Mednarodno sodelovanje

Predstavitev

Mednarodno sodelovanje v okviru sheme vodilne agencije

Z dogovorom o sodelovanju v okviru sheme vodilne agencije (Lead Agency Agreement) dve ali več agencij iz različnih držav omogočita/jo raziskovalcem prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki izvede ocenjevalni postopek skupne prijave.

Shema vodilne agencije za prijavitelje skupnega raziskovalnega projekta pomeni bistveno administrativno razbremenitev, saj ocenjevalni postopek prijave skupnega raziskovalnega projekta izvede le ena izmed agencij, tj. vodilna agencija. Kadar je prijava projekta v ocenjevalnem postopku ocenjena kot uspešna in jo vodilna agencija predlaga v sofinanciranje, sodelujoča partnerska agencija pripozna rezultate ocenjevalnega postopka in praviloma prevzame sofinanciranje svojega dela raziskovalnega projekta brez dodatnega ocenjevalnega postopka na podlagi dogovora o medsebojnem pripoznavanju ocenjevalnih postopkov.

ARRS je ena izmed dvanajstih evropskih agencij, ki so v letu 2020 podpisale dogovor o multilateralni vodilni agenciji za sofinanciranje znanstveno odličnih dvostranskih oziroma tristranskih raziskovalnih projektov Weave. Dogovor so poleg ARRS podpisale tudi: DFG (Nemčija), FNR (Luksemburg), FNRS (Belgija), FORMAS (Švedska), FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GA ČR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska), RCN (Norveška) in SNSF (Švica). Shema multilateralne vodilne agencije nadgrajuje dosedanje bilateralne sheme vodilne agencije in širi sodelovanje med agencijami več držav.

Nova shema raziskovalcem omogoča prijavo skupnega raziskovalnega projekta Weave pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki izvede ocenjevalni postopek skupne prijave. ARRS bo v letu 2022 nadaljevala tovrstno sodelovanje z: FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GA ČR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska), in SNSF (Švica). V roku petletnega prehodnega obdobja, ki je definiran v podpisanem dogovoru, pa bo sodelovanje v okviru tega instrumenta vzpostavljeno z vsemi podpisnicami dogovora.

Dosedanje sodelovanje po principu vodilne agencije z madžarsko agencijo NKFIH v letu 2022 ostane nespremenjeno in se bo izvajalo na utečen način.

Sodelovanje po principu vodilne agencije je mogoče na oba načina in sicer, da ARRS nastopa v vlogi vodilne agencije in da ARRS nastopa v vlogi partnerske agencije.

 

ARRS KOT VODILNA AGENCIJA

Domači razpisi

Prijavitelj lahko prijavi projekt v sodelovanju s partnersko agencijo v okviru rednega letnega javnega razpisa za raziskovalne projekte. Prijavitelj mora na ARRS poslati ključno vsebinsko prijavo (skupna prijava) pod pogojih, ki jih ARRS opredeli v javnem razpisu. Soprosilec mora običajno v enem tednu od vložitve prijave pri vodilni agenciji predložiti skupno prijavo pri partnerski agenciji. V kolikor skupna prijava partnerski agenciji ni poslana ali je poslana prepozno, taka prijava ni uvrščena v nadaljnji postopek ocenjevanja. Partnerska institucija lahko po potrebi zahteva tudi oddajo vzporedne prijave pod njihovimi pogoji. ARRS v vlogi vodilne agencije izvede postopek ocenjevanja prijavljenih skupnih projektov in o rezultatih ocenjevanja obvesti partnerske agencije. Partnerske institucije oziroma njihovi organi odločanja brez dodatne evalvacije na njihovi strani, pripoznajo rezultate evalvacije in praviloma sprejmejo v sofinanciranje svoj del pozitivno ocenjenega skupnega raziskovalnega projekta. Slovenski del odobrenega skupnega projekta sofinancira ARRS, tujega pa partnerska agencija. Odločitev o sofinanciranju skupnega projekta mora biti za izvedbo sofinanciranja sprejeta pri vseh sodelujočih agencijah.

Javni razpis za (so) financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022

 

PARTNERSKA AGENCIJA KOT VODILNA AGENCIJA

Mednarodni razpisi

Partnerske agencije

 

  Multilateralna vodilna agencija - projekti Weave

Aplikacija Weave: Weave – Research funding without borders (weave-research.net)

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji.

Prijavitelj lahko prijavi projekt v sodelovanju z agencijo, ki nastopa v vlogi vodilne agencije pod pogoji, ki jih določi vodilna agencija. Raziskovalni projekt Weave je lahko dvostranski ali tristranski. V primeru prijave dvostranskih raziskovalnih projektov Weave, skupni raziskovalni projekt financirata agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije in ARRS in sicer vsaka svoj nacionalni del, v primeru prijave tristranskih raziskovalnih projektov pa skupni raziskovalni projekt Weave financirajo: vodilna agencija, ARRS in sodelujoča tretja partnerska agencija.

Praviloma v istem časovnem obdobju kot je odprt razpis za oddajo prijavnih vlog za skupne raziskovalne projekte Weave pri vodilni agenciji, ARRS objavi vzporedni javni razpis na katerega mora prijavitelj oddati izpolnjeno prijavno vlogo, ki je navedena v razpisni dokumentaciji. Oba oz. vsi trije deli skupnega raziskovalnega projekta morajo biti v tesni povezavi in vsak izmed njih mora doprinesti svoj poseben znanstveni delež. Prijavitelji morajo k prijavni vlogi, oddani na vzporedni javni razpis ARRS priložiti tudi celotno prijavno vlogo, ki je bila oddana na razpisu vodilne agencije.

V dogovoru o multilateralni vodilni agenciji je dogovorjeni prag sofinanciranja opredeljen na način, da se morajo skupni raziskovalni projekti uvrstiti med 20% najbolje ocenjenih raziskovalnih projektov v okviru ocenjevalnega postopka vodilne agencije. V dogovoru za multilateralno vodilno agencijo je dopuščena tudi možnost, da se agencije dogovorijo, da bodo ob skupnem soglasju (so)financirale tudi projekte, ki so v ocenjevalnem postopku pozitivno ocenjeni, a niso presegli dogovorjenega praga.

Ocenjevalni postopek izvede agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije v skladu s svojimi pravili. Po izvedenem postopku ocenjevanja agencija, ki nastopa v vlogi vodilne agencije, obvesti partnerske agencije o rezultatih ocenjevalnega postopka in obenem predlaga partnerskim agencijam v sofinanciranje njihov del skupnega raziskovalnega projekta, ki je v ocenjevalnem postopku presegel dogovorjeni prag za sofinanciranje.

Odločevalska telesa partnerskih agencij pripoznajo rezultate ocenjevalnega postopka in praviloma potrdijo predlog za sofinanciranje, ki ga prejmejo od vodilne agencije. V nadaljevanju vsaka od partnerskih agencij (so)financira svoj del skupnega raziskovalnega projekta. Končna odločitev o (so)financiranju skupnega raziskovalnega projekta mora biti potrjena in sprejeta pri vseh partnerskih agencijah.

ARRS bo v letu 2022 nadaljevala sodelovanje po principu multilateralne vodilne agencije z: FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GA ČR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska), in SNSF (Švica). V roku petletnega prehodnega obdobja, ki je definiran v podpisanem dogovoru, pa bo sodelovanje v okviru tega instrumenta vzpostavljeno z vsemi podpisnicami dogovora.

Javni razpisi, kjer v predhodnem odstavku navedene agencije nastopajo v vlogi vodilne agencije se objavijo praviloma enkrat letno, izjema je le javni razpis, kjer v vlogi vodilne agencije nastopa avstrijska FWF, ki je stalno odprt. Terminski načrt objave javnih razpisov, kjer partnerske agencije nastopajo v vlogi vodilne agencije, ARRS objavi na svoji spletni strani.

Kontaktne osebe:

 

Partnerske agencije

 

  Avstrija

FWF - Der Wissenschaftsfonds
http://www.fwf.ac.at/

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v začasnem mirovanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (FWF-ARRS) - Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

 

  Belgija / Flandrija

FWO - Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen   
http://www.fwo.be/

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v začasnem mirovanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (FWO – ARRS) Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

 

  Švica
  Hrvaška

HRZZ – Hrvatska zaklada za znanost

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://hrzz.hr/otvoren-natjecaj-ip-2022-10/

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding between the Slovenian Research Agency (ARRS) and the Croatian Science Foundation (HRZZ) (referred to as “Partner Organizations”) on a Lead Agency Procedure for the unilateral administration of the evaluation procedure and the mutual recognition of the evaluation results concerning Slovenian-Croatian Joint Bilateral Projects  - v začasnem mirovanju

 

  Poljska

NCN – Narodowe Centrum Nauki

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://www.ncn.gov.pl/en/aktualnosci/2022-06-20-zapowiedz-opus-lap

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

 

  Češka

GA ČR - Grantová Agentura České Republiky

Sporazum o multilateralni vodilni agenciji – v izvajanju

https://gacr.cz/en/types-of-grant-projects/

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures - v začasnem mirovanju

 

  Madžarska (ni vključena v financiranje skupnih raziskovalnih projektov Weave)

NKFIH – National Research, Development and Innovation Office

http://nkfih.gov.hu/about-the-office

Povezava do javnega razpisa: https://nkfih.gov.hu/english/nrdi-fund/austrian-slovenian-thematic-research-projects-ann22-snn22/call-for-applications

Sporazum o vodilni agenciji: Memorandum o soglasju o enostranskem upravljanju in vzajemnem priznavanju postopkov ocenjevanja - v izvajanju

Memorandum o pripoznanju: Lead Agency Agreement (NKFIH – ARRS) Memorandum of Understanding on the unilateral administration and mutual recognition of evaluation proceduresv izvajanju

Kontaktna oseba: Aleksandra Panič, tel.: +386 1 400 5924, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si

 

  CEUS (Partnerstvo agencij) - v začasnem mirovanju

Poleg ARRS partnerstvo CEUS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska).

Sporazum o multilateralni shemi vodilne agencije raziskovalkam in raziskovalcem iz štirih držav omogoča prijavo skupnih, vendar največ tristranskih raziskovalnih projektov.

Memorandum o pripoznanju: Memorandum of Understanding on the Unilateral administration and mutual recognition of evaluation procedures.