Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana na podlagi 5. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07), 10. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06), v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06 -ZDru-1 in 112/07), na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev v okviru poziva in razpisa v letu 2008 za sofinanciranje v letu 2009 z dne 16. 7. 2008, št. 430-49/2008/5 ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 - poglavje Č, št. 6319-5/2008-1, z dne 3.3.2008, objavlja

Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2009 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 - razpis in poziv v 2008

 

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega poziva in javnega razpisa: Predmet Javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem za leto 2009 in Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv/razpis) je:

2.1. izbira mentorjev za nove mlade raziskovalce1, ki bodo začeli z usposabljanjem v letu 2009 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih. Število novih mladih raziskovalcev po vedah je določeno iz Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev v okviru poziva in razpisa v letu 2008 za sofinanciranje v letu 2009 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve MVZT):
 

Znanstveno področje Število MR %
Naravoslovne vede 87 29
Tehniške vede 84 28
Medicinske vede 27 9
Biotehniške vede 30 9
Družboslovne vede 27 10
Humanistične vede 27 9
Interdisciplinarna področja 18 6
SKUPAJ 300 100

Agencija bo poleg tega upoštevala naslednje Usmeritve MVZT:

 • za področje farmacije se ob upoštevanju vseh pogojev, navedenih v javnem pozivu, odobri najmanj tako število mentorjev, kot je število programskih skupin na tem področju;
 • eno mentorsko mesto se izbere med predlogi umetniških akademij v okviru interdisciplinarne kvote.

2.2. (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:

 1. temeljnih in večjih in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov. Prioritetni sklopi in področja za raziskovalne projekte so definirani v Usmeritvah MVZT;
 2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:

Znanstveno področje Okvirna sredstva (EUR) (%)
Naravoslovne vede 2.160.000 24
Tehniške vede 2.610.000 29
Medicinske vede 990.000 11
Biotehniške vede 900.000 10
Družboslovne vede 1.080.000 12
Humanistične vede 900.000 10
Interdisciplinarna področja 360.000 4
SKUPAJ 9.000.000 100

Prioritetna področja raziskav so del usmeritev MVZT in jih pri svoji odločitvi upošteva Znanstveni svet agencije ( v nadaljnjem besedilu: ZSA).

Agencija bo v skladu z Usmeritvami MVZT izbrala:

 • najmanj en projekt s področja energetike (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, novi materiali, pretvarjanje in shranjevanje energije);
 • najmanj en projekt, povezan z raziskovanjem polimerov;
 • najmanj en projekt, povezan z osmim prioritetnim sklopom Usmeritev MVZT;
 • en projekt med predlogi umetniških akademij v okviru interdisciplinarne kvote.
 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis:

3.1. Za izbor mentorjev: Agencija poziva raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji in imajo statusno obliko "zavod", da prijavijo kandidate za mentorje. Na javni poziv se lahko prijavijo tudi kandidati za mentorje kot posamezniki, ki imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji iz prejšnjega stavka te točke.

3.2. Za izbor raziskovalnih projektov: Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - UPB1, 61/06-ZDru-1 in 112/07 v nadaljnjem besedilu: zakon) in s Pravilnikom o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06). Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.

 1. Cilji javnega poziva/razpisa:

4.1. Cilj javnega poziva za predlaganje kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne mentorje mladim raziskovalcem.

4.2. Cilj javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov je izvedba:

 1. večjih (aplikativnih) raziskovalnih projektov;
 2. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov;
 3. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter
 4. podoktorskih projektov za gospodarstvo, kot so opredeljeni v 2. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov in v Usmeritvah MVZT.
 1. Pogoji
  Pogoji za izbor kandidatov za mentorja mlademu raziskovalcu oziroma za izbor raziskovalnih projektov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti v letu 2009 - poglavje Č, št. 6319-5/2008-1, z dne 3.3.2008 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07 - v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o MR), v Pravilniku o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06 - v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o projektih) in v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06, 106/06 in 39/07). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne/razpisne dokumentacije ter so objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani agencije.

5.1. Pogoji za kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mentorja mlademu raziskovalcu, so:

 • da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta;
 • da aktivno sodeluje v raziskovalnem programu ali vsaj v enem raziskovalno-razvojnem projektu;
 • da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji;
 • da je od zagovora njegovega doktorata minilo najmanj štiri leta (kandidat je doktoriral leta 2004 ali prej);
 • da usposablja manj kot tri mlade raziskovalce hkrati;
 • da v preteklem letu ni dobil novega mladega raziskovalca v usposabljanje, pri čemer se navedeni pogoj ne upošteva pri kandidatu za mentorja, ki je bil v preteklem letu uvrščen na listo mentorjev in po številu točk sega v zgornjih 10% izbranih mentorjev v posamezni vedi ter je v vrhu na raziskovalnem področju.

Mentor ne more usposabljati več kot treh mladih raziskovalcev hkrati, pri čemer se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba o financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca potekla, niso pa še uspešno zaključili programa - slednje se upošteva še dve leti po zaključku programa, kot je definirano v pogodbi, razen v primeru, da so bila sredstva, zaradi neizpolnjenega programa, vrnjena.
 

Pogoj iz drugega odstavka te točke mora biti izpolnjen ob podpisu pogodbe za novega mladega raziskovalca.

5.2. Pogoji za izbor raziskovalnih projektov

Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci, ter strokovni in tehnični sodelavci.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje takega projekta. Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti kot raziskovalci zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Vodja projekta je lahko tudi upokojen raziskovalec z 0 urami, ki izpolnjuje vse ostale pogoje za vodjo projekta in ima hkrati izjemne znanstvene dosežke. Projekt, ki ga vodi upokojeni raziskovalec, ima letni obseg največ okvirno 25.000 EUR.

Navedeni pogoji se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa Upravnega odbora agencije o izboru projektov. V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta. Posamezen raziskovalec ne more kandidirati kot vodja novega projekta, če je na dan 30. 9. 2008 že vodja treh raziskovalnih projektov, ki jih neposredno sofinancira agencija (temeljnih, aplikativnih, CRP).

Vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina raziskovalcev v projektni skupini morajo izpolnjevati pogoje za vodjo v skladu z 29. členom zakona.

Projektna skupina raziskovalnega projekta mora izpolnjevati pogoje, opredeljene v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti.

Za podoktorande velja:

V primeru, da je podoktorand izkoristil porodniški oziroma starševski dopust - pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto - se starostna meja dvigne nad 35 let za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.

Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 30. 9. 2008. Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

V okviru razpisa sta določeni dve velikosti projektov, in sicer:

 1. manjši projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 50.000 EUR. Prijavitelji s področja klinične medicine imajo možnost, da kot manjši projekt prijavijo projekt v vrednosti 25.000 EUR.
  Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 1990 letnih ur cenovnega razreda A (995 na področju medicine), 1770 letnih ur cenovnega razreda B (885), 1550 letnih ur cenovnega razreda C (775) ali 1390 letnih ur cenovnega razreda D (695) ter
 2. večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Prijavitelji s področja medicine imajo možnost, da kot večji projekt prijavijo projekt v vrednosti 50.000 EUR.
  Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3980 letnih ur cenovnega razreda A (1990 na področju medicine), 3540 letnih ur cenovnega razreda B (1770), 3100 letnih ur cenovnega razreda C (1550) ali 2780 letnih ur cenovnega razreda D (1390).

Večji projekti so lahko samo aplikativni in morajo obvezno izkazovati sofinanciranje ter morajo vključevati najmanj dve po tipu (glede na status) različni slovenski raziskovalni organizaciji (javni sektor, visokošolski sektor, poslovni sektor). Poleg tega morajo izkazovati mednarodno sodelovanje (npr. sodelovanje s kakovostno tujo univerzo ali vključenost v mednarodni projekt).

Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega poziva/razpisa (oceni A1 in A2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi Metodologije (ocena A3) je agencija pridobila neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: RO) za vse tiste kandidate za mentorje oziroma vodje projektov, ki so člani programskih raziskovalnih skupin. Agencija bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec ARRS-ZV-RPROG-VPETOST/2007, na katerem so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost podatkov.

Tisti kandidati za mentorje oziroma vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine, izpolnijo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-ZV-RPROJ-VPETOST-D/2008, objavljen na spletni strani agencije in ga do 30. 9. 2008 do 12.00 ure oddajo po elektronski pošti na naslov vpetostprogram@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec oddajo tudi po običajni pošti na naslov Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 30. 9. 2008 do 12.00 ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če kandidat ni član programske skupine.

 1. Prijava na javni poziv/razpis
  Poziv/razpis bo potekal v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na poziv/razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-MR-ZV-JR-Prijava/2008-I.

Prijava na javni poziv/razpis se kot Prijavna vloga (Application form) na obrazcu ARRS-MR-ZV-JR-Prijava/2008-I izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci http://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidenco raziskovalcev agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki.

Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA ali POSTArCA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija).

Podrobna obrazložitev postopka prijave in pridobitve gesla je v prilogi poziva/razpisa.

Prijavni obrazec se istočasno izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjen mora biti v obeh jezikih.

Za posameznega kandidata za mentorja je lahko vložena le ena prijavna vloga (izpolnjena v obeh jezikih) ne glede na to, ali kandidata za mentorja prijavlja RO ali se kandidat za mentorja prijavlja sam.

Kratka prijava raziskovalnega projekta je skupna s prijavo kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu, lahko pa prijavitelj prijavi na javni poziv/razpis samo raziskovalni projekt ali samo kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu (mentorstvo in projekt se prijavljata hkrati na enem skupnem obrazcu - ena prijava).

 1. Merila za ocenjevanje

7.1. Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so:

 • znanstvena kakovost kandidata za mentorja;
 • povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki;
 • relevantnost predloga programa usposabljanja mladega raziskovalca in njegova povezanost s predvidenim podiplomskim študijem;
 • vpetost v mednarodni prostor.
 • dosedanji mentorski uspehi kandidata za mentorja.

Merila za ocenjevanje kandidatov za mentorje so podrobneje opredeljena v Metodologiji in v Pravilniku o MR. Postopek izbora kandidatov za mentorje bo zaključen v I. fazi na podlagi ocenjenih kratkih prijav.

7.2. Merila za ocenjevanje raziskovalnih projektov

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.

Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:

Faza I.

Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v tri kategorije, A, B in C:

Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A so tisti projekti, ki so na vrhu seznama po skupni oceni (A1+A2+A3+B1+B2+B3), hkrati pa imajo dobro ocenjeno vsebino projekta (B2 v zgornji polovici).

V kategoriji A je do največ 10% od skupno odobrenih projektov. Projekti iz skupine A bodo direktno predlagani za financiranje.

Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B, se določijo iz dveh enako velikih skupin, in sicer: iz projektov na vrhu seznama skupne ocene (A1+A2+A3+B1+B2+B3) in projektov z dobro ocenjeno vsebino projekta (B2 v zgornji polovici). Projekti B kategorije še niso izbrani za financiranje.

V kategorijo B se uvrsti približno dvakratno število projektov glede na predvideno število odobrenih projektov po vedah in posebej za področje interdisciplinarnosti.

Kategorija C: Projekti, uvrščeni v kategorijo C so projekti, ki niso bili uvrščeni v kategorijo A ali B. Projekti kategorije C se zavrnejo.

Faza II.

Prijavitelje, katerih projekti so uvrščeni v kategoriji A in B, agencija pozove, da v roku, ki ga določi agencija, in ni krajši od treh tednov, na posebnem obrazcu (Obrazec: ARRS-MR-ZV-JR-Prijava/2008-II) na spletnem portalu eObrazci oddajo:

 1. podroben opis vsebine in programa dela raziskovalnega projekta (razširjena prijava) z navedbo, v katerih delih raziskovalnega projekta je obseg projekta povečan v primeru, da gre za večji aplikativni projekt;
 2. sestavni del prijave za II. fazo je tudi projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge za II. fazo ob podpisu pogodbe ni mogoče spreminjati.
 1. Okvirna višina sredstev javnega poziva/razpisa in (so)financiranje projektov

8.1. Javni poziv za mentorje mladim raziskovalcem

Obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom agencije. Realizacija tega poziva za leto 2009 je predvidena v okvirnem obsegu 2.100.000 EUR, v skladu s proračunskimi možnostmi.

Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah za financiranje mladih raziskovalcev v letu 2009 je definiran v Usmeritvah MVZT .

8.2. Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacije tega razpisa v letu 2009 znaša okvirno 9.000.000 EUR. Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je definiran v Usmeritvah MVZT.

Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v Proračunu RS in finančnem načrtu agencije. V primeru, da bo s proračunom zagotovljeni obseg sredstev višji, bodo pri izboru upoštevane za ta namen določene prioritete v okviru programa dela in finančnega načrta agencije

8.2.1. Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Če gospodarska(e) družba(e) samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt ali projekt na področju industrijskih raziskav (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebuje(jo) dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo) pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnem predračunu ob prijavi projekta ter v finančnih poročilih.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06 in 80/07), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca je 17 ur, minimalni letni obseg sodelujoče RO je 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

 1. Čas trajanja usposabljanja mladih raziskovalcev in raziskovalnih projektov

9.1 Čas trajanja usposabljanja mladih raziskovalcev

Čas trajanja usposabljanja mladih raziskovalcev bo potekal skladno z določili Pravilnika o MR. Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je jesen 2009.

9.2 Čas trajanja raziskovalnih projektov

Predvideni začetek (so)financiranja (izvajanja) projektov je 1. 3. 2009.

Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.

 1. Izbor mentorjev in raziskovalnih projektov

10.1. Sklep o izboru mentorjev

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik o MR in Metodologija.

Strokovno telo pripravi predlog prednostne liste mentorjev in ga posreduje ZSA. Sklep o izboru mentorjev sprejme Upravni odbor agencije na predlog ZSA. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru mentorjev.

10.2. Sklep o izboru raziskovalnih projektov

10.2.1 I. faza

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik o projektih in Metodologija.

Strokovno telo pripravi predlog liste projektov, ki gredo v II. fazo evalvacije (kategoriji A in B; glej točko 7.2 javnega poziva/razpisa) ter predlog liste projektov, ki se zavrnejo po I. fazi ocenjevanja (kategorija C) in ju posreduje v obravnavo ZSA.

ZSA sprejme predlog sklepa o projektih kategorije C, ki se zavrnejo po I. fazi ocenjevanja in ga posreduje v odločitev Upravnemu odboru agencije.

10.2.2 II. faza

Strokovno telo pripravi predlog prednostne liste projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA, ki predlog sklepa o izboru raziskovalnih projektov po II. fazi ocenjevanja posreduje v odločitev Upravnemu odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru raziskovalnih projektov.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - I. faza

11.1. Oddaja prijavne vloge z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv/razpis se izpolni in odda kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-MR-ZV-JR-Prijava/2008-I na spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oz. pooblaščena oseba RO in kandidat za mentorja/vodjo raziskovalnega projekta). Če se kandidat za mentorja prijavlja kot posameznik, je oddana prijava popolna, če je opremljena z njegovim digitalnim podpisom. Prijave morajo biti oddane do vključno 30. 9. 2008 (torek) do 12.00 ure.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

11.2. Oddaja prijavne vloge brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali kandidat za mentorja/vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObrazci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oz. pooblaščene osebe RO in kandidata za mentorja/vodje raziskovalnega projekta in žigom RO. Če se kandidat za mentorja prijavlja kot posameznik, podpis zastopnika oz. pooblaščene osebe ter žig nista potrebna.

Obe obliki prijave, elektronska in pisna, morati biti vsebinsko popolnoma enaki.

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako "NE ODPIRAJ-POZIV/RAZPIS ZA MENTORJE/PROJEKTE" in obvezno oznako prijave (ARRS-MR-ZV-JR/2008-I .../...) in z oznako vede na ovojnici (prepišite vedo iz točke 9. prijavnega obrazca), na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku oddane v pisni ali elektronski obliki. Prijava je oddana pravočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci oz. prispe v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 30.9.2008 (torek) do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30.9.2008 do 12. ure (poštni žig).

11.3. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 11.1. - elektronska; točka 11.2. - elektronska in pisna;) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni poziv/razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o MR in pravilnikom o projektih.

Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.

 1. Datum odpiranja prijav
  Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, dne 2. 10. 2008, ob 10.00 uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.
   
 2. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
  Prijavitelji bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim raziskovalcem in o projektih, ki se zavrnejo po I. fazi ocenjevanja, predvidoma do konca decembra 2008. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze ocenjevanja, predvidoma v marcu 2009.
   
 3.  Način, oblika in rok za predložitev prijav - II. faza
  Postopek oddaje prijav bo primerljiv postopku I. faze. Prijavitelji, ki se bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki in roku predložitve pisno obveščeni.
   
 4. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo pozivno/razpisno dokumentacijo

15.1. Pozivna/razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom/razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oziroma na telefonskih številkah: za mentorje mladim raziskovalcem (01/400-5934 - ga. Bodanec Silva; 01/400-5938 - ga. Dremota Nataša in 01/400-5936 - ga. Ahčin Mateja) in za raziskovalne projekte na telefonski številki 4005 910 (ga. Vanja Rodič, ga. Almira Bremec, g. Marko Belavič, mag. Stojan Pečlin, ga. Mojca Slak in ga. Mateja Gašpirc).

Številka: 430-63/2008/2
Datum: 24. 7. 2008

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 79/2008, z dne 01.08.2008.
 

Razpisna dokumentacija: