Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Predstavitev

Arhiv

KRATEK POVZETEK

Sodelovanje po principu vodilne agencije zajema sodelovanje med dvema ali več agencijami, ki sofinancirajo v principu temeljenje raziskave. Dogovori so lahko dvostranski ali večstranski. Razvoj koncepta se je pričel na osnovi dvostranski individualnih dogovorov med dvema agencijama z namenom administrativnih razbremenitev, saj poenostavlja postopek oddaje in izbire prijav skupnih raziskovalnih projektov. Osnovni princip vodilne agencije je, da agencija, ki je v vlogi vodilne agencije izvede ocenjevalni postopek, partnerska agencija pa, brez dodatnega ocenjevalnega postopka, pripozna rezultate ocenjevalnega postopka vodilne agencije. Navedeno je mogoče na osnovi predhodnega preverjanja usklajenosti ocenjevalnih postopkov in vzpostavljenega medsebojnega zaupanja.

S sporazumom o multilateralni shemi vodilne agencije (Lead Agency Agreement = MLA) dve ali več agencij iz različnih držav/regij omogočita/jo raziskovalcem prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki je odgovorna za izvedbo ocenjevalnega postopka skupne prijave raziskovalnega projekta.

ARIS ima trenutno sodelovanje po principu vodilne agencije vzpostavljeno:

  1. na osnovi individualnega dvostranskega dogovora o sodelovanju po principu vodilne agencije z madžarsko agencijo National Research, Development and Innovation Office - NKFIH
  2. na osnovi Weave - dogovora o MLA, ki ga je poleg ARIS podpisalo še 11 evropskih agencij. Ime Weave je le skupno poimenovanje tega instrumenta za vseh 12 agencij. Poleg zgoraj navadnega osnovnega principa vodilne agencije je pomembno da, Weave temelji na obstoječih shemah financiranja, ki so odprte za nacionalne ali regionalne raziskovalne projekte in za prijave projektov Weave. Agencije, vključene v (so)financiranje raziskovalnih projektov Weave, zagotavljajo financiranje samo znotraj svojih državnih ali regionalnih meja.

ARIS je ena izmed dvanajstih evropskih agencij, ki so v letu 2020 podpisale dogovor o MLA. Dogovor o MLA so poleg ARIS podpisale tudi: DFG (Nemčija), FNR (Luksemburg), FNRS (Belgija), FORMAS (Švedska), FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GA ČR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska), RCN (Norveška) in SNSF (Švica).

Neposredno sodelovanje je trenutno možno z naslednjimi sedmimi agencijami: Avstrija (FWF), Belgija / Flandrija (FWO), Češka (GA ČR), Hrvaška (HRZZ), Luksemburg (FNR), Poljska (NCN) in Švica (SNSF).

Sodelovanje s štirimi agencijami DFG (Nemčija), FNRS (Belgija), FORMAS (Švedska) in RCN (Norveška) še ni vzpostavljeno. V roku petletnega prehodnega obdobja, ki je definiran v dogovoru o MLA, pa bo predvidoma sodelovanje v okviru tega instrumenta vzpostavljeno z vsemi podpisnicami dogovora. Potekajo usklajevanja z nemško agencijo DFG in bo predvideno sodelovanje vzpostavljeno ob naslednjem razpisu, ko bo DFG delovala v vlogi vodilne agencije. Potekajo tudi usklajevanja z agencijami FNRS, FORMAS in RCN, da se vzpostavi predvideno sodelovanje v okviru razpisa, ko bo ARIS v vlogi vodilne agencije (razpis, ki bo objavljen predvidoma jeseni leta 2024).

V obeh zgoraj navedenih sporazumih ARIS deluje:

  • v vlogi vodilne agencije (izvaja ocenjevalni postopek) in
  • v vlogi partnerske agencije (ocenjevalni postopek izvede partnerska agencija).
     

VODILNA AGENCIJA

S Sporazumom o multilateralni shemi vodilne agencije (Lead Agency Agreement) dve ali več agencij iz različnih držav/regij omogočita/jo raziskovalcem prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki je odgovorna za izvedbo ocenjevalnega postopka skupne prijave raziskovalnega projekta.

 

Sodelovanje po principu vodilne agencije je mogoče na oba načina, in sicer:

  • da ARIS deluje v vlogi vodilne agencije in
  • da ARIS deluje v vlogi partnerske agencije.
     

I. ARIS KOT VODILNA AGENCIJA

Prijavitelj lahko prijavi raziskovalni projekt v sodelovanju s partnersko agencijo v okviru rednega letnega nacionalnega javnega razpisa ARIS za (so)financiranje raziskovalnih projektov. Prijavitelj mora na ARIS poslati prijavo skupnega raziskovalnega projekta pod pogoji, ki jih ARIS opredeli v javnem razpisu. Soprijavitelj mora običajno v enem tednu od vložitve skupne prijave pri vodilni agenciji predložiti kopijo skupne prijave pri partnerski agenciji. V kolikor kopija skupne prijave pri partnerski agenciji ni oddana, taka prijava ni uvrščena v nadaljnji postopek ocenjevanja. Partnerska institucija lahko po potrebi zahteva tudi oddajo vzporedne prijave pod njihovimi pogoji.

ARIS v vlogi vodilne agencije izvede postopek ocenjevanja prijavljenih skupnih projektov, o rezultatih ocenjevanja obvesti partnerske agencije in predlaga partnerskim agencijam (so)financiranje njihovega dela skupnega raziskovalnega projekta, ki je v ocenjevalnem postopku presegel dogovorjeni prag za (so)financiranje. Partnerske agencije oziroma njihovi organi odločanja, brez dodatnega ocenjevanja na njihovi strani, praviloma pripoznajo rezultate ocenjevanja ARIS in praviloma sprejmejo v (so)financiranje svoj del pozitivno ocenjenega skupnega raziskovalnega projekta. Slovenski del odobrenega skupnega raziskovalnega projekta (so)financira ARIS, partnerske agencije pa vsaka svoj del skupnega raziskovalnega projekta. Odločitev o (so)financiranju skupnega raziskovalnega projekta mora biti za izvedbo (so)financiranja sprejeta pri vseh sodelujočih agencijah.

Javni razpis za (so) financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024


II. ARIS KOT PARTNERSKA AGENCIJA

WEAVE                                        

Sodelovanje je trenutno možno z naslednjimi agencijami v vlogi vodilne agencije: Avstrija (FWF), Belgija / Flandrija (FWO), Češka (GA ČR), Hrvaška (HRZZ), Luksemburg (FNR), Poljska (NCN) in Švica (SNSF).
 

 

Kontaktne osebe:

za sodelovanje s: FWF, HRZZ , FNR in NCN: Aleksandra Panič, tel.: +386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@aris-rs.si 

za sodelovanje s: FWO, GA ČR in SNSF: Lucija Učakar Petrovčič, tel. +386 1 400 5944, e-pošta: lucija.ucakar-petrovcic@aris-rs.si 

Tehnična pomoč pri prijavah na DigitalForms: digitalforms@aris-rs.si ali Tomaž Žitnik, tel.: +386 1 400 5946
 

Vabljeni k ogledu spletne strani: weave-research.net

Weave - informacije za prijavitelje (veljavne od 14. 6. 2024)

 


Weave – agencije, ki nastopajo v vlogi vodilne agencije

 

  Avstrija

FWF - Der Wissenschaftsfonds
http://www.fwf.ac.at/

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v začasnem mirovanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (FWF-ARRS) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta pri FWF: stalno odprt razpis

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: v roku 7 dni od oddaje skupne prijave pri FWF.

Povezava do razpisa FWF: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/international-programmes/joint-projects

Kontaktna oseba FWF: Dr. Christoph Bärenreuter (Christoph.Baerenreuter@fwf.ac.at )

Predviden datum objave rezultatov: po vsakokratnem zaključenem postopku ocenjevanja pri FWF

 

  Belgija / Flandrija

FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen   
http://www.fwo.be/

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v začasnem mirovanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (FWO – ARRS) Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation proceduresv začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Odprtje možnosti oddaje slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 29. 1. 2024

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri FWO: 2. 4. 2024 ob 17:00 uri

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 2. 4. 2024 ob 17:00 uri

Povezava do razpisa FWO: https://www.fwo.be/en/news/calls/weave/

Kontaktna oseba FWO: Tinne Jacobs (Tinne.Jacobs@fwo.be )

Predviden datum objave rezultatov: december 2024

 

  Češka

GA ČR - Grantová Agentura České Republiky

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://gacr.cz/en/types-of-grant-projects/

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Odprtje možnosti oddaje slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 9. 2. 2024

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri GA ČR: 3. 4. 2024 ob 24:00 uri

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 3. 4. 2024 ob 24:00 uri

Povezava do razpisa GA ČR: https://gacr.cz/en/tenders-for-2025-projects/ 

Kontaktna oseba GA ČR: Kamila Pětrašová (Kamila.Petrasova@gacr.cz)

Predviden datum objave rezultatov: januar 2025

Pri izpopolnjevanju prijavnega obrazca WEAVE-GAČR/2024 mora prijavitelj v prijavi navesti skupni znesek zaprošenega (so)financiranja za vsak nacionalni/regionalni del raziskovalnega projekta Weave izražen v EUR. Zneski morajo ustrezati zneskom navedenim v skupni prijavi raziskovalnega projekta Weave oddani pri vodilni agenciji (GA ČR). Pri tem je potrebno upoštevati morebitni menjalni tečaj, ki ga je objavila vodilna agencija (GA ČR). V primeru, da vodilna agencija menjalnega tečaja ni objavila, je za preračun iz tuje valute v EUR potrebno upoštevati tečaj, ki ga je objavila Banka Slovenije dne 9. 2. 2024.

 

  Hrvaška

HRZZ – Hrvatska zaklada za znanost

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-ip-2024-05/

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding between the Slovenian Research Agency (ARRS) and the Croatian Science Foundation (HRZZ) (referred to as “Partner Organizations”) on a Lead Agency Procedure for the unilateral administration of the evaluation procedure and the mutual recognition of the evaluation results concerning Slovenian-Croatian Joint Bilateral Projects - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Odprtje možnosti oddaje slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 17. 4. 2024

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri HRZZ: 17. 5. 2024 (13h)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 17. 5. 2024 (13h)

Povezava do razpisa HRZZ: https://hrzz.hr/otvaranje-natjecaja-ip-2024-05/ 

Kontaktna oseba HRZZ: Jasminka Boljević (jasminka@hrzz.hr) in dr. sc. Milan Čanković (milan@hrzz.hr)

Predvideni datum objave rezultatov: december 2024

 

  Luxemburg

FNR - Luxembourg National Research Fund

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://www.fnr.lu/international-cooperation/weave/

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta pri FNR: 17. 4. 2024 (14h)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 17. 4. 2024 (14h)

Povezava do razpisa FNR: https://www.fnr.lu/international-cooperation/weave/

Kontaktna oseba FNR: Dr. Helena Burg (Helena.Burg@fnr.lu)

Predvideni datum objave rezultatov: december 2024

 

  Poljska

NCN – Narodowe Centrum Nauki

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://www.ncn.gov.pl/en/aktualnosci/2022-06-20-zapowiedz-opus-lap

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta pri NCN: 15. 12. 2023 (16h)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 15. 12. 2023 (16h)

Povezava do razpisa NCN: https://www.ncn.gov.pl/en/ogloszenia/konkursy/opus26 

Menjalni tečaj: 1 EUR=4,5940 PLN

Kontaktna oseba NCN: Magdalena Dobrzańska-Bzowska (Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl)

Predvideni datum objave rezultatov: julij 2024


 

  Švica

SNSF – Swiss National Science Foundation
https://www.snf.ch/en/hTBUS7CLoDTMortt/funding/projects/weave-lead-agency-slovenia

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

Sporazum o vodilni agenciji: Sporazum med Švicarskim nacionalnim znanstvenim skladom (SNSF) in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) - v začasnem mirovanju

Memorandum o pripoznanju: Agreement between the Swiss National Science Foundation (SNSF) and the Slovenian Research Agency (ARRS) (referred to as “Partner Organisations”) on a Lead Agency Procedure for the unilateral administration of the evaluation procedure and the mutual recognition of the evaluation results for concerning Swiss-Slovenian Joint Bilateral Projects - v začasnem mirovanju

***********************************************************************************

Odprtje možnosti oddaje slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 9. 2. 2024

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta Weave pri SNSF: 3. 4. 2024 ob 17:00 uri (prvi rok SNSF)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta Weave pri ARIS: 3. 4. 2024 ob 17:00 uri

Povezava do razpisa SNSF: https://www.snf.ch/en/WAvYcY7awAUGolST/funding/projects/projects-in-all-disciplines

Kontaktna oseba SNSF: Schenker Elisabeth (elisabeth.schenker@snf.ch)

Predviden datum objave rezultatov: september 2024 Pri izpopolnjevanju prijavnega obrazca WEAVE-SNSF/2024 mora prijavitelj v prijavi navesti skupni znesek zaprošenega (so)financiranja za vsak nacionalni/regionalni del raziskovalnega projekta Weave izražen v EUR. Zneski morajo ustrezati zneskom navedenim v skupni prijavi raziskovalnega projekta Weave oddani pri vodilni agenciji (SNSF). Pri tem je potrebno upoštevati morebitni menjalni tečaj, ki ga je objavila vodilna agencija (SNSF). V primeru, da vodilna agencija menjalnega tečaja ni objavila, je za preračun iz tuje valute v EUR potrebno upoštevati tečaj, ki ga je objavila Banka Slovenije dne 9. 2. 2024.

Potencialne prijavitelje obveščamo, da bo ARIS v letu 2024 predvidoma sodelovala samo na prvem roku razpisa, kjer SNSF deluje v vlogi vodilne agencije, ARIS pa deluje v vlogi partnerske agencije.Dvostranski dogovori

Kontaktne osebe:
za sodelovanje z NKFIHAleksandra Panič, tel.: +386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@aris-rs.si

 

 

  Madžarska (ni vključena v financiranje skupnih raziskovalnih projektov Weave)

NKFIH – National Research, Development and Innovation Office

http://nkfih.gov.hu/about-the-office

Povezava do javnega razpisa: https://nkfih.gov.hu/english/nrdi-fund/austrian-slovenian-thematic-research-projects-ann22-snn22/call-for-applications

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v izvajanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (NKFIH – ARRS) Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures – v izvajanju

***********************************************************************************

NKFIH - informacije za prijavitelje (veljavne od 18. 6. 2024)

Odprtje možnosti oddaje slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta pri ARIS: 15. 5. 2024

Rok za oddajo skupne prijave raziskovalnega projekta pri NKFIH: 17. 6. 2024 (16h)

Rok za oddajo slovenskega dela prijave raziskovalnega projekta pri ARIS: 17. 6. 2024 (24h)

Povezava do razpisa NKFIH: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-osztrak-szloven-kutatasi-palyazat-ann24-snn24/palyazati-felhivas

Menjalni tečaj: tečaj, ki ga objavi Banka Slovenije (dnevna tečajnica –referenčni tečaji ECB) na dan 15. 5. 2024

Kontaktna oseba NKFIH: Előd Nemerkényi (elod.nemerkenyi@nkfih.gov.hu)

Predvideni datum objave rezultatov: konec leta 2024


Dvostranski dogovori v mirovanju

 

  CEUS (Partnerstvo agencij) - v začasnem mirovanju

Poleg ARRS partnerstvo CEUS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska).

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures.

 

  Dokumentacija prijave