Agencija

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Kratica  ARRS
Odgovorna uradna oseba prof. dr. Mitja Lainščak, direktor
Datum objave kataloga 3. 6. 2005
Datum zadnje spremembe 13. 5. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.arrs.si/sl/agencija/katalogIJZ.asp
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki
Organiziranost Organiziranost
    http://www.arrs.si/sl/agencija/organiziranost.asp
Opis delovnega področja Temeljne naloge
    http://www.arrs.si/sl/agencija/naloge.asp
Seznam notranjih organizacijskih enot Organizacijske enote s sodelavci
    http://www.arrs.si/sl/agencija/sodelavci.asp
Odgovorna oseba za informacije za medije dr. Lidija Tičar Padar
tel. (01) 400 5959
e-pošta: Lidija.Ticar@arrs.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Barbara Jankovič
tel.: (01) 400 59 64
e-pošta: Barbara.Jankovic@arrs.si
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja
(le za ministrstva)
2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij po ZDIJZ
Pristojna oseba Barbara Jankovič
Sektor za pravne in skupne zadeve
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
tel.: (01) 400 59 64
e-pošta: Barbara.Jankovic@arrs.si
Namestnik pristojne osebe Katarina Hren
Sektor za pravne in skupne zadeve
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
tel.: (01) 400 59 27
e-pošta: Katarina.Hren@arrs.si 

Tatjana Tomaževič Aničin
Sektor za pravne in skupne zadeve
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
tel.: (01) 400 59 39
el. pošta: Tanja.Tomazevic@arrs.si   
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega, oziroma evropskega registra predpisov)
Predpisi EU EU portal
    http://europa.eu/index_sl.htm
Državni predpisi Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)
https://www.arrs.si/sl/akti/zak-RRD-21.asp
Zakon o javnih agencijah
    http://www.arrs.si/sl/akti/zak-javne-agencije.asp
Register predpisov Slovenije
http://www.pisrs.si/Pis.web/   
2.e Seznam predlogov predpisov
Akti v pripravi http://www.arrs.si/sl/akti/priprava/
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Nacionalni raziskovalni in razvojni program Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30) (pisrs.si)
Nacionalna strategija odprtega dostopa

 
Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015 – 2020
    http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc
    /Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdfo

Akcijski načt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020
Slovenski ERA Roadmap

 
Slovenska strategija krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016-2020
Nacionalna strategija raziskovalne infrastrukture
 
Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030)
 
Strategija razvoja Slovenije

 
Strategija razvoja Slovenije 2030
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Zakoni in predpisi Predpisi, uredbe, sklepi in kolektivne pogodbe
    http://www.arrs.si/sl/akti/index.asp
Razpisi (tekoči, zaključeni in arhiv) Razpisi
    http://www.arrs.si/sl/razpisi/index.asp
Upravni postopki Postopek vodenja registra zasebnih raziskovalcev

Postopek z zahtevo za dostop ali za ponovno uporabo po ZDIJZ

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje v upravnih zadevah ali za dejanja v upravnem postopku pred izdajo odločbe
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Evidence Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti
    http://www.arrs.si/sl/evidreg/evid/index.asp
Registri Register zasebnih raziskovalcev
    http://www.arrs.si/sl/evidreg/regist/index.asp
Metapodatkovni opisi Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
SICRIS - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti SICRIS
    http://sicris.izum.si/
2.j Najpomembnejši sklopi drugih informacij javnega značaja, oz.  seznam posameznih dokumentov
Vsebinski sklopi delovanja agencije Raziskovalni programi
    http://www.arrs.si/sl/progproj/rprog/index.asp
Raziskovalni projekti
    http://www.arrs.si/sl/progproj/rproj/index.asp
Mladi raziskovalci
    http://www.arrs.si/sl/mr/index.asp
Raziskovalna infrastruktura
    http://www.arrs.si/sl/infra/index.asp
Mednarodno sodelovanje
    http://www.arrs.si/sl/medn/index.asp
Poročila Poročila o financiranju
    http://www.arrs.si/sl/finan/index.asp

Letno poročilo ARRS za leto 2015

Letno poročilo ARRS za leto 2016

Letno poročilo ARRS za leto 2017

Letno poročilo ARRS za leto 2018

Letno poročilo ARRS za leto 2019

Letno poročilo ARRS za leto 2020
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Dostop prek spleta Spletna stran ARRS
    http://www.arrs.si/
Fizični dostop Na lokaciji ARRS:
    Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
 
Po predhodni najavi v času uradnih ur od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob petkih od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.00
Z zahtevo Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja

Obrazec

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) so cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):
 
 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

  Materialni stroški se lahko zaračunajo, če presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Datumi in trajanje razpisov, pogoji za prijavo na razpise 322
Pogoji razpisov 176
Kako izpolniti obrazce 130
Datumi in trajanje razpisov 104
Obračunske situacije 45
Kriteriji in merila za napredovanje v znanstvene nazive 35
Pogoji za vpis v razne registre 33
Poslovanje v minulih letih (tudi iz časov pred ustanovitvijo ARRS) 18
Informacija o odgovornih osebah in članih Upravnega odbora in Znanstvenega sveta ARRS 5