Novice, obvestila

Sporočilo za javnost: Upravni odbor ARRS sprejel dopolnitve krovnega Pravilnika in ustanovil Usmerjevalno skupino

Upravni odbor ARRS je na svoji 10. redni seji, 19. novembra 2014, sprejel dopolnitve Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki je nastajal od septembra 2013 in prinaša spremembe nekaterih postopkov. Z zavedanjem o potrebi po še bolj poglobljenih spremembah pravil je Upravni odbor tudi ustanovil Usmerjevalno skupino, katere ključna naloga je v dialogu z deležniki oblikovati poglobljene predloge spremembe načina (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja raziskovalne dejavnosti.

Upravni odbor ARRS, ki mu predseduje prof. dr. Rado Bohinc, je na svoji 10. redni seji, 19. novembra 2014, sprejel dopolnitve Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti. Gre za krovni Pravilnik, v katerem je od leta 2011 združena večina prej ločenih pravilnikov, ki so urejali posamezne razpise in pozive.

Potrebe raziskovalne skupnosti, pa tudi drugi dejavniki, med njimi zmanjševanje sredstev ARRS, so narekovali spremembo nekaterih ključnih členov. Sprejeti dopolnjeni Pravilnik, katerega priprava se je začela septembra 2013, prinaša pomembne spremembe nekaterih postopkov, med njimi so najpomembnejše:

  • pri projektnem razpisu se ukinjajo vabila oz. kategorija vabljenih, izbranih na podlagi bibliometričnih podatkov (kvantitativnih kazalcev). Skladno s sprejetimi dopolnitvami bodo na novem projektnem razpisu prednost neposredne uvrstitve v drugo fazo imeli prijavitelji, katerih programske skupine bodo prijavile največ en projekt več kot znaša število projektov, ki se iztekajo;

  • izbor mentorjev ne bo potekal več na podlagi bibliometričnih ocen (ostanejo le še kot vstopni prag oz. vstopni pogoji). Izbira mentorjev je s sprejetimi spremembami vezana na raziskovalne programe. Sofinanciranje usposabljanja mladih raziskovalcev se s sprejetim Pravilnikom podaljšuje na 4 leta;

  • pravilnik prvič določa obseg zmanjšanja raziskovalnih in infrastrukturnih programov v primeru negativne ocene letnega poročila Znanstvenoraziskovalnega sveta vede.

Navedene dopolnitve Pravilnika naslavljajo ključne segmente, pri katerih se je v preteklih dveh letih zaradi različnih razlogov izkazalo, da jih je potrebno prenoviti.

Upravni odbor je ustanovil Usmerjevalno skupino za pripravo Izhodišč za poglobljene spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja in izvajanja izvajanja raziskovalne dejavnosti. Ključna naloga Usmerjevalne skupine je oblikovanje rešitev za nadaljnje spremembe sistema evalvacije in izbora ARRS. Usmerjevalna skupina bo: organizirala delovne posvete z deležniki, na katerih bo zbirala dodatne pripombe in predloge ter preverila zastavljene usmeritve, zbirala predloge in jih oblikovala tako, da bo možno simulirati učinke alternativnih predlogov; pripravila časovnico in postopkovnik za formalizacijo usmeritev (priprava akta in vzpostavitev sistema); redno poročala ZSA, UO ARRS in pristojnemu ministrstvu ter periodično obveščala javnosti o dejavnostih.

Usmerjevalna skupina bo lahko po svoji presoji na seje k predstavitvi stališč povabila zunanje strokovnjake.

Delo Usmerjevalne skupine bo vodil direktor ARRS, prof. dr. József Györkös, v njej pa bodo sodelovali predstavnik Upravnega odbora ARRS, predstavnik Znanstvenega sveta ARRS, pristojnega ministrstva, predstavnik KOsRIS, predstavnik Rektorske konference, Sveta za znanost in tehnologijo SAZU, GZS, Inženirske akademije in Ministrstva za finance ter dva predstavnika ARRS. Skupina bo v prihodnjih mesecih pristopila k tej odgovorni nalogi, določila področja, ki so potrebna nadaljnjih sprememb in izboljšav ter oblikovala Izhodišča za poglobljene spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja in izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Povezava na Pravilnik*

Tina Vuga
Predstavnica za odnose z javnostmi
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

 

* Pravilnik bo na spletnih straneh ARRS objavljen po objavi v Uradnem listu RS.