Novice, obvestila

Na javni predstavitvi predloga pravilnika o ključnih spremembah in novostih

V sredo, 3. 2. 2016 smo pripravili javno predstavitev predloga Pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti z novinarsko konferenco.

V uvodnem delu sta direktor ARRS, prof. dr. József Györkös in predsednik Znanstvenega sveta agencije, prof. dr. Marko Topič, predstavila ključne predlagane spremembe.

Vodila pri pripravi predloga pravilnika so bila: prvič, čim višja stopnja realizacije evidentiranih potreb po (usklajenih) spremembah; drugič, zagotavljanje stabilnega delovanja ARRS in s tem financiranja raziskovalne dejavnosti in tretjič, natančno evidentiranje odprtih zadev, ki jih ni bilo možno realizirati. Pri nerealiziranih predlogih, kot je na primer predlog Usmerjevalne skupine o uvedbi eno-faznega postopka razpisa za raziskovalne projekte, je bila bistvena presoja izvedljivosti. ARRS je kot glavni financer znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji iz sredstev državnega proračuna, odgovoren za zagotavljanje nemotenega sofinanciranja. Vidik izvedljivosti je v veliki meri pogojen z omejenostjo kadrovskih in finančnih zmogljivosti.

Izbor poudarkov iz predlaganih sprememb:

Kvantitativni kazalniki kakovosti

 • Prej: normiranje citatov skladno s povprečnim faktorjem vpliva revije po klasifikaciji Web of Science (WoS), način beleženja financiranja izven sredstev ARRS (A3)
 • Sedaj: vrednotenje odmevnosti preko števila čistih citatov brez normairanja, odprava zgornje meje citatov (600), predložitev listin in dokazil pri A3

Raziskovalni projekti

 • prej: velika vloga panelov; množica kazalnikov brez razlikovanja temeljnih in aplikativnih projektov; en član strokovnega telesa je določal recenzente posamezni prijavi;
 • sedaj: usklajena ocena recenzentov in s tem konceptualna uskladitev s splošno shemo Obzorja 2020 in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC); ločeni kazalniki za temeljne in aplikativne projekte; pri določanju recenzentov posameznim prijavam sodelujeta vsa dva člana strokovnega telesa

Raziskovalni programi

 • prej: različno obdobje financiranja programov (3, 4, 5, 6 let); ločeno ocenjevanje kakovosti in relevantnosti programov, kar je privedlo do razhajanj v ocenah; omejena možnost sprememb programov v okviru raziskovalne organizacije (RO); ob povečanju obsega proporcionalno povečanje; skupno oceno je določilo strokovno telo
 • sedaj: enotno trajanje programov (6 let), ocena razlikuje programe; ocena kakovosti in relevance tvorita skupno oceno; RO lahko predlaga temeljita prestrukturiranja programov (sporazum med izvajalci); ob povečanju lahko raziskovalna organizacija (RO) predlaga, kateremu programu povečati obseg; usklajena ocena recenzentov.

Mladi raziskovalci

 • prej: dodeljeno mentorsko mesto je moralo biti zasedeno;
 • sedaj: omogočen je dogovorni prenos mentorskih mest med programi

Zmanjšanje administrativnih bremen

 • prej: vsakoletna vsebinska poročila;
 • sedaj: vmesno in končno vsebinsko poročilo (velja za programe in projekte)

Vrednotenje bibliografski enot

 • prej: bistvena razlika med humanistiko in družboslovjem v prid prve;
 • sedaj: izenačeno vrednotenje humanistike in družboslovja

Proces oblikovanja izboljšav sistema ARRS se sicer nadaljuje. Znanstveni svet agencije je na zadnji seji ustanovil delovno skupino za sistem mladih raziskovalcev, ki bo oblikovala predlog dopolnitve obstoječega sistema. Ta je usmerjen v možnost dodelitve mentorskih mest mentorskim kandidatom in mladim raziskovalcem, ki kažejo izjemnost in izstopajočo odličnost. O predlogu, ki ga bo oblikovala delovna skupina je v jeseni predvidena javna razprava.

Zahvaljujemo se za številčno udeležbo in za prispevke ter predloge, podane v razpravi.

 

Medijske objave:

 

PRILOGE:

 • Utrinki iz razprave

 

 • Predstavitvi: