Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Na podlagi tretjega odstavka 10. in 11. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik), drugega odstavka 5. točke Javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 (Uradni list RS, št. 74/2006 in Usmeritev za izvedbo javnega razpisa za dodatno (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007, št. 630-2/2007/1 dne 27. 2. 2007, ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 96/02 in 115/06) in v skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 – dodatni razpis, št. 430-15/2007-1 z dne 2. 3. 2007, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja

Dodatni javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007
 

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa

2.1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpis) je (so)financiranje izvajanja:

 1. tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Teme za tematsko usmerjene raziskovalne projekte so definirane v Usmeritvah za izvedbo javnega razpisa za dodatno (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve), ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
 2. podoktorskih projektov za gospodarstvo.

2.2. Področja razpisa in okvirna letna sredstva:

 

Znanstveno področje % Okvirna sredstva (EUR)
Naravoslovno - matematične vede 20 387.000
Tehniške vede 31 599.850
Medicinske vede 11 212.850
Biotehniške vede 12 232.200
Družboslovne vede 8 154.800
Humanistične 13 251.550
Interdisciplinarna področja 5 96.750
SKUPAJ 100 1.935.000

 

Okvirna sredstva razpisa za leto 2007 so 967.500 Eur.

 

 1. Cilji razpisa

Cilji razpisa so izvedba:

 • temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov (tematski in splošni),
 • podoktorskih projektov za gospodarstvo,

  kot so opredeljeni v 3. točki Javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 (Uradni list RS, št. 74/2006, z dne 14.7.2006, št. objave: 20355/06; v nadaljnjem besedilu: osnovni razpis) in v Usmeritvah.
 1. Pogoji

  Na ta razpis se lahko prijavijo samo prijavitelji, ki niso uspeli na osnovnem razpisu v skladu z drugim odstavkom 5. točke osnovnega razpisa, ki pravi: "Agencija bo lahko objavila še en razpis, ki bo vsebinsko povezan s tem razpisom. Agencija bo prijaviteljem, ki niso uspeli na tem razpisu, posredovala pisne komentarje in predloge recenzentov. V drugem razpisu bo obravnavala samo popravljene in dopolnjene predloge projektov, ki so jih prijavitelji že prijavili na prvem razpisu in so jih v prijavi za drugi razpis popravili oziroma dopolnili.".

4.1 Temeljni in aplikativni projekti: prijavitelji, ki so na osnovnem razpisu prijavili manjši projekt (tip B) ali večji projekt (tip A), lahko na tem razpisu kandidirajo samo v okviru kategorije manjših projektov (tip B). Prijavitelji, ki so se na osnovni razpis prijavili v okviru kategorije večjih projektov (tip A), morajo v prijavni vlogi na ta razpis opredeliti, v kolikšni meri bo projekt lahko izveden v okviru kategorije manjših projektov (tip B).

4.2. Podoktorski projekti: prijavitelji, ki so na osnovnem razpisu prijavili podoktorski temeljni ali aplikativni projekt, lahko na tem razpisu kandidirajo samo v okviru kategorije podoktorskih projektov za gospodarstvo, razen na področjih medicinskih ved in humanistike ali pa v primeru, da je podoktorand tujec, ko ti projekti lahko ostanejo podoktorski temeljni ali aplikativni projekti. Če je podoktorand tujec, ga strokovno telo v evalvacijskem postopku obravnava ločeno.

Če je prijavitelj temeljnega ali aplikativnega projekta (tip A ali tip B) v osnovnem razpisu ustrezal tudi pogojem podoktorskega projekta za gospodarstvo, lahko v okviru dodatnega razpisa, namesto v kategoriji B, kandidira v kategoriji podoktorskih projektov za gospodarstvo.

Prijavitelji, ki se bodo v dodatnem razpisu na novo odločili za prijavo v okviru kategorije podoktorskih projektov za gospodarstvo, morajo prijavno vlogo na dodatni razpis opremiti s podpisom zastopnika gospodarske družbe ali njegovega pooblaščenca in navesti glavne spremembe podoktorskega projekta.

4.3 Na dodatni razpis se lahko prijavijo tudi tisti prijavitelji, ki so bili v osnovnem razpisu izločeni po prvi fazi ocenjevanja na podlagi ocene B1 za vsebino predloga, kot spodnja petina projektov v svoji kategoriji.

4.4 Na dodatni razpis se ne morejo prijaviti tisti prijavitelji, ki v osnovnem razpisu niso izpolnjevali pogojev ter so bili izločeni iz nadaljnjega postopka ocenjevanja in katerih prijave so bile zavržene s sklepom. Prav tako se na dodatni razpis ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so že bili izbrani v okviru osnovnega razpisa s sklepom Upravnega odbora agencije za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2006.

4.5. Prijavo morajo podpisati vodja projekta in pooblaščena oseba prijavitelja ter pooblaščena oseba gospodarske družbe pri podoktorskih projektih za gospodarstvo.

 1. Merila za izbiro

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v pravilniku in v Metodologiji ocenjevanja prijav za javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 – dodatni razpis (v nadaljnjem besedilu: Metodologija). Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.

 1. Okvirna višina sredstev dodatnega javnega razpisa in financiranje projektov

Obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom agencije. Realizacija tega razpisa za leto 2007 je predvidena v okvirnem obsegu 967.500 EUR v skladu s proračunskimi možnostmi.

6.1. Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je definiran v Usmeritvah.

6.2. Glede na obseg razpoložljivih sredstev ter glede na okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah in okvirni razrez sredstev glede na vrsto projekta je v okviru razpisa določeno naslednje število posameznih vrst projektov po znanstvenih vedah:

 

Znanstveno področje Tip B Podoktorski projekti za gospodarstvo Temeljni in aplikativni podoktorski projekti
Naravoslovno - matematične vede 8 2  
Tehniške vede 12 4  
Medicinske vede 5 0 1
Biotehniške vede 6 1  
Družboslovne vede 4 1  
Humanistične 6 0 1
Interdisciplinarna področja 3 0  
SKUPAJ 44 8 2

 

 

 1. Čas trajanja projektov

  7.1 Predvideni začetek (so)financiranja (izvajanja) projektov je 1. 7. 2007.

  7.2 Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.

 

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijave ter opremljenost prijav

  8.1 Prijava na javni razpis mora biti oddana v slovenskem in angleškem jeziku in mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: Prijavna vloga za (so)financiranje raziskovalnih projektov – dodatni razpis (Obrazec: ARRS-ZV-JR-DODATPROJ-2007).

  8.2. Prijavitelj mora poslati prijavni obrazec v elektronski obliki na naslov razpis-raziskovalni-projekti-2007@arrs.si ter v pisni obliki en slovenski in en angleški izvod v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - ZNANSTVENA VEDA: (navedite vedo)" na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

  Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

  V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko le ena pisna prijava.

  Prijave, oddane po elektronski pošti, morajo prijavitelji poslati na elektronski naslov za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom.

  8.3. Pisne in elektronske prijave morajo prispeti na navedena naslova do vključno 10. 4. 2007 do 12.00 ure, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke.

  8.4. V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazcem zahtevane podatke in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

  8.5. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.

 

 1. Datum odpiranja prijav

  Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju, dne 12. 4. 2007.
 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov do 15. 6. 2007.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Prijavni obrazec je dostopen na spletni strani agencije (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi/), prijavitelji pa ga lahko dvignejo od dneva objave do prijavnega roka v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

 1. Dodatne informacije:

  Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, na telefonu 400 5910, (za Naravoslovno-matematične vede ga. Vanja Rodič; za tehniške vede dr. Boris Pukl; za medicinske vede g. Marko Belavič; za biotehniške vede in interdisciplinarne projekte mag. Stojan Pečlin; za družboslovne vede ga. Alja Kastelic-Primc in za humanistične vede ga. Mateja Gašpirc).

Dr. Franci Demšar
Direktor

Številka: 430-15/2007-2
Datum: 02.03.2007

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 21/2007, z dne 09.03.2007.

 

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazec:

 • Usmeritve za izvedbo javnega razpisa za dodatno (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007, št. 630-2/2007/1 z dne 27. 2. 2007.
   
 • Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 – dodatni razpis, št. 430-15/2007-1 z dne 2. 3. 2007.
   
 • Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06)
   
 • Prijavna vloga za (so)financiranje raziskovalnih projektov – dodatni razpis
 • Dodatno pojasnilo k načinu predložitve prijav in opremljenosti prijav