Agencija

Katalog informacij javnega značaja

Postopek z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja

Ustna zahteva

Neformalna zahteva za dostop do informacije javnega značaja se lahko zahteva ustno, po telefonu ali na sedežu ARIS, v času uradnih ur, pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja. Prosilec, ki vloži ustno zahtevo, nima zagotovljenega pravnega varstva v postopku.

Zahteva na zapisnik

Zahteva se lahko vloži tudi ustno na zapisnik, na sedežu ARIS, v času uradnih ur, pri uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega značaja. V tem primeru se zahteva obravnava kot pisna zahteva.

Pisna zahteva

Pisna zahteva za dostop do informacij javnega značaja se lahko odda:

  • osebno, v glavni pisarni, na naslovu ARIS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur
  • po pošti, na naslov ARIS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
  • po e-pošti, na naslov GlavnaPisarna@arrs.si

Zahteva mora vsebovati navedbo naslovnika, ki se ji zahteva pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V pomoč je na voljo obrazec.