Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za (so)financiranje raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev v okviru poziva in razpisa v letu 2008 za sofinanciranje v letu 2009

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 - 2010 (ReNRRP) (Uradni list RS 3/2006), sprejetimi proračunskimi sredstvi v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za financiranje raziskovalne dejavnosti ter na podlagi Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS 73/2006) in Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS št. 24/06, 5/07,39/07), Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri izvedbi javnega poziva za izbor mentorjev in javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2008 upošteva naslednje usmeritve:

I.

(Obseg finančnih sredstev in pričetek financiranja)

Pri izvedbi javnih razpisov v letu 2008 se za (so)financiranje raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev upošteva obseg sredstev, določen s proračunom Republike Slovenije ter finančnim načrtom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS).

Pričetek (so)financiranja, za vse na javnem razpisu izbrane raziskovalne projekte ter za nove mlade raziskovalce, ki se bodo v letu 2009 začeli usposabljati na raziskovalnih področjih in pri mentorjih, ki bodo izbrani na javnem pozivu v letu 2008, bo v letu 2009.

II.

(Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah)

Razrez sredstev za leto 2009
Pri izvedbi razpisa za raziskovalne projekte in pri financiranju mladih raziskovalcev za programe ARRS pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje v letu 2009 upošteva naslednji okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah:

Znanstvene vede 1 1* 2 2*
Naravoslovno-matematične vede 24 19 29 29
Tehniške vede 29 28 28 29
Medicinske vede 11 12 9 9
Biotehniške vede 10 10 9 10
Družboslovje 12 10 10 9
Humanistika 10 16 9 9
Interdisciplinarna področja 4 5 6 5
SKUPAJ 100 100 100 100

Številčne oznake raziskovalnih projektov in programa mladih raziskovalcev v tabeli:

1 - Raziskovalni projekti - razmerje sredstev na razpisu

1* - Raziskovalni projekti - razmerje sredstev za vse projekte v letu 2009 (stari in iz tega razpisa)

2 - Mladi raziskovalci- razmerje sredstev na razpisu

2*- Mladi raziskovalci- razmerje sredstev za vse MR v letu 2009 (stari in iz tega razpisa)

Pregled razreza sredstev za pretekla leta

V preteklih letih je bil razrez sredstev po znanstvenih vedah naslednji:

Znanstvene vede 1 2
Naravoslovno-matematične vede 19 31
Tehniške vede 29 30
Medicinske vede 12 9
Biotehniške vede 9 11
Družboslovje 8 7
Humanistika 17 9
Interdisciplinarna področja 6 3
SKUPAJ 100 100

Opombe:

Za 1- Raziskovalni projekti so v tabeli predstavljena razmerja sredstev vseh potekajočih projektov v letu 2008.

Za 2-Mladi raziskovalci so v tabeli predstavljena razmerja sredstev za vse mlade raziskovalce, ki se usposabljajo v letu 2008.

III.

(Tematske prioritete)

V okviru javnega poziva za mentorje in javnega razpisa za raziskovalne projekte naj ocenjevalci relevance in Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije upoštevajo naslednje prioritetne sklope:

 • Prvi prioritetni sklop: raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja;
 • Drugi prioritetni sklop: raziskovanje tehnologij informacijske družbe, vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine.
 • Tretji prioritetni sklop: raziskovanje materialov, novih proizvodnih postopkov, orodij in tehnologij;
 • Četrti prioritetni sklop: energetika (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, pretvarjanje in shranjevanje energije).
 • Peti prioritetni sklop: interdisciplinarnost
 • Šesti prioritetni sklop: raziskave, vpete v razvojne potrebe slovenskih podjetij.
 • Sedmi prioritetni sklop: temeljne humanistične znanosti, ki podpirajo utrjevanje slovenske identitete - s poudarkom na slovenskem jeziku in kulturi, še zlasti v evropskem, evrosredozemskem in širšem mednarodnem prostoru.
 • Osmi prioritetni sklop: kritični pretres polpretekle dobe - s poudarkom na izdaji temeljnih dokumentov.
 • Deveti prioritetni sklop: Povezanost med demokracijo in družbenim razvojem v kontekstu sodobne slovenske družbe.

Nadalje se pri

 1. javnemu razpisu za raziskovalne projekte upošteva:
  ARRS dodeli najmanj en projekt s področja energetike (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova energija, povezava z okolji, novi materiali, pretvarjanje in shranjevanje energije), najmanj en projekt, povezan z raziskovanjem polimerov in najmanj en projekt, povezan z osmim prioritetnim sklopom.

  Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov, vsaj 10% izbranih projektov mora voditi raziskovalec, ki je doktoriral leta 1998 in kasneje, vsaj 5% izbranih projektov mora biti velikih, vsaj 2/3 projektov s področja tehnike mora biti aplikativnih, vsaj 1/3 projektov drugih ved mora biti aplikativnih.
   
 2. pri javnemu pozivu za mentorje mladim raziskovalcem:
  Za področje farmacije se ob upoštevanju vseh pogojev, navedenih v javnem pozivu, odobri najmanj tako število mentorjev, kot je število programskih skupin na tem področju.

IV.

(Oživljanje področij)

En projekt in eno mentorsko mesto se izbereta med predlogi umetniških akademij v okviru interdisciplinarne kvote.

Mojca Kucler Dolinar
Ministrica