Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07 in 9/11) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav št. 6319-1/2011-4 z dne 25. 7. 2011, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
  1. večjih in manjših temeljnih raziskovalnih projektov ter večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov.
  2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:

Letna sredstva razpisa znašajo predvidoma 11.000.000,00 EUR. Razpis bo realiziran do višine sredstev, razpoložljivih v Proračunu RS. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2013 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2011 (tabela), ob upoštevanju dodatne prerazporeditve 200.000 EUR na področje medicinskih ved.

Znanstvene vede %
Naravoslovno–matematične vede 21,5
Tehniške vede 29,7
Medicinske vede 12,5
Biotehniške vede 10,2
Družboslovne vede 9,9
Humanistične vede 16,2
SKUPAJ 100,0

5% sredstev vsake izmed znanstvenih ved je namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.

Prioritetna področja za izbor raziskovalnih projektov, ki jih je določil Znanstveni svet agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA), so:

 1. večji temeljni projekt za področje z najvišjo rastjo citatov in največjim številom citatov v primerjavi z vloženimi sredstvi ARRS (vesoljska znanost, ekologija, farmakologija in toksikologija);
 2. večji temeljni projekt, ki ga vodi izjemen uveljavljen slovenski raziskovalec, ki dela v tujini vsaj pet let in se vrača v Slovenijo (z vsaj 20% zaposlitvijo);
 3. večji aplikativni projekt za področja z najvišjo rastjo pridobljenih sredstev iz gospodarstva ali največjimi pridobljenimi sredstvi iz gospodarstva v razmerju na vložena sredstva ARRS (geologija, rudarstvo in geotehnologija, gradbeništvo, električne naprave, sistemi in kibernetika, računalništvo in informatika, proizvodne tehnologije in sistemi, konstruiranje, telekomunikacije, promet, metabolne in hormonske motnje, rastlinska produkcija in predelava, arhitektura in oblikovanje). Vodja projekta mora imeti A3> 5 ali prodani patent, ali uveljavljeni know-how na področju, na katerem prijavlja projekt in za katerega prejema plačilo;
 4. večji aplikativni projekt, ki ga prijavi vodja projekta, ki ima vsaj dva mednarodna patenta v zadnjih 5 letih;
 5. večji temeljni ali aplikativni projekt, ki ga prijavi center odličnosti ali kompetenčni center;
 6. večji projekt iz medicinskih ved;
 7. en projekt za 100.000 EUR, ki ga skupaj prijavijo slovenska raziskovalna organizacija in vsaj tri raziskovalne organizacije iz slovenskega zamejstva, pri čemer mora biti vsaka raziskovalna organizacija udeležena z vsaj 10%.

Prijave za večje projekte, ki se na podlagi doseženih ocen uvrstijo v seznam izbranih projektov za sofinanciranje, bo obravnaval panel in glede na usklajenost s prioritetami odločil, ali se izbrani večji projekt sofinancira kot večji projekt ali kot manjši projekt. Agencija izbere najmanj 3 večje projekte (200.000 EUR letno). Tak projekt mora biti najvišje ocenjen znotraj raziskovalnega področja znotraj ustreznega tipa projektov (temeljni, aplikativni).

Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 50% projektov s področja tehnike, vsaj 35% s področja biotehnike, vsaj 25% s področja medicine in družboslovja, vsaj 20% s področja naravoslovja, in vsaj 15% s področja humanistike mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 25% takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 aktivnih let po zagovoru doktorata).

Prijavitelji lahko prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih raziskovalnih organizacijah), kjer ARRS nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa avstrijski agenciji FWF pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF. Projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata obe agenciji.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
  Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (v nadaljnjem besedilu: evidence agencije) ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07 in 9/11) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.
 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izbor:

 1. večjih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
 2. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
 3. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter
 4. podoktorskih projektov za gospodarstvo, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni predvsem za pretok (prehod) mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo in ki se izvajajo zato, da raziskovalec po doktoratu pridobi dodatne raziskovalne izkušnje in znanja v gospodarstvu.
 1. Pogoji

Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-1/2011-4 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand.

Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je vodja projekta lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 urami, ki izpolnjuje vse ostale pogoje za vodjo projekta in ima hkrati izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki ga vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg največ okvirno 50.000 EUR.

Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov. V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

Na razpis se lahko kot vodje projektov prijavijo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po zaključku razpisa vodje največ enega raziskovalnega projekta (ciljni raziskovalni programi (CRP) se ne štejejo). Raziskovalec, ki je že nastopal kot vodja enega podoktorskega projekta, ne more več prijaviti podoktorskega raziskovalnega projekta.

ZSA je določil mejno vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo morajo imeti vodje projektov ob prijavi za vsako vedo posebej – vrednosti za leto 2011 so:

Večji temeljni projekt:

A1+A2+A3+A4 = 11 naravoslovje in tehnika

A1+A2+A3+A4 = 10 medicina in biotehnika

A1+A2+A3+A4 = 6 družboslovje

A1+A2+A3+A4 = 5 humanistika

Temeljni projekt in večji aplikativni projekt:

A1+A2+A3+A4=5,5 naravoslovje

A1+A2+A3+A4=5,0 tehnika

A1+A2+A3+A4=2,5 medicina, farmacija in geologija

A1+A2+A3+A4=3,5 biotehnika in biologija

A1+A2+A3+A4=2,0 družboslovje in klinična medicina

A1+A2+A3+A4=2,5 humanistika

Aplikativni projekt (tudi za temeljni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let):

A1+A2+A3+A4=3,5 naravoslovje

A1+A2+A3+A4=4,0 tehnika

A1+A2+A3+A4=1,5 medicina, farmacija in geologija

A1+A2+A3+A4=2,5 biotehnika in biologija

A1+A2+A3+A4=1,5 družboslovje

A1+A2+A3+A4=2,0 humanistika

Aplikativni projekt , če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let:

A1+A2+A3+A4=3,0 naravoslovje

A1+A2+A3+A4=3,0 tehnika

A1+A2+A3+A4=1,0 medicina, farmacija in geologija

A1+A2+A3+A4=2,0 biotehnika in biologija

A1+A2+A3+A4=1,0 družboslovje

A1+A2+A3+A4=1,5 humanistika

Ena tretjina članov projektnih skupin za temeljne in aplikativne projekte za vse vede mora izpolnjevati pogoj: A1+A2+A3+A4 =1.

Vodje projektov (temeljni, aplikativni) se lahko prijavijo tudi z nižjo skupno oceno A1+A2+A3+A4, če kažejo svojo izjemnost z dosežki znotraj A" (A">0). Vodje vseh projektov, razen podoktorskih projektov, morajo izpolnjevati pogoj, da imajo A' več kot 0. Dodaten pogoj za vodje večjih temeljnih projektov je, da imajo A" več kot 0. Vodje aplikativnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da morajo imeti oceno A3 večjo kot 0,1.

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta. Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 15.12.2011. Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

V okviru razpisa sta določeni dve velikosti temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, in sicer:

 1. manjši projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR. Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.
  Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3620 letnih ur cenovnega razreda A (1810 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 3210 letnih ur cenovnega razreda B (1610 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2810 letnih ur cenovnega razreda C (1400 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 2520 letnih ur cenovnega razreda D (1260 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ter
 2. večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 200.000 EUR.
  Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 7240 letnih ur cenovnega razreda A, 6420 letnih ur cenovnega razreda B, 5620 letnih ur cenovnega razreda C ali 5040 letnih ur cenovnega razreda D.
  Prijavitelji, ki prijavljajo večji projekt, v prijavni vlogi posebej navedejo, kateri del vsebine predloga projekta se nanaša na povečan obseg sredstev (II. faza - točka 14. Prijavne vloge: Dopolnitev predloga raziskovalnega projekta, če prijavitelj kandidira za večji projekt.
   

Večji projekti, ki so lahko temeljni bodisi aplikativni, morajo dodatno obvezno:

 1. Aplikativni projekti:
  • vključevati najmanj tri po tipu (glede na status) različne slovenske raziskovalne organizacije (raziskovalni zavod, univerzo in gospodarsko družbo)
  • vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti) in
  • izkazovati sofinanciranje.
 2. Temeljni projekti:
  • vključevati najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski raziskovalni organizaciji (raziskovalni zavod ali univerzo ali gospodarsko družbo)
  • vključevati tujega sodelujočega partnerja (brez finančnih obveznosti)

Vsak projekt (100.000 in 200.000 EUR) mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta. Pri tem članice iste univerze ne štejejo kot različne raziskovalne organizacije. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza – tč. 14 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).

Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1, A2 in A4) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (oceni A1, A2 in A4).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO) za vse tiste vodje projektov, ki so člani programskih raziskovalnih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST/2011, na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine, vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2011, objavljen na spletni strani agencije in ga do 15.12.2011 do 12.00 ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec mora biti oddan po običajni pošti tudi v primeru digitalno podpisane prijavne vloge, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana,

ravno tako do 15.12.2011 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine.

 1. Prijava na javni razpis
  Razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-ZV-JR-Prijava/2011-I.

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga (Application form) na obrazcu ARRS-ZV-JR-Prijava/2011-I izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija).

Podrobna obrazložitev postopka prijave in pridobitve gesla je v prilogi razpisa.

Prijavni obrazec se istočasno izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjen mora biti v obeh jezikih.

 1. Merila za ocenjevanje
  Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.

Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:

Faza I.

 1. Predizbor

  ZSA na podlagi analize petletne produkcije slovenskih raziskovalcev po raziskovalnih področjih (pri fiziki se posebej upošteva podpodročje fizika delcev) in upoštevaje razpoložljiva sredstva za raziskovalna področja, določi raziskovalce, ki se lahko avtomatično uvrstijo v drugi krog ocenjevanja. Ti raziskovalci so o možnosti avtomatične uvrstitve v drugi krog ocenjevanja projektov obveščeni ob objavi razpisa in v primeru, da se prijavijo na razpis, v prijavni vlogi za prvo fazo napišejo le naslov projekta, kratko predstavitev - življenjepis vodje raziskovalnega projekta in izpolnijo administrativne podatke. Če prijave ne oddajo do zaključka razpisa, se ne morejo uvrstiti v ll. fazo ocenjevanja. ZSA izbere raziskovalce na podlagi uvrstitve po vrstnem redu po skupni oceni A1+A2+A3+A4 na seznamu znotraj področja. Vsi izbrani raziskovalci morajo imeti točke v kategoriji A' in morajo imeti skupno število točk A1+A2+A3+A4 najmanj tako, kot je pogoj za prijavo temeljnega projekta. Ocene za vrednosti A1, A2 in A4 iz baze SICRIS so izračunane na dan 10.10.2011.

  Število tako izbranih raziskovalcev je približno 50% skupno uvrščenih v drugo fazo. Predizbora ni pri interdisciplinarnih raziskavah in pri podoktorskih projektih.
   
 2. Izbor na razpisu

  Prijave za projekte pregledajo člani znanstvenih svetov ved (v nadaljevanju ZSV) in v primeru kandidature na neustrezno področje občasnemu strokovnemu telesu predlagajo prerazporeditev na ustrezno področje, v obrazložitvi pa upoštevajo predvsem OECD (SCI, SSCI) področja objav vodje projekta in vsebino prijave. V primeru, da je član ZSV prijavitelj projekta, predlog prerazporeditve opravi drug raziskovalec na predlog predsednika ZSV.

  Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v dve kategoriji, A in B:

  Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se določijo iz projektov znotraj področja po padajočih ocenah B1+B2+B3+B4+B5. V kategorijo A se uvrstijo tudi podoktorski projekti, pri katerih predlagatelj prijavlja projekt na drugi raziskovalni organizaciji, kjer je podoktorand trenutno zaposlen. Projekti A kategorije še niso izbrani za financiranje. Pri izbiri projektov za kategorijo A pridejo v poštev samo tisti, ki imajo oceno B1+B2+B3+B4+B5 višjo od 15 (prag).

  Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo. V kategorijo B se uvrstijo vsi projekti, ki imajo oceno B1+B2+B3+B4+B5 nižjo kot 15 in drugi projekti, ki niso uvrščeni v kategorijo A.
   

Faza II.

Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora projektov (kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov na obrazcu ARRS-ZV-JR-Prijava-2011-II (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga - II. faza) oddajo dopolnitev predloga raziskovalnega projekta na spletnem portalu eObrazci.

Sestavni del prijave za II. fazo je tudi projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge - II. faza ob podpisu pogodbe ni mogoče spreminjati.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, bodo morali v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti, št. 007-6/2009-8 z dne 17.6.2009, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-ZV-JR-Prijava/2011-II-DP.

 1. Višina sredstev javnega razpisa
  Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 11.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2013 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2011, ob upoštevanju dodatne razporeditve 200.000 EUR na področje medicinskih ved, glede na prioritete.

Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Če gospodarske družbe samostojno prijavljajo aplikativni projekt (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebujejo dokazila o sofinanciranju projekta, morajo pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnih poročilih.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08 in 102/09), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

 1. Čas trajanja raziskovalnih projektov
  Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1.12.2012.

Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.

 1. Izbor raziskovalnih projektov

10.1. - I. faza
Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.

Občasno strokovno telo pripravi predlog seznama projektov, ki se uvrstijo v II. fazo izbora (kategorija A; glej točko 7 javnega razpisa) ter predlog seznama projektov, ki se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in ju posreduje v obravnavo ZSA.

ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov kategorije A, ki se uvrstijo v II. fazo izbora prijav, in predlog seznama projektov kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora. Predlog sklepa posreduje v odločitev direktorju agencije. Upravni odbor agencije odloči o ugovoru zoper sklep o izboru raziskovalnih projektov po I. fazi razpisa.

10.2. - II. faza
Strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Upravni odbor agencije odloči o ugovoru zoper sklep o izboru raziskovalnih projektov.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - I. faza

11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-ZV-JR-Prijava/2011-I na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in vodja raziskovalnega projekta). Prijave morajo biti oddane do vključno 15.12.2011 do 12.00 ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na spletni portal ARRS eObrazci do 15.12.2011, do 12. ure.

11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal agencije eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in vodje raziskovalnega projekta in žigom RO.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah, z oznako "NE ODPIRAJ – PRIJAVA - RAZPIS ZA PROJEKTE" in obvezno oznako prijave (ARRS-ZV-JR/2011-I /...), z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 7 prijavnega obrazca) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS,
Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal ARRS eObrazci   do 15.12.2011, do 12. ure in v pisni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 15.12.2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15.12.2011 (poštni žig).

11.3. Popolnost prijave

Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in pisna;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Za nepopolno se bo štela tudi prijava, ki bo na razpis prispela formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem roku. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo 19.12.2011, ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo o izboru projektov po I. fazi izbora obveščeni predvidoma do konca aprila 2012. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze izbora, predvidoma v novembru 2012.
   
 2. Način, oblika in rok za predložitev prijav - II. faza
  Postopek oddaje prijav bo podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.
   
 3. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na telefonski številki 400 5960 (ga. Vanja Rodič, ga. Almira Bremec, ga. Tina Valenci in ga. Mateja Gašpirc).

 
Številka: 6316-8/2011/1
Datum:   24.10. 2011

Dr. Franci Demšar,
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 86/2011, z dne 28.10.2011.
 

Razpisna dokumentacija: