Dogodki

Tiskovna konferenca ARRS - Predstavitev najboljših programskih skupin za leto 2004

07. junij 2005

Direktor ARRS dr. Franci Demšar je v torek, 7. junija 2005 sklical tiskovno konferenco, na kateri so bili predstavljeni rezultati evalvacije letnih poročil raziskovalnih programov za leto 2004. Na konferenci so bili prisotni tudi vodje najboljših programskih skupin.
 

Znanost in mediji za skupno mizo Predstavniki najboljših za isto mizo Dr. Franci Demšar, ARRS, in prof. dr. Radovan Komel, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Raziskovalni programi se, tako po vsebinski plati kot po finančnem obsegu, uvrščajo med ključne programe javnega financiranja znanstveno-raziskovalnega dela pri nas. Raziskovalni programi predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti in sicer kot zaokroženo področje raziskovanja, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, za dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju.

V financiranju, ki ga izvaja Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), je 262 raziskovalnih programov na področjih vseh znanstvenih ved. Na področjih naravoslovno – matematičnih ved je 59 programov, na področjih tehniških ved 80 programov, medicinskih ved 28 programov, biotehniških ved 20 programov, na področjih družboslovnih ved je 38 programov in na področjih humanističnih ved 37 programov. ARRS nalaga Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.96/2002) in Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 12/2005) tudi vsakoletno evalvacijo rezultatov raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine v javnih raziskovalnih zavodih, na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter na podlagi koncesije programske skupine, organizirane pri pravnih osebah zasebnega ali javnega prava. Vsakoletno spremljanje raziskovalnih programov temelji na spremljanju raziskovalne uspešnosti, družbeno-ekonomske in kulturne relevantnosti, kakovosti raziskovalne usposobljenosti, razvojne uspešnosti in upravljavske sposobnosti.

Navedeni pravilnik določa, da analizo letnih poročil raziskovalnih rezultatov pripravijo ekspertna telesa agencije, na podlagi metodologije za vsakoletno spremljanje izvajanja raziskovalnega programa, ki jo sprejme ARRS. Metodologija določa, da je vsaka programska skupina evalvirana z vidika znanstvene uspešnosti oziroma po svojih bibliografskih rezultatih in glede na svojo družbeno – ekonomsko in kulturno relevantnost. ARRS je pripravil pregledno tabelo vseh raziskovalnih programov, razvrščeno po vedah in področjih s kvantitativnimi podatki in kazalci, ki so podlaga za zgoraj navedeno evalvacijo. Na podlagi podatkov in kazalcev za merjenje znanstvene uspešnosti, so bile programske skupine oziroma raziskovalni programi na vsakem raziskovalnem področju razdeljeni v dve polovici. Skupina znanstveno nadpovprečno učinkovitih programov je analizirana še glede na svojo družbeno – ekonomsko, oziroma kulturno relevantnost in sicer z vidika pridobljenih sredstev izven programov ARRS v preteklem letu. Med uspešne je uvrščena zgornja tretjina programov znotraj posamezne znanstvene vede.
Upoštevaje te elemente je ekspertno telo podrobno ocenilo izjemne dosežke teh programskih skupin v preteklem letu. Pri oceni je bilo ključno poznavanje ekspertov in narava dosežkov teh skupin.

Na področju humanističnih ved je bil ključni element pri postopku ocena ekspertov, oziroma ocena izjemnih dosežkov v preteklem letu.

Nacionalni znanstveno–raziskovalni svet je ocenil kot najbolj pozitivno izstopajoče naslednje programske skupine*  (po znanstvenih vedah):
 

Številka
programa
Vodja programa Naslov
P1-0291 Josip Globevnik Analiza in geometrija
P1-0040 Dragan D. Mihailović Dinamika kompleksnih nanosnovi
P1-0153 Boris Pihlar Raziskave in razvoj analiznih metod in postopkov
P1-0104 Radovan Komel Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje
P1-0208 Danijel Kikelj Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin
P2-0197 Marko Topič Polprevodniška elektronika
P2-0228 Tadej Bajd Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju
P2-0246 Sašo Tomažič Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah
P2-0105 Marija Kosec Elektronska keramika, nano, 2D in 3D strukture
P2-0223 Alojz Poredoš Prenos toplote in snovi
P3-0083 Tatjana Avšič-Županc Odnosi parazitskega obstajanja
P4-0085 Franc Batič Aplikativna botanika, genetika in ekologija
P4-0165 Maja Ravnikar Rastlinska fiziologija in biotehnologija
P5-0106 Darko Štrajn Edukacijske raziskave
P5-0096 Boris Majcen Nova razvojna strategija Slovenije v EU
P5-0168 Anuška Ferligoj Družboslovna metodologija, statistika in informatika
P6-0252 Slavoj Žižek Filozofske raziskave
P6-0262 Jože Krašovec Zgodovina oblik v judovsko-krščanskih virih in tradiciji
P6-0235 Rajko Bratož Slovenska zgodovina

* niso zajete programske skupine, ki imajo pogodbe s pričetkom 1. 7. 2004 in v tej fazi niso bile evalvirane. Gre za 18 skupin s področij medicinskih ved.

Ti programi oziroma njihovi izvajalci bodo imeli prednost pri vseh razpisih agencije v letošnjem letu. Letna ocena je tudi podlaga za financiranje v prihodnjem obdobju in je zavezujoče gradivo pri evalvaciji leto pred iztekom financiranja.

Na tiskovni konferenci so bile v skrajšani obliki predstavljene vse izstopajoče programske skupine (glej prilogo).
 

Priloga: