Publikacije

Publikacije ARIS

Letno poročilo 2022
 
Letno poročilo za 2022 sestavlja več vsebinskih sklopov. V rubriki "V ospredju" sta predstavljena dva prejemnika ERC projektov, in sicer prof. dr. Bojan Mohar in dr. Zala Lenarčič. Poleg stabilnega financiranja in mednarodnega sodelovanja agencije poročilo predstavlja tudi mehanizme konkurenčnega financiranja agencije, finančno poročilo ter mednarodne primerjave. V prilogi letnega poročila pa so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2022.
Letno poročilo ARRS 2021
 
Letno poročilo agencije sestavlja več sklopov. Poleg finančnega poročila, mednarodnih primerjav znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter poročila o mednarodnem sodelovanju, so v rubriki »V ospredju« predstavljeni trije prejemniki ERC projektov, in sicer akad. prof. dr. Franc Forstnerič, izr. prof. dr. Borut Klabjan ter izr. prof. dr. Anna Sandak. V prilogi letnega poročila pa so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2021.
Letno poročilo ARRS 2020
 
V letnem poročilu Agencije za leto 2020 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Doc. dr. Matic Lozinšek je v rubriki »V ospredju« predstavljen kot prejemnik sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2020.
Letno poročilo ARRS 2019
 
V letnem poročilu Agencije za leto 2019 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Prof. dr. Nejc Hodnik in doc. dr. Matjaž Humar sta v rubriki »V ospredju« predstavljena kot prejemnika sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2019
Letno poročilo ARRS 2018
 
V letnem poročilu Agencije za leto 2018 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Prof. dr. Roman Jerala in doc. dr. Jaka Tušek sta v rubriki »V ospredju« predstavljena kot prejemnika sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežki raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2018.
Raziskovalni potenciali, financiranje in znanstveni dosežki, pregledno poročilo
 
Namen poročila je podati pregledne informacije o raziskovalnih organizacijah, njihovem delovanju in dosežkih, ki so v tem poročilu omejeni na bibliometrijske rezultate. Poročilo je letne narave ter v nekaterih delih zajema izbor podatkov iz drugih, prav tako javno dostopnih, virov.

V prvem delu poročila je predstavitev izbora podatkov o raziskovalnem kadrovskem potencialu in mreže raziskovalnih organizacij v Republiki Sloveniji iz evidenc Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Drugi del poročila je namenjen pregledu raziskovalnih programov in projektov s finančnimi podatki za leto 2017. Zadnji del poročila je namenjen prikazu znanstvenih dosežkov slovenskih raziskovalcev z bibliometrijskimi kazalniki ter deloma tudi v mednarodni primerjavi.  
Analiza Javnega razpisa za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 – pilotni razpis MR+
Razpis MR+ je dopolnilni mehanizem za izbor mentorjev mladim raziskovalcem, ki ga je spodbudila Usmerjevalna skupina ARRS, podrobneje pa ga je opredelila delovna skupina, ki jo je ustanovil Znanstveni svet agencija v letu 2016. Realizacijo razpisa MR+, v okviru katerega je agencija razpisala dodatnih 50 mentorskih mest mladim raziskovalcem, je omogočilo povečanje sredstev v letu 2018. Poleg sredstev v višini 5.250.000,00 EUR , ki so bila predvidena v okviru Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2018, je bilo za razpis MR+ namenjenih še dodatnih 1,5 milijona EUR.

V povzetku poročila so strnjene ugotovitve, ki večinoma temeljijo na analitskih podatkih in zaključkih iz prejšnjih poglavij. Ker tudi Znanstveni svet agencije zagovarja nadaljevanje dejavnosti MR+ v pilotni obliki, so ugotovitve pomembne tudi v smislu oblikovanja izboljšav, ki bi omogočile nadaljnje nadgrajevanje pomembnega mehanizma mladih raziskovalcev, ki poteka že več kot trideset let.

Priloga k analizi
Letno poročilo ARRS 2017
V letnem poročilu Agencije za leto 2017 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti iz sredstev državnega proračuna v preteklem letu. Prof. dr. Marta Verginella in prof. dr. Matevž Dular sta v rubriki »V ospredju« predstavljena kot prejemnica in prejemnik sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). V prilogi so predstavljeni dosežke raziskovalk in raziskovalcev v okviru projekta promocije znanosti, Odlični v znanosti 2017.

Priloga k letnemu poročilu: Priloga k LP2017 (So)financiranje raziskovalnih projektov in programov v letu 2017.
Analiza vključenosti raziskovalk in raziskovalcev v raziskovalne programe (2017)
Namen analize je ugotoviti strukturo raziskovalcev, ki so vključeni v raziskovalne programe in strukturo tistih, ki vanje niso vključeni. Parametri, ki smo jih spremljali so spol, obdobje od zaključka doktorata, izpolnjevanje pogojev za vodjo raziskovalnega programa oziroma temeljnega raziskovalnega projekta in izpolnjevanje pogojev za člane raziskovalnih programov iz tretjega odstavka 61. člena pravilnika o postopkih. Ob naštetih smo za raziskovalce, ki niso člani raziskovalnih programov, uporabili še podatek o sektorju dejavnosti njihovih raziskovalnih organizacij.

Rezultati analize so namenjeni odločanju o morebitnih novih raziskovalnih programih, povečevanju obstoječih in povečevanju sredstev pri raziskovalnih projektih.

Analiza vključenosti raziskovalk in raziskovalcev v raziskovalne programe

Analiza vključenosti raziskovalk in raziskovalcev v raziskovalne programe – priloge
 
Analiza zaposlovanja doktoric in doktorjev znanosti po usposabljanju za obdobje od 2012 do 2016 (2017)
Po zaključku usposabljanja v programu Mladi raziskovalci Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) raziskovalne organizacije oziroma mentorje mladim raziskovalcem pozove k oddaji zaključnega poročila. V poročilu raziskovalne organizacije navedejo podatek o zaposlitvi po zaključku usposabljanja mladega raziskovalca. Ob tem je ARRS od Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod) v začetku leta 2017 pridobila podatke o prijavah na zavod, stanju in odjavah doktorjev znanosti z zavoda ter povpraševanju po doktorjih znanosti oziroma sporočenih prostih delovnih mestih za doktorje znanosti za obdobje med letoma 2012 in 2016.

Pričujoča analiza sistematično združuje podatke o prvih kariernih korakih doktorandov programa Mladi raziskovalci in jih celovito umešča v kontekst podatkov zavoda za zaposlovanje.

Analiza zaposlovanja doktoric in doktorjev znanosti po usposabljanju za obdobje od 2012 do 2016
Letno poročilo ARRS 2016
V letnem poročilu Agencije za leto 2016 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti v preteklem letu. Tokrat v rubriki »v ospredju« predstavljamo raziskovalca Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Tomaža Prosena, ki je v letu 2016 prejel sredstva Evropskega raziskovalnega sveta za raziskave na področju teoretične matematične fizike. Prvič v letnem poročilu Agencije predstavljamo dosežke, ki so bili izbrani v okviru projekta Odlični v znanosti 2016.
 
Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Več kot 30 let programa Mladi raziskovalci
Priložnostna publikacija je izšla ob 30. obletnici delovanja programa Mladi raziskovalci, ki uspešno deluje od leta 1985. V vsebini so zajeti prispevki, ki opisujejo obdobje nastajanja programa ter prve analize, ki so nastale kot odgovor na kritike v začetku devetdesetih let. Razprava se nadaljuje z nagovorom lanskoletne prejemnice priznanja mentorica leta, ki ga podeljuje Društvo mladih raziskovalcev Slovenije in prispevkom o pomenu programa, kot podpori mladim pri prehodu v odraslost. V zaključnem prispevku je predstavljena primerjava podobnih sistemov financiranja mladim raziskovalcev v Evropi in svetu. V brošuro je vključen seznam nekaj manj kot 5000 posameznikov in posameznic, ki so bili od leta 1985 do 2016 delno ali v celoti vključeni v program Mladi raziskovalci in so po podatkih ARRS dosegli doktorski naziv.
Letno poročilo ARRS 2015
V letnem poročilu Agencije za leto 2015 so predstavljeni podatki o financiranju raziskovalne dejavnosti v preteklem letu. Rubrika »V ospredju« je tokrat namenjena meteorologinji, prof. dr. Nedjeljki Žagar, s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V intervjuju s prof. dr. Žagar je izpostavljen njen projekt MODES, za katerega je leta 2011 prejela sredstva Evropskega raziskovalnega sveta za raziskovalce in raziskovalke na začetku kariere. V tokratnem poročilu sta predstavljena tudi Upravni odbor Agencije in Znanstveni svet Agencije, ki je svoj petletni mandat nastopil v letu 2015.
 
Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Odlični v znanosti 2015
V zborniku Odlični v znanosti 2015 so predstavljeni znanstveni dosežki s področja naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in humanistike. Izbor dosežkov so naredile članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov, ki delujejo v okviru Agencije.

Preko interaktivnega zbornika je omogočen dostop do širših vsebin raziskav in video posnetkov nekaterih dogodkov Odlični v znanosti 2015.

Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Letno poročilo ARRS 2014
Značaj letošnjemu letnemu poročilu daje vpogled v delo najvišjih strokovnih teles Agencije, ki se jim v letu 2015 izteče mandatno obdobje, in njihova kritična presoja posameznih vidikov financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Glavni vsebinski poudarek je zmanjševanje sredstev Agencije od leta 2009, zaznamovano z bistvenim upadom v letu 2012. V strukturi financiranja v preteklem letu, sta izpostavljeni še dimenziji starosti in spola raziskovalk in raziskovalcev vključenih v raziskovalno dejavnost, ki je financirana preko Agencije.

Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Odlični v znanosti 2013
Pred vami je zbornik dosežkov, ki so jih v letu 2014 izbrali člani in članice znanstvenih svetov ved v okviru projekta Odlični v znanosti. Projekt Odlični v znanosti organizira Agencija in je bil v letu 2014 izpeljan tretje leto zapored. Tokrat so pri organizaciji in izvedbi sodelovali: Gozdarski inštitut Slovenije, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, Agencija Spirit, Fakulteta za družbene vede UL in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.

Predstavitve dosežkov si lahko ogledate na spletnem portalu Videolectures.net.
Letno poročilo ARRS 2013: Poštenost v znanstvenem raziskovanju (april 2014)
V publikaciji so predstavljeni podatki o obsegu in strukturi financiranja, realiziranega v preteklem letu. Poleg pregledne mednarodne analize glavnih kazalcev znanstvene odločnosti, je v prvo tematsko poročilo ARRS vključena še razprava o poštenosti v znanstvenem raziskovanju. Svoje razmišljanje o tej aktualni temi so podali: dr. Franci Demšar, dr. Miro Cerar, mag. Samo Hribar Milič, dr. Marko Mikuž, Selestina Gorgieva, dr. Maja Remškar, dr. Friderik Klampfer in dr. Simona Kustec Lipicer.

Publikacija v elektronski obliki je na voljo tudi v angleškem jeziku.
Izjemni znanstveni dosežki 2012 (november 2013)
V publikaciji so zajeti izjemni dosežki slovenske znanosti po izboru članov in članic Znanstvenoraziskovalnih svetov ved pri ARRS. Dosežki so bili javno predstavljeni v okviru posameznih dogodkov na različnih raziskovalnih organizacijah in so na voljo na spletnem portalu Videolectures.net.
Zgodovina financiranja raziskovalne in razvojne dejavnosti v Sloveniji od leta 1954 naprej (september 2013)
V reviji Quark, Research and Development in Slovenia, Summer 2012 je objavljen članek The History of Funding Research & Development in Slovenia (od str. 49 do 55). V članku avtorica publikacije Polona Novak, s sodelavcem dr. Francijem Demšarjem, opisuje zgodovinski pregled oblikovanje financiranja raziskovalne dejavnosti v Sloveniji od leta 1954 do razpada Jugoslavije. Navedeni so bistveni in prelomni dogodki, o katerih so odgovorni pri oblikovanju raziskovalne politike poročali in seznanjali javnost. Sledi prikaz zbranih podatkov o sredstvih za raziskovalno dejavnost iz poročil o delu pristojnih organov in organizacij za raziskovalno dejavnost v Sloveniji za obdobje od leta 1954 do 2010. Zgodovinski pregled se začne z ustanovitvijo Sklada Borisa Kidriča v letu 1953. Naloga Sklada je bila, da je s svojim Upravnim odborom, sestavljenim iz uglednih delavcev, ločeno od državnih mehanizmov, samostojno odločal o priznanjih najboljšim in štipendijah najperspektivnejšim. Z leti je Sklad prevzemal od države pristojnosti na področju financiranja raziskovalne dejavnosti. Vpliv Sklada na razvoj znanosti pri nas je rasel iz leta v leto, dokler ni z ukinitvijo vseh državnih (jugoslovanskih) fondov leta 1971 postal edini financer tiste raziskovalne dejavnosti na slovenskem, ki je bila usmerjena k dolgoročnim in skupnim ciljem slovenskega družbenega razvoja. Raziskovalna skupnost Slovenije, ustanovljena leta 1971 kot skupnost raziskovalcev, je s svojimi strokovnimi telesi dajala Upravnemu odboru Sklada temelj za izvajanje sprejete raziskovalne politika, na katerega so bile oprte finančne odločitve. Oblikovanje politike financiranja raziskovalne dejavnosti je v samostojni Sloveniji nadaljevalo Ministrstvo za znanost in tehnologijo in kasneje Urad za znanost pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Od leta 2004 do 2010 je Javna agencija za raziskovalno in razvojno dejavnost Republike Slovenije financirala s sredstvi državnega proračuna pretežni del raziskovalne dejavnosti v skladu z interesi in politiko pristojnega Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Letno poročilo ARRS 2012 (junij 2013)
Poročilo o delu na pregleden in celosten način podaja podatke o obsegu financiranja posameznih mehanizmov ARRS iz proračuna Republike Slovenije (sredstvih za raziskovalne programe, temeljne, aplikativne in podoktorske projekte, ciljne raziskovalne programe, mlade raziskovalce, mednarodno sodelovanje, raziskovalno opremo, raziskovalno infrastrukturo, idr.). K vsebini poročila za leto 2012 so prispevali svoj pogled na znanost in družbo tudi raziskovalke in raziskovalci, ki delujejo znotraj različnih področij znanosti in sicer: dr. Dragan Mihailović, Tina Jerman Klen, dr. Simon Horvat, dr. Peter Radšel in dr. Renata Salecl.

Poročilo je dostopno tudi v angleškem jeziku.
Letno poročilo ARRS 2011 (julij 2012)
Poročilo na pregleden način podaja izčrpno sliko o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz sredstev proračuna v letu 2011. Zbrani so podatki o obsegu finančnih sredstev, ki so bila v letu 2011 namenjena za: raziskovalne programe, temeljne, aplikativne in podoktorske projekte, ciljne raziskovalne programe, mlade raziskovalce, mednarodno sodelovanje, raziskovalno opremo ter raziskovalno infrastrukturo. Podatki so prikazani tudi kot razdelitev glede na znanstveno vedo ter sektor prejemnika sredstev.

Poročilo je dostopno tudi v angleškem jeziku.
Poročilo Evropske znanstvene fundacije o oceni delovanja ARRS (december 2011)
Poročilo Organisational Evaluation of the Slovenian Research Organisation - Evaluation report Evropske znanstvene fundacije, ki je leta 2011 v okviru svoje aktivnosti Member Organisation Forum on Peer Review ocenila tudi delo ARRS in sicer naslednja področja njenega delovanja:
  • Misija, strategija in obseg delovanja ARRS v nacionalnem in v mednarodnem okviru;
  • Kakovost in učinkovitost financiranja raziskovalne dejavnosti v Sloveniji (od javnega razpisa, preko evalvacije projektov, do financiranja in spremljanja rezultatov);
  • Kakovost in učinkovitost informacijske infrastrukture kot podpornega sistema delovanju ARRS;
  • Ustreznost in učinkovitost sodelavcev ARRS glede na obseg programov in naloge.
Izjemni znanstveni dosežki 2010 in 2011
Člani stalnih strokovnih teles agencije - znanstvenoraziskovalnih svetov ved so na podlagi pregleda letnih in zaključnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2010 in 2011 izpostavili najpomembnejše dosežke slovenskih znanstvenikov in znanstvenic. Predstavitve dosežkov za leto 2011, ki so potekale v prostorih SAZU, si lahko ogledate na portalu Videolectures.net.
Znanstveno raziskovanje v Sloveniji (2008)
Avtor publikacije dr. Stojan Sorčan je v sodelovanju z dr. Francijem Demšarjem in Tino Valenci, zasnoval primerjalno analizo na podobni metodologiji, kot jo pri svojih analizah znanosti uporablja Finska akademija (Academy of Finland). Publikacija ponuja vrsto številčnih podatkov o različnih vejah razvoja in stanja znanstvenega raziskovanja v Sloveniji in je namenjena nadaljnji vsebinski razpravi.