Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti/> (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1), na podlagi 10. do 12. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06) ter na podlagi Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2006 in Metodologije ocenjevanja prijav na Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006
 

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev v
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
   
 2. Predmet javnega razpisa

  2.1 Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpis) je (so)financiranje izvajanja:
 1. tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Teme za tematsko usmerjene raziskovalne projekte so definirane v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2006.
 2. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.

2.2 Po en podoktorski projekt je namenjen oživljanju področij, ki so definirana v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2006.

Pogoj za pridobitev projektov za oživljanje področij je, da prijavitelj do sedaj ni raziskoval na tem področju oziroma v raziskovalnih ali programskih skupinah iz naštetih področij.

2.3 Področja razpisa in okvirna letna sredstva:
 

Znanstveno področje Okvirna sredstva (SIT) %
Naravoslovne vede 400.000.000 20
Tehniške vede 620.000.000 31
Medicinske vede 220.000.000 11
Biotehniške vede 240.000.000 12
Družboslovne vede 160.000.000 8
Humanistične 260.000.000 13
Interdisciplinarna področja 100.000.000 5
SKUPAJ 2.000.000.000 100

 

 1. Cilji razpisa

  Cilji razpisa so izvedba:
 • temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov (tematski in splošni);
 • podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo,

  kot so opredeljeni v 2. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) in v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2006, objavljenih na spletnih straneh agencije (v nadaljnjem besedilu: usmeritve).
 1. Pogoji

  4.1 Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 ZRRD-UPB1, v nadaljnjem besedilu: zakon) in s pravilnikom.

Raziskovalni projekti, ki jih financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU (http://cordis.europa.eu.int/en/home.html  in http://cordis.europa.eu.int/en/sitemap.htm#eu-research) so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče raziskovalne skupine na raziskovalnih projektih prijavitelja projekta.

4.2 Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci, ter strokovni in tehnični sodelavci.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje takega projekta.

4.3 Vodja projekta in izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je 1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti zaposleni na raziskovalnih organizacijah izvajalkah projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Oba pogoja se preverita ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa upravnega odbora agencije o izboru projekta. Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur oziroma 340 prostih raziskovalnih ur, če je vodja zaposlen na javnem raziskovalnem zavodu (JRZ).

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

4.4 Vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni skupini morajo izpolnjevati pogoje za vodjo v skladu z 29. členom zakona.

4.4.1 Projektna skupina temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja projekta in ena tretjina raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
  • izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
  • dosega vsak minimalno 100 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06) v zadnjih petih letih, pri čemer mora biti vsaj ena objava v kategoriji 1. A, B ali C. Število točk se deli s številom avtorjev za posamezno objavo; če je avtorjev več kot 10 se število točk deli z izrazom 10*log10N, pri čemer je N število avtorjev;
  • izkazuje citiranost v bazi Web of Science ali za humanistiko v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06). Citirano delo mora biti znanstveno delo iz 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06). Citat mora biti objavljen v zadnjih petih letih (avtocitati se ne upoštevajo);
  • izkazuje aktivno mednarodno sodelovanje v zadnjih petih letih.

   V primeru, da raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen v raziskovalni organizaciji, se lahko namesto zadnjih pet let upošteva tisto zadnje petletno obdobje, ko je bil raziskovalec zaposlen v raziskovalni organizaciji.
    
 2. raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.

4.4.2 Projektna skupina aplikativnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
  • izpolnjuje z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
  • dosega vsak minimalno 40 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06) v zadnjih petih letih. Število točk se deli s številom avtorjev za posamezno objavo; če je avtorjev več kot 10 se število točk deli z izrazom 10*log10N, pri čemer je N število avtorjev;
  • Izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06), ali ima dokazane prenose svojih raziskav v prakso (bibliografske enote po tipologiji COBISS: 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki. Citirano delo mora biti znanstveno delo iz 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06). Citat mora biti objavljen v zadnjih petih letih (avtocitat se ne upošteva) ali patent v zadnjih desetih letih (po kriterijih 5. člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06) ali pa mora biti izkazano dokumentirano uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih letih.

   V primeru, da raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen v raziskovalni organizaciji, se lahko namesto zadnjih pet let upošteva tisto zadnje petletno obdobje, ko je bil raziskovalec zaposlen v raziskovalni organizaciji.
    
 2. raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.

4.4.3 Podoktorski raziskovalni projekt izkazuje ustreznost, če:

 1. podoktorand v letu razpisa ni starejši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu, kot prvi oziroma vodilni avtor) opredeljeno 5. členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/06), oziroma;
   
 2. je podoktorand raziskovalec slovenskega rodu z ali brez slovenskega državljanstva, ki živi v tujini. V tem primeru starostna omejitev ne velja.

V primeru, da je podoktorand izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto - se v točki a. definirana starostna meja dvigne nad 35 let za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.

Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 21. 9. 2006. Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

4.5 V okviru razpisa sta določeni dve velikosti temeljnih in aplikativnih projektov, in sicer:

 1. projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 12.000.000 SIT (tip A), kar pomeni okvirno 2025 letnih ur cenovnega razreda A, 1800 letnih ur cenovnega razreda B, 1575 letnih ur cenovnega razreda C ali 1415 letnih ur cenovnega razreda D ter
 2. projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 8.000.000 SIT (tip B), kar pomeni okvirno 1350 letnih ur cenovnega razreda A, 1200 letnih ur cenovnega razreda B, 1050 letnih ur cenovnega razreda C ali 945 letnih ur cenovnega razreda D.

Prijavitelj sam določi (izbere) vrsto projekta z ozirom na velikost (tip A ali tip B), glede na predviden obseg potrebnih raziskav, število letnih ur pa bo določeno na podlagi cenovnega razreda raziskav. Razvrstitev predlaganih raziskav v cenovno kategorijo bo opravljena na podlagi določil 14. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 26/06, v nadaljnjem besedilu: uredba), glede na seštevek točk iz Obrazca za opredelitev cenovne kategorije raziskovalnega programa oz. projekta (ARRS-KR-01/2005), ki ga predlagatelj izpolni in predloži skupaj s prijavo.

Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

4.6 Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je v delovnem razmerju vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Sodelujoča raziskovalna organizacija mora biti na odobrenem projektu udeležena z najmanj 170 letnimi urami.

4.7 Predlagani obseg sredstev in struktura namenov porabe morata biti v skladu z uredbo.
 

 1. Merila za izbiro

5.1 Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določa pravilnik. Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v pravilniku, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji ocenjevanja prijav na Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006.

Agencija bo lahko objavila še en razpis, ki bo vsebinsko povezan s tem razpisom. Agencija bo prijaviteljem, ki niso uspeli na tem razpisu, posredovala pisne komentarje in predloge recenzentov. V drugem razpisu bo obravnavala samo popravljene in dopolnjene predloge projektov, ki so jih prijavitelji že prijavili na prvem razpisu in so jih v prijavi za drugi razpis popravili oziroma dopolnili.
 

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in financiranje projektov

6.1 Obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom agencije. Realizacija tega razpisa za leto 2007 je predvidena v okvirnem obsegu 2.000.000.000,00 SIT (8.345.852,11 EUR) v skladu s proračunskimi možnostmi.

6.1.1 Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je definiran v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2006.

6.1.2 Okvirni razrez sredstev glede na vrsto projekta, v skladu z Usmeritvami Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v okviru razpisa v letu 2006, je (%):
 

Znanstveno področje Tip A Tip B Podoktorski projekti
Temeljni/
aplikativni
Za gospodarstvo
Naravoslovne vede 24 26 39 11
Tehniške vede 23 43 16 18
Medicinske vede 22 51 27 0
Biotehniške vede 20 50 20 9
Družboslovne vede 15 35 43 7
Humanistične 23 49 27 0
Interdisciplinarna področja 60 40 0 0

 

6.1.3 Glede na obseg razpoložljivih sredstev ter glede na okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah in okvirni razrez sredstev glede na vrsto projekta je v okviru razpisa določeno naslednje število posameznih vrst projektov po znanstvenih vedah:
 

Znanstveno področje Tip A Tip B Podoktorski projekti
Temeljni/
aplikativni*
Za gospodarstvo
Naravoslovne vede 8 13 14-18 4
Tehniške vede 12 33 8-12 10
Medicinske vede 4 14 5-7 0
Biotehniške vede 4 15 4-6 2
Družboslovne vede 2 7 6-8 1
Humanistične 5 16 6-8 0
Interdisciplinarna področja 5 5 0 0
SKUPAJ (število) 40 103 43-59 17

* število je odvisno od tega, koliko je med izbranimi projekti temeljnih (1 FTE) in koliko aplikativnih (0,75 FTE) projektov

 

6.2 Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja.

Če gospodarska(e) družba(e) samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt ali projekt na področju industrijskih raziskav (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih raziskovalnih organizacij), ne potrebuje(jo) dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo) pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnem predračunu ob prijavi projekta ter v finančnih poročilih.

6.3 Za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom se odobreni projekti dodatno financirajo.

Če projekt izvajata javni raziskovalni zavod in visokošolska organizacija, ki sta soizvajalki raziskovalnega projekta in je projektna skupina sestavljena iz raziskovalcev, zaposlenih v javnem raziskovalnem zavodu in raziskovalcev, ki so zaposleni v visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev na projektu lahko poveča visokošolski organizaciji. Pri izračunu povečanega obsega sredstev na projektu se upošteva vsakega raziskovalca v projektni skupini, ki je zaposlen na javnem raziskovalnem zavodu (vsaj 60% polnega delovnega časa) in je na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z visokošolsko organizacijo vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim časom na visokošolski organizaciji za pedagoško delo.

Če projekt izvaja visokošolska organizacija in je projektna skupina sestavljena samo iz zaposlenih raziskovalcev na visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev lahko poveča za vsakega visokošolskega raziskovalca, ki je zaposlen v tej visokošolski organizaciji za polni delovni čas (vsaj 60% polne zaposlitve za raziskovalno delo), če je že vključen v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu izvajal pedagoško delo v tej visokošolski organizaciji v okviru redne zaposlitve.

Povečan obseg sredstev na projektu, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se določi glede na obseg novo prevzetih pedagoških obveznosti na visokošolski organizaciji in je lahko največ 340 ur na raziskovalca, če je pedagoških obveznosti več kot ali enako 20% polne zaposlitve. Če je pedagoških obveznosti manj kot 20% polne zaposlitve, se število dodatnih ur ustrezno zmanjša. Povečan obseg sredstev s projekta se nameni raziskovalnemu delu visokošolske organizacije.

Skupna sredstva, namenjena za povečan obseg financiranja projektov iz prejšnjih odstavkov, so lahko največ 200.000.000,00 SIT na letni ravni.

6.4 Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili uredbe, financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.

 1. Čas trajanja projektov:

7.1 Predvideni začetek (so)financiranja (izvajanja) projektov je 1. 1. 2007.

7.2 Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijave ter opremljenost prijav.

8.1 Pisne prijave z oznako "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - ZNANSTVENA VEDA: (navedite vedo)" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak projekt posebej v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Prijava mora prispeti na naslov agencije do vključno 21. 9. 2006 (četrtek) do 12.00 ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.

8.2 Prijava za (so)financiranje mora biti oddana v slovenskem in angleškem jeziku in mora vsebovati obrazec ARRS-ZV-JR-PROJ-2006 s prilogami. Prijavo morajo podpisati vse v 3. in 17. točki 12. člena pravilnika navedene osebe.

8.3 V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

8.4 Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne.

Prijave, oddane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake, kot prijave v tiskani obliki, morajo prijavitelji poslati na elektronski naslov razpis-raziskovalni-projekti-2006@arrs.si za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom. Prijave morajo imeti v priponkah kompletno razpisno dokumentacijo s predpisanim obrazcem in prilogami in morajo prispeti na elektronski naslov agencije do vključno 21. 9. 2006 (četrtek) do 12.00 ure.

Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka, kot prijava v tiskani obliki. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
 

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo dne 25. 9. 2006 ob 10.00 uri na sedežu agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

  Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov do 1. 12. 2006.

 

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

  11.1 Razpisna dokumentacija (glej priloge) je dostopna na spletni strani agencije, prijavitelji pa jo lahko dvignejo od dneva objave do prijavnega roka v glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.

11.2 Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oz. na telefonu 4005 910, (za naravoslovno matematične vede ga. Vanja Rodič; za tehniške vede dr. Boris Pukl; za medicinske vede g. Marko Belavič; za biotehniške vede mag. Stojan Pečlin; za družboslovne vede ga. Alja Kastelic-Primc in za humanistične vede ga. Mateja Gašpirc).

Številka: 4302-52/2006
Datum: 7.7.2006

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 74/2006, z dne 14.7.2006.

Št. objave: 20355/06

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci:

 • Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2006
   
 • Metodologije ocenjevanja prijav na Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006
   
 • Prijava, 1. del - osnovni podatki o projektu: