Novice, obvestila

Obseg sredstev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2024

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je na podlagi prve točke prvega odstavka 44. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23; v nadaljevanju: ZZrID) in 23. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23), v zvezi s sklepom, št. 630-1/2024-3360-1 z dne 17. 1. 2024, in mnenjem, št. 092-7/2024-3360-3 z dne 12. 2. 2024, ki ju je izdal minister, pristojen za znanost, dne 16. 2. 2024 sprejela Sklep o določitvi sredstev stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in obsegu sredstev za odpravo nesorazmerij za leto 2024.

Sredstva stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti za leto 2024 znašajo 233.260.417,13 EUR, od tega:

  • 220.160.417,13 EUR za infrastrukturni in programski steber financiranja znanstven-oraziskovalne dejavnosti, od tega 3.560.945,00 EUR iz naslova odprave nesorazmerij, in
  • 13.100.000,00 EUR za razvojni steber financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Priloga:

Agencija je vse prejemnike stabilnega financiranja že obvestila o obsegu sredstev stabilnega financiranja za leto 2024, prejemniki pa so do 8. 4. 2024 agenciji dolžni oddati načrt sredstev za izvajanje stabilnega financiranja za leto 2024, ki bo podlaga za sklenitev aneksa k pogodbi o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti za obdobje 2022–2027.

Oddaja načrta sredstev bo potekala preko spletnega portala Digital Forms. Ko bo spletni obrazec za pripravo načrta sredstev za leto 2024 na voljo na portalu Digital Forms, bo agencija o tem obvestila prejemnike po elektronski pošti.