Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Na podlagi Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 do 2010 (Uradni list RS, št. 3/06) in v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja

Usmeritve za izvedbo javnega razpisa za dodatno (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007

I. PREDMET USMERITEV

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 – 2010 (ReNRRP) (Uradni list 3/2006), sprejetim državnim proračunom za področje raziskovalne dejavnosti in v zvezi 5. točko javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 (Uradni list RS, št. 74/2006, z dne 14.7.2006. Št. objave: 20355/06; v nadaljevanju: osnovni razpis), ki določa: "Agencija bo lahko objavila še en razpis, ki bo vsebinsko povezan s tem razpisom. Agencija bo prijaviteljem, ki niso uspeli na tem razpisu, posredovala pisne komentarje in predloge recenzentov. V drugem razpisu bo obravnavala samo popravljene in dopolnjene predloge projektov, ki so jih prijavitelji že prijavili na prvem razpisu in so jih v prijavi za drugi razpis popravili oziroma dopolnili", se bodo na podlagi izvedbe javnega razpisa za dodatno (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 (v nadaljevanju: dodatni razpis) dodatno (so)financirali: a) tematsko usmerjeni temeljni in aplikativni raziskovalni projekti ter splošni temeljni in splošni aplikativni raziskovalni projekti b) podoktorski projekti za gospodarstvo.

II. OBSEG FINANČNIH SREDSTEV IN ZAČETEK FINANCIRANJA

V okviru javnega razpisa za dodatno (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 se bodo iz proračuna Republike Slovenije pričeli na novo financirati raziskovalni projekti v skladu s finančnim načrtom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije. Pričetek financiranja novih raziskovalnih projektov bo 1. 7. 2007.

III. OCENJEVALNI POSTOPEK

Občasno strokovno telo na seji analizira vloge prispele na razpis, pri čemer upošteva ocene v osnovnem razpisu, uvrstitev znotraj področja in argumentacijo v dodatnem razpisu. Če se mu zdi potrebno, zaprosi recenzente za posamične dodatne recenzije. Na drugi seji se člani občasnega strokovnega telesa v okviru ocenjevalnega panela sestanejo skupaj s tujimi recenzenti in ločeno za vsako vedo, za oba tipa projektov, pretehtajo vsebino prijav, prispelih na dodatni razpis. Upoštevaje oceno v osnovnem razpisu, uvrstitev znotraj področja in argumentacijo v prijavni vlogi na dodatni razpis, občasno strokovno telo izdela predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav. Vsak predlog projekta (prijava), ki je bil ocenjen, mora imeti tudi kratko opisno oceno oziroma komentar. Znanstveni svet agencije pretehta predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama prijav občasnega strokovnega telesa, ga po potrebi dopolni in pripravi predlog finančno ovrednotenega sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi razvrstitve prijav glede na doseženo skupno oceno predlogov projektov in glede na razpisano število projektov po posameznih tipih projektov.

IV. OKVIRNI RAZREZ SREDSTEV PO ZNANSTVENIH VEDAH

Razrez sredstev po znanstvenih vedah je enak kot okvirni razrez v usmeritvah k osnovnemu razpisu.

V. TEMATSKE PRIORITETE

Tematske prioritete so enake, kot v osnovnem razpisu, s tem da mora biti na področju humanistike odobren vsaj en projekt s področja muzikologije in en projekt s področja osnovnih slovenističnih študij, na področju družboslovja pa projekt, ki izkazuje izrazito vpetost v evropske infrastrukturne družboslovne programe.

VI. VELIKOST PROJEKTOV

  1. Temeljni in aplikativni projekti: vsi prijavitelji, ki so bili prijavljeni na osnovni razpis v okviru kategorije manjših (tip B) ali večjih (tip A) projektov, lahko kandidirajo v dodatnem razpisu samo v okviru kategorije manjših projektov (tip B).
  2. Podoktorski projekti: vsi prijavitelji, ki so se prijavili na osnovni razpis v okviru kategorije podoktorskih temeljnih ali aplikativnih projektov, lahko kandidirajo v dodatnem razpisu samo v okviru kategorije podoktorskih projektov za gospodarstvo. Izjeme so na področju medicine, humanistike in tujih prijaviteljev.

VII. OKVIRNI RAZREZ SREDSTEV GLEDE NA VRSTO PROJEKTA
Okvirni razrez sredstev glede na vrsto projekta bo:

  • Tip B: 85 %
  • Podoktorski za gospodarstvo: 15 %

 

Številka: 630-2/2007/1
Datum: 27. 2. 2007

Dr. Jure Zupan
Minister