez dodatnega ocenjevanja na njihovi strani, praviloma pripoznajo rezultate ocenjevanja ARIS in praviloma sprejmejo v (so)financiranje svoj del pozitivno ocenjenega skupnega raziskovalnega projekta. Slovenski del odobrenega skupnega raziskovalnega projekta (so)financira ARIS, partnerske agencije pa vsaka svoj del skupnega raziskovalnega projekta. Odločitev o (so)financiranju skupnega raziskovalnega projekta mora biti za izvedbo (so)financiranja sprejeta pri vseh sodelujočih agencijah.

Javni razpis za (so) financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023


II. ARRS KOT PARTNERSKA AGENCIJA

WEAVE                                        

Sodelovanje je trenutno možno z naslednjimi agencijami v vlogi vodilne agencije: Avstrija (FWF), Belgija / Flandrija (FWO), Češka (GA ČR), Hrvaška (HRZZ), Luksemburg (FNR), Poljska (NCN) in Švica (SNSF).
 

 

Kontaktne osebe:

za sodelovanje s: FWF, HRZZ , FNR in NCN: Aleksandra Panič, tel.: +386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si 

za sodelovanje s: FWO, GA ČR in SNSF: Lucija Učakar Petrovčič, tel. +386 1 400 5944, e-pošta: lucija.ucakar-petrovcic@arrs.si 

Tehnična pomoč pri prijavah na DigitalForms: digitalforms@arrs.si ali Tomaž Žitnik, tel.: +386 1 400 5946
 

Vabljeni k ogledu spletne strani: weave-research.net

Weave - informacije za prijavitelje (veljavne od 15. 9. 2023)

 


Weave – agencije, ki nastopajo v vlogi vodilne agencije

 

  Avstrija

FWF - Der Wissenschaftsfonds
http://www.fwf.ac.at/

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v začasnem mirovanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (FWF-ARRS) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta pri FWF: stalno odprt razpis

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARRS: v roku 7 dni od oddaje skupne prijave pri FWF

Povezava do razpisa FWF: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects

Kontaktna oseba FWF: Dr. Christoph Bärenreuter (Christoph.Baerenreuter@fwf.ac.at )

Predviden datum objave rezultatov: po vsakokratnem zaključenem postopku ocenjevanja pri FWF

 

  Belgija / Flandrija

FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen   
http://www.fwo.be/

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v začasnem mirovanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (FWO – ARRS) Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation proceduresv začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri FWO: 3. 4. 2023 ob 17:00 uri

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARRS: 3. 4. 2023 ob 17:00 uri

Povezava do razpisa FWO: https://www.fwo.be/en/news/calls/weave/

Kontaktna oseba FWO: Tinne Jacobs (Tinne.Jacobs@fwo.be )

Predviden datum objave rezultatov: december 2023

 

  Češka

GA ČR - Grantová Agentura České Republiky

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://gacr.cz/en/types-of-grant-projects/

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri GA ČR: 4. 4. 2023

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARRS: 4. 4. 2023 ob 24:00 uri

Povezava do razpisa GA ČR: https://gacr.cz/en/tenders-for-2024-projects/ 

Kontaktna oseba GA ČR: Kamila Pětrašová (Kamila.Petrasova@gacr.cz )

Predviden datum objave rezultatov: januar 2024

Pri izpopolnjevanju prijavnega obrazca WEAVE-GAČR/2023 mora prijavitelj v prijavi navesti skupni znesek zaprošenega (so)financiranja za vsak nacionalni/regionalni del raziskovalnega projekta Weave izražen v EUR. Zneski morajo ustrezati zneskom navedenim v skupni prijavi raziskovalnega projekta Weave oddani pri vodilni agenciji (GA ČR). Pri tem je potrebno upoštevati morebitni menjalni tečaj, ki ga je objavila vodilna agencija (GA ČR). V primeru, da vodilna agencija menjalnega tečaja ni objavila, je za preračun iz tuje valute v EUR potrebno upoštevati tečaj, ki ga je objavila Banka Slovenije dne 6. 3. 2023 (23,545 CZK).

 

  Hrvaška

HRZZ – Hrvatska zaklada za znanost

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://hrzz.hr/otvoren-natjecaj-ip-2022-10/

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding between the Slovenian Research Agency (ARRS) and the Croatian Science Foundation (HRZZ) (referred to as “Partner Organizations”) on a Lead Agency Procedure for the unilateral administration of the evaluation procedure and the mutual recognition of the evaluation results concerning Slovenian-Croatian Joint Bilateral Projects - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri HRZZ: razpis še ni odprt (predvideno odprtje razpisa je v II. polletju 2023)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARRS: podatek še ni na voljo

Povezava do razpisa HRZZ: razpis še ni odprt (predvideno odprtje razpisa je v II. polletju 2023)

Kontaktna oseba HRZZ: Jasminka Boljević (jasminka@hrzz.hr )

Predvideni datum objave rezultatov: I. polletje 2024

 
  Luxemburg

FNR - Luxembourg National Research Fund

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://www.fnr.lu/international-cooperation/weave/

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta pri FNR: razpis še ni odprt (predvideno odprtje razpisa je decembra 2023 ali januarja 2024)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARRS: podatek še ni na voljo

Povezava do razpisa FNR: https://www.fnr.lu/international-cooperation/weave/

Kontaktna oseba FNR: Dr. Helena Burg (Helena.Burg@fnr.lu)

Predvideni datum objave rezultatov: II. polletje 2024

 

  Poljska

NCN – Narodowe Centrum Nauki

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://www.ncn.gov.pl/en/aktualnosci/2022-06-20-zapowiedz-opus-lap

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta pri NCN: 15. 12. 2023 (16h)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 15. 12. 2023 (16h)

Povezava do razpisa NCN: https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/opus26 

Menjalni tečaj: 1 EUR=4,5940 PLN

Kontaktna oseba NCN: Magdalena Dobrzańska-Bzowska (Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl)

Predvideni datum objave rezultatov: julij 2024


 

  Švica

SNSF – Swiss National Science Foundation
https://www.snf.ch/en/hTBUS7CLoDTMortt/funding/projects/weave-lead-agency-slovenia

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

Sporazum o vodilni agenciji: Sporazum med Švicarskim nacionalnim znanstvenim skladom (SNSF) in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) - v začasnem mirovanju

Memorandum o pripoznanju: Agreement between the Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Slovenian Research Agency (ARRS) (referred to as “Partner Organisations”) on a Lead Agency Procedure for the unilateral administration of the evaluation procedure and the mutual recognition of the evaluation results for concerning Swiss-Slovenian Joint Bilateral Projects - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri SNSF: prvi rok – 3. 4. 2023 ob 17:00 uri, drugi rok – 2. 10. 2023 ob 17:00 uri

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARRS: 3. 4. 2023 ob 17:00 uri, drugi rok – 2. 10. 2023 ob 17:00 uri

Povezava do razpisa SNSF: https://www.snf.ch/en/WAvYcY7awAUGolST/funding/projects/projects-in-all-disciplines

Kontaktna oseba SNSF: Schenker Elisabeth (elisabeth.schenker@snf.ch )

Predviden datum objave rezultatov: prvi rok – september 2023, drugi rok – v letu 2024

Pri izpopolnjevanju prijavnega obrazca WEAVE-SNSF/2023 mora prijavitelj v prijavi navesti skupni znesek zaprošenega (so)financiranja za vsak nacionalni/regionalni del raziskovalnega projekta Weave izražen v EUR. Zneski morajo ustrezati zneskom navedenim v skupni prijavi raziskovalnega projekta Weave oddani pri vodilni agenciji (SNSF). Pri tem je potrebno upoštevati morebitni menjalni tečaj, ki ga je objavila vodilna agencija (SNSF). V primeru, da vodilna agencija menjalnega tečaja ni objavila, je za preračun iz tuje valute v EUR potrebno upoštevati tečaj, ki ga je objavila Banka Slovenije dne 6. 3. 2023 (0,9947 CHF).


Dvostranski dogovori

Kontaktne osebe:
za sodelovanje z NKFIHAleksandra Panič, tel.: +386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si

 

 

  Madžarska (ni vključena v financiranje skupnih raziskovalnih projektov Weave)

NKFIH – National Research, Development and Innovation Office

http://nkfih.gov.hu/about-the-office

Povezava do javnega razpisa: https://nkfih.gov.hu/english/nrdi-fund/austrian-slovenian-thematic-research-projects-ann22-snn22/call-for-applications

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v izvajanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (NKFIH – ARRS) Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures – v izvajanju

***********************************************************************************

NKFIH - informacije za prijavitelje (veljavne od 30. 3. 2023)

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta pri NKFIH: 4. 5. 2023 (po pošti), 10. 5. 2023 (e-oddaja)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta pri ARRS: 10. 5. 2023 ob 24h

Povezava do razpisa NKFIH: https://nkfih.gov.hu/english/nrdi-fund/slovenian-thematic-research-projects-snn23/call-for-applications 

Menjalni tečaj: 1 EUR = HUF 399.1 HUF

Kontaktna oseba NKFIH: Előd Nemerkényi (elod.nemerkenyi@nkfih.gov.hu)

Predvideni datum objave rezultatov: oktober 2023


Dvostranski dogovori v mirovanju

 

  CEUS (Partnerstvo agencij) - v začasnem mirovanju

Poleg ARRS partnerstvo CEUS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska).

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures.

 

  Dokumentacija prijave