Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Odprti dostop
Odprti dostop

Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020 določa, da mora vsak upravičenec v obdobju od leta 2015 do leta 2020 zagotoviti odprti dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav, ki se nanašajo na rezultate iz nacionalno financiranih raziskav. Strategija določa tudi, da naj revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje v obdobju od leta 2015 do leta 2020 sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin. Raziskovalni podatki, ki so bili podlaga objavljenim člankom, morajo biti dosegljivi v odprtem dostopu, podobno velja za znanstvene monografije.

  

Akcijski načrt na nacionalni ravni

Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 opredeljuje ukrepe/aktivnosti, kazalnike, nosilce in sodelujoče, roke in finančne vire za izvedbo določil nacionalne strategije odprtega dostopa, pri čemer je ARRS nosilka izvedbe naslednjih ukrepov oziroma sodelujoča pri izvedbi določenih ukrepov.

 

Usklajenost z določili Obzorja 2020

Določila glede odprtega dostopa do publikacij in raziskovalnih podatkov v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020 so usklajena z določili glede odprtega dostopa v Obzorju 2020, zato se za pomoč pri razumevanju slovenskih določil lahko uporabijo pojasnila na referenčni strani Evropske komisije o odprtem dostopu.

 

Nacionalni pilotni program za odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Pred uveljavitvijo določila o odprtem dostopu do raziskovalnih podatkov bo izveden nacionalni pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, ki se bo nanašal na:

  • podatke, vključno s povezanimi metapodatki, ki so potrebni za validacijo rezultatov, predstavljenih v znanstvenih publikacijah; objaviti jih je potrebno takoj, ko je to mogoče,
  • druge podatke, vključno s povezanimi metapodatki, kakor so opredeljeni in v rokih, določenih v načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Podrobnostii

 

Science Europe in odprti dostop

ARRS je članica združenja Science Europe, ki od začetka svojega delovanja (oktober 2011) spodbuja skupne interese financerjev in izvajalcev raziskovalne dejavnosti v Evropi, podpira svoje članice pri njihovih prizadevanjih za spodbujanje evropskih raziskav. Z neposrednim sodelovanjem s ključnimi partnerji si prizadeva za krepitev evropskega raziskovalnega prostora, z neposrednim zastopanjem vseh znanstvenih skupnosti se mreža Science Europe seznanja z odzivi oz. razmišljanji o politikah, prednostnih nalogah in strategijah.

 

Odprti dostop - raziskovalke in raziskovalci

Določila glede odprtega dostopa kot obveznosti raziskovalk in raziskovalcev, ki so upravičeni do financiranja raziskovalnega dela iz virov ARRS, opredeljujejo javni razpisi ARRS.

Podrobnostiii

 

Sorodne agencije v evropskem prostoru in odprti dostop

(kjer so dostopni dokumenti v angleškem jeziku)

 

Pregled odprtega dostopa v državah članicah EU– OpenAire

Politike odprtega dostopa– OpenAIRE

 

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru

Zgled – Obzorja 2020:

Politike in informacije Evropske komisije:


i Za raziskovalce, katerih raziskave bodo vključene v pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, je predvideno, da bodo morali do vključno šestega meseca izvajanja raziskave izdelati prvo različico načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki, ki zajema posamezen nabor podatkov. K predložitvi načrta za ravnanje z raziskovalnimi podatki bodo spodbujene tudi druge financirane raziskave, ki ne bodo sodelovale v pilotnem programu, v kolikor bo to primerno za načrtovano raziskavo. Pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji bo prednostno vključeval znanstvena področja družboslovje, humanistika, medicina in biološke vede, kjer je načelo odprtosti zaradi vzpostavljene podporne podatkovne infrastrukture najlažje izvedljivo.

Za spremljanje pilotnega programa je zadolžena ekspertne skupina za opredelitev pilotnega programa Odprti dostop do raziskovalnih podatkov pri MIZŠ, in sicer da oblikuje predlog za implementacijo pilotnega programa (predložen bo Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport, ki je odgovorno Vladi RS za implementacijo sprejete nacionalne strategije) ter nadalje spremlja pilotni program, s katerim se ugotovi stanje, kje lahko Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015‒2020 naleti na težave in kako so določila, navedena v akcijskem načrtu, uresničljiva.

ii Uvajanje omenjenih določil v razpise je potekalo v več fazah. V letih 2015 in 2016 je šlo za ozaveščanje o zahtevah odprtega dostopa, Javna razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leti 2017 in 2018 pa sta že vsebovala določilo, da mora prijavitelj po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje raziskovalne organizacije odpreti posebno spletno stran, namenjeno projektu, z opredeljenimi obveznimi vsebinami spletne strani (vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS, faze projekta in njihova realizacija, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter logotip ARRS in drugih sofinancerjev; določilo o aktivni spletni strani še 5 let po zaključku projekta). Nadalje je razpis določal, da naj izvajalec v najvišji možni meri sledi načelom odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je objavljeno v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020. Izpolnjevanje omenjenih obvez ARRS preverja ob pregledih vmesnih in zaključnih poročil. Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 vsebuje podrobnejše določilo o odprtem dostopu do recenziranih znanstvenih objav in spletnem dostopu do informacij o raziskovalnem projektu, in sicer skladno z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015–2020 določa, da morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta skladno s 105. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti.

 

Stran ureja: Polona Pečnik Datum: 26.10.2018