Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011

Rokovnik
Razpis
 1. V letošnjem razpisu v primerjavi z javnim razpisom za sofinanciranje raziskovalnih projektov v letu 2010 v tabeli pod tč. 2 javnega razpisa ni alineje "Interdisciplinarna področja". Ali to pomeni, da letošnji javni razpis ne predvideva sofinanciranja interdisciplinarnih raziskav?
  Ne, tudi v letošnjem javnem razpisu je predvideno sofinanciranje interdisciplinarnih raziskav, in sicer je 5% sredstev vsake izmed znanstvenih ved namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja. Ker metodologija ne določa mejne vrednosti vsote A1+A2+A3+A4 kot pogoja za prijavo projekta na interdisciplinarnem področju, je v primeru prijave interdisciplinarnega področja veljavna mejna vsota vede oziroma raziskovalnega področja, ki ga prijavitelj kot prvega izmed dveh navede v okviru 7. točke prijavnega obrazca. Na tej vedi oziroma področju se bo tudi preverjal pogoj vsote A1+A2+A3+A4 za kandidata za vodjo projekta.
 1. V letošnjem razpisu je navedeno, da lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi raziskovalci, kjer ARRS nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa avstrijski agenciji FWF pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF. Navedeno je tudi, da se projekt lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata obe agenciji. Kaj to pomeni?
  Navedeno pomeni, da prijavljate skupni slovensko-avstrijski projekt, kjer je finančni obseg slovenskega sklopa večji od avstrijskega; ARRS kot vodilna agencija opravi recenzijo za celoten skupen projekt, FWF pa v skladu s sporazumom med ARRS in FWF sledi recenziji ARRS: če je recenzija pozitivna in naš panel uvrsti projekt na listo za sofinanciranje, FWF svojemu organu odločanja predlaga sofinanciranje projekta brez dodatne recenzije na avstrijski strani. Slovenski sklop projekta sofinancira ARRS, avstijskega pa FWF, vendar morata obe agenciji sprejeti odločitev o sofinanciranju projekta. V praksi FWF odkloni sofinanciranje le v primeru nezadostnih finančnih sredstev, česar pa glede na zelo stabilno finančno stanje FWF ni pričakovati. Prednost tega načina je možnost prijave močnejšega skupnega projekta, v katerega obe strani vložita svoje znanje in sredstva.

  Če je finančni obseg slovenskega sklopa manjši od avstrijskega, lahko skupen projekt prijavite na FWF kot vodilno agencijo, kot je opisano v Pozivu slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead agency).

  Navodila FWF za avstrijsko stran za oba primera so objavljena na stalno odprtem razpisu FWF za prijavo projektov.
 1. Ob letošnjem razpisu v primerjavi z javnim razpisom za sofinanciranje raziskovalnih projektov v letu 2010 na spletni strani SICRIS ni objavljenega t.i. "testnega projektnega izpisa" s podatki o kazalcih vrednotenja znanstvenih rezultatov na dan začetka razpisa. Zakaj?
  Navedena objava ni potrebna, saj so podatki na voljo na spletni strani SICRIS za vsakega raziskovalca pod rubriko Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije, kjer si lahko raziskovalec ogleda kazalce, izračunane na katerikoli vedi. Po zaključku razpisa pa bo objavljen končni izpis kazalcev vrednotenja znanstvenih rezultatov na dan 15.12.2011 za posamezne raziskovalce.
 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.
 1. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?
  Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 15.12.2011.
 1. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata niso pretekla več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je podoktorand doktoriral v letu 2008, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.
 1. Ali mora podoktorski kandidat izpolnjevati tudi starostni pogoj (ni starejši od 35 let)?
  Za letošnji javni razpis ni starostne omejitve za vodjo podoktorskega projekta.
 1. Ali pri podoktorskem projektu lahko sodelujejo tudi drugi raziskovalci?
  Ne. Podoktorski projekt je namenjen raziskovalcu – podoktorandu in celotni obseg raziskovalnih ur pripada njemu.
   
 2. Ali mora podoktorand prijaviti podoktorski projekt v drugi raziskovalni skupini, ki ni tista, v kateri je bil zaposlen do doktorata?
  Podoktorand lahko prijavi podoktorski projekt v isti ali v drugi raziskovalni skupini.
 1. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v vlogi?
  Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), lahko vpišete v točko 19 prijavne vloge.
 1. V razpisu piše: »Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je 1.12.2012. Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje morebiti tudi krajše?
  Vsi odobreni projekti se bodo začeli financirati istočasno, predvidoma 1.12.2012. Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti.
 1. Za podoktorske projekte nikjer nisem zasledil minimalnih kriterijev v zvezi z minimalnim številom točk iz znanstvenih objav in citiranostjo del, ter vsoto A1+A2+A3+A4. Prosim za informacijo, če so ti kriteriji kje (tudi morebiti posredno) opredeljeni.
  Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta v 4. členu določa pogoje podoktorskega raziskovalnega projekta, med drugim:

Vodja podoktorskega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v drugi alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu kot prvi avtor), določeno v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter izkazuje minimalno skupno število točk iz znanstvenih objav v zadnjih petih letih, citiranosti v zadnjih desetih letih in dokumentiranega sodelovanja z drugimi financerji v zadnjih petih letih.

Če je podoktorand izkoristil starševski dopust, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas od zagovora podaljša nad tri leta za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za dokumentirano bolniško odsotnost, daljšo od treh mesecev.

Podoktorand izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, določen v tretji alineji prvega odstavka 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, če izpolnjuje kriterije, določene v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.

Minimalna vsota A1+A2+A3+A4 pri podoktorskem projektu ni predpisana oziroma zahtevana.

 1. V razpisu je navedeno: Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1 FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B. Ali je torej v vsakem primeru obseg podoktorskega projekta za gospodarstvo 1700 ur, ne glede na to ali je temeljni ali aplikativni, in da v nobenem primeru ni potrebno sofinanciranje. Kakšna bi potem sicer bila razlika med podoktorskim projektom in temeljnim oz. aplikativnim?
  Podoktorski projekt za gospodarstvo obsega 1700 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije B. Ne potrebuje sofinanciranja. Prijavijo ga lahko le gospodarske družbe.
 1. Želimo prijaviti večji aplikativni projekt z dvema ali tremi sofinancerji. Ali se delež sofinanciranja 25% potem razdeli med sofinancerje (če sta dva sofinancerja, ali vsak prispeva 12,5%)?
  Ni potrebno, da vsak sofinancer prispeva enak delež, saj je to stvar dogovora med izvajalcem projekta in sofinancerji. Pogoj je, da je skupni delež sofinanciranja najmanj 25% vrednosti aplikativnega raziskovalnega projekta, pri čemer predstavljajo odobrena sredstva agencije 75% vrednosti projekta.
 1. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?
  Pri večjem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 200.000 EUR letno (600.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 200.000 EUR.

Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 100.000 EUR.
Sofinanciranje mora biti obvezno zagotovljeno v denarju.

 1. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?
  Proste ure je potrebno imeti pred podpisom pogodbe. To bo predvidoma 1.12.2012. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 ur.
 1. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?
  Ne, pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe.
 1. Ali v projekti skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?
  Ne, minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur.
 1. Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?
  Ne, vsak manjši oziroma večji projekt, razen podoktorskega, mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza.
 1. Kot registriran raziskovalec sem poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.
  Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec dal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Službi za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na agenciji.

Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na prijavni strani (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika).

 1. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?
  Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge.
   
 2. V humanistiki se izkazuje citiranost kot izpolnjevanje pogoja v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi št. 2 k Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Kam in na kakšen način se navede citat?
  V prijavni vlogi pod točko 18., kjer je potrebno navesti citiranost - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta. Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije.
  Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega.
 1. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, zaposlitvi, …?
  Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki D – Izjave prijavitelja.
   
 2. V katerem primeru moram oddati obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2011?
  V primeru, da niste člani nobene programske skupine vpišete podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2011. Obrazec obvezno oddajte do 15. 12. 2011 do 12.00 ure po elektronski pošti v "Excel" obliki na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec pošljite tudi po običajni pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleieweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do do 15. 12. 2011 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz tega obrazca samo v primeru, če niste član programske skupine. Obrazcev, ki bodo oddani kot priponka prijavni vlogi, agencija pri izračunu A3 ne bo upoštevala.
 1. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 18. točki! (18. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta -Citations – proof of meeting the requirement for a project leader )
  Vnosno polje pri 18. točki je odprto samo za projekte s področja humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga zato v prijavo ni potrebno vpisovati, zato je za ostale vede vnosno polje pri točki 18 "zaprto". Če želite poudariti posebej citiran dosežek, ga lahko vpišete v polje "Dosežki".
 1. Ali se izpolnjevanje pogoja za temeljni oz. aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Pogoj se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je kandidat doktoriral v letu 2001 ali kasneje, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje.
   
 2. Ali mora večji temeljni projekt vključevati poleg prijaviteljice vsaj še dve po statusu različni slovenski raziskovalni organizaciji?
  Ne. Poleg prijaviteljice mora večji temeljni projekt vključevati še najmanj eno po statusu različno raziskovalno organizacijo.
 1. Ali mora večji aplikativni projekt vključevati poleg prijaviteljice vsaj še tri po statusu različne slovenske raziskovalne organizacije?
  Ne. Poleg prijaviteljice mora večji aplikativni projekt vključevati še najmanj dve po statusu različni raziskovalni organizaciji.
 1. Ali mora projekt za 100.000 EUR vključevati vsaj dve po statusu različni slovenski raziskovalni organizaciji?
  Ne. Projekt za 100.000 EUR mora obvezno vključevati prijavitelja in vsaj še eno ali več sodelujočih raziskovalnih organizacij, ki bodo skupaj izvajale najmanj 20% vrednosti projekta, vendar ni nujno, da so te organizacije različne po statusu.
   
 2. Ali se lahko kot vodja projekta prijavi raziskovalec, ki ni slovenski državljan.

  Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov. Za vodjo projekta in raziskovalce – člane projektnih skupin (v nadaljevanju: raziskovalec) lahko konkurirajo tudi raziskovalci, ki trenutno še niso zaposleni v raziskovalni organizaciji – prijaviteljici (v nadaljnjem besedilu: RO prijaviteljica). V tem primeru mora biti v primeru odobritve projekta raziskovalec zaposlen pri RO prijaviteljici najkasneje ob podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta.
  Raziskovalec mora v prijavni obrazec vpisati šifro raziskovalca, pod katero je voden v evidencah agencije. Raziskovalci, ki se želijo prijaviti na javni razpis, pa še nimajo svoje šifre v evidencah agencije, imajo posebno možnost.
  V tem primeru mora za raziskovalce, ki želijo kandidirati kot vodje ali biti člani projektnih skupin, pa še nimajo svoje šifre v evidencah agencije, RO prijaviteljica poslati agenciji:
  • zahtevek za pridobitev šifre raziskovalca,
  • obrazec Podatki o raziskovalcu - prva zaposlitev v RO (ARRS-EV-03/2010), ki mora biti podpisan s strani zastopnika RO prijaviteljice in predvidenega raziskovalca,
  •  izjavo o zaposlitvi, ki mora vsebovati podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo RO prijaviteljica imenovanega kandidata, v primeru odobritve projekta, zaposlila in navedbo razpisa in naziva projekta.
  Po pridobitvi zgoraj navedene dokumentacije se raziskovalcu določi šifra.
  Po pridobitvi šifre raziskovalca mora raziskovalec čim prej oziroma najkasneje do zaključka javnega razpisa poskrbeti za vnos svojih bibliografskih podatkov v bazo COBISS.
  Raziskovalec si mora seveda urediti tudi dokumentacijo, vezano na zaposlitveni status pri raziskovalni organizaciji, kot je dovoljenje za bivanje idr.