Klasifikacije, šifranti

Raziskovalne vede, področja in podpodročja (klasifikacija ARRS)

1 Naravoslovje
1.01 Matematika
1.01.01 Analiza
1.01.02 Topologija
1.01.03 Numerična in računalniška matematika
1.01.04 Algebra
1.01.05 Teorija grafov
1.01.06 Verjetnostni račun in statistika
1.02 Fizika
1.02.01 Fizika kondenzirane materije
1.02.02 Teoretična fizika
1.02.03 Astronomija
1.02.04 Meteorologija in oceanografija
1.02.05 Fizika srednjih in nizkih energij
1.02.06 Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
1.02.07 Biofizika
1.02.08 Medicinska fizika
1.03 Biologija
1.03.01 Zoologija in zoofiziologija
1.03.02 Botanika
1.03.03 Ekosistemi
1.03.04 Rastlinska fiziologija
1.04 Kemija
1.04.01 Fizikalna kemija
1.04.02 Strukturna kemija
1.04.03 Anorganska kemija
1.04.04 Organska kemija
1.04.05 Analizna kemija
1.04.06 Geokemija
1.05 Biokemija in molekularna biologija
1.06 Geologija
1.06.01 Mineralogija in petrologija
1.06.02 Paleontologija in biostratigrafija
1.06.03 Sedimentologija
1.06.04 Geokemija
1.06.05 Geofizika
1.06.06 Regionalna geologija
1.06.07 Naravni viri (mineralne in energetske surovine ter voda)
1.06.08 Geologija okolja
1.06.10 Informacijski sistemi
1.07 Računalniško intenzivne metode in aplikacije
1.07.01 Algoritmi
1.07.02 Optimizacije
1.07.03 Simulacije
1.08 Varstvo okolja
1.09 Farmacija
2 Tehnika
2.01 Gradbeništvo
2.01.01 Gradbeni materiali
2.01.02 Geotehnika
2.01.03 Konstrukcije v gradbeništvu
2.01.04 Potresno inženirstvo
2.01.05 Gradbena fizika
2.01.06 Računalniško integrirana graditev objektov
2.02 Kemijsko inženirstvo  
2.02.01 Transportni pojavi
2.02.02 Separacijski procesi
2.02.03 Procesno sistemsko inženirstvo
2.02.04 Kataliza in reakcijsko inženirstvo
2.02.05 Polimerno inženirstvo
2.02.06 Biokemijsko inženirstvo
2.02.07 Anorganski produkti
2.02.08 Organski produkti
2.02.09 Tehnika za varstvo okolja
2.03 Energetika
2.03.01 Smotrna raba energije
2.03.02 Goriva in tehnologija za konverzijo energije
2.03.03 Obnovljivi viri in tehnologije
2.03.04 Energetski postroji
2.03.05 Sistemske raziskave
2.04 Materiali
2.04.01 Anorganski nekovinski materiali
2.04.02 Kovinski materiali
2.04.03 Polimerni materiali
2.05 Mehanika
2.05.01 Analitična mehanika
2.05.02 Eksperimentalna mehanika
2.05.03 Numerično modeliranje
2.05.04 Konstrukcijska mehanika
2.05.05 Mehanika fluidov
2.06 Sistemi in kibernetika
2.06.01 Tehnologija vodenja sistemov
2.06.02 Znanja o sistemih in vodenju sistemov
2.06.03 Postopki in orodja za načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja
2.06.04 Gradniki za sisteme vodenja
2.06.05 Področja uporabe
2.06.06 Spremljajoča področja
2.06.07 Biomedicinska tehnika
2.06.08 Medicinska elektronika
2.06.09 Medicinska fizika
2.06.10 Medicinska informatika
2.07 Računalništvo in informatika
2.07.01 Računalniške strukture, sistemi in mreže - programska oprema
2.07.02 Računalniške strukture, sistemi in mreže - strojna oprema
2.07.03 Programirne tehnologije - programska oprema
2.07.04 Programirne tehnologije - strojna oprema
2.07.05 Informacijski sistemi - programska oprema
2.07.06 Informacijski sistemi - strojna oprema
2.07.07 Inteligentni sistemi - programska oprema
2.07.08 Inteligentni sistemi - strojna oprema
2.08 Telekomunikacije
2.09 Elektronske komponente in tehnologije
2.09.01 Materiali za elektronske komponente
2.09.02 Elektronske komponente
2.09.03 Mikroelektronika
2.09.04 Optoelektronika
2.09.05 Vakuumistika
2.09.06 Karakterizacija elektronskih komponent in materialov
2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi 
2.10.01 Proizvodna kibernetika
2.10.02 Izdelovalna tehnologija
2.10.03 Avtomatizacija
2.10.04 Robotika
2.10.05 Industrijski inženiring
2.10.06 Varilstvo
2.11 Konstruiranje
2.11.01 Osnovna in sistemska znanja
2.11.02 Specialna konstrukcijska znanja
2.11.03 Specialna razvojna znanja
2.11.04 Strojni deli, stroji in naprave
2.12 Električne naprave  
2.12.01 Elektromagnetni pretvorniki
2.12.02 Pretvorniki močnostne elektronike
2.12.03 Integrirani pogonski sistemi
2.12.04 Stikalne naprave
2.13 Procesno strojništvo 
2.13.01 Večfazni sistemi
2.13.02 Prenosnost v trdninah in tekočinah
2.13.03 Transmisijski sistemi
2.13.04 Industrijski hazard
2.13.05 Kriogenika
2.13.06 Zgorevanje
2.13.07 Vodna moč
2.14 Tekstilstvo in usnjarstvo
2.14.01 Tekstilna in tehnična vlakna
2.14.02 Tekstilna kemija
2.14.03 Tekstilno mehanski procesi
2.14.04 Konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij
2.14.05 Usnjarstvo in predelava usnja
2.15 Meroslovje
2.15.01 Senzorji in zajemanje podatkov
2.15.02 Signali in prenos
2.15.03 Procesiranje in vrednotenje
2.15.04 Metrologije področij
2.16 Rudarstvo in geotehnologija
2.16.01 Rudarstvo
2.16.02 Disperzni sistemi
2.16.03 Geotehnologija
2.16.04 Geotehnika
2.17 Geodezija
2.19 Promet
2.19.01 Prometna tehnika in tehnologija
2.19.02 Podjetniška logistika
2.19.03 Prometni sistemi
2.20 Vodarstvo
2.21 Tehnološko usmerjena fizika
2.22 Komunikacijska tehnologija
2.22.01 Grafična tehnologija
2.22.02 Interaktivna tehnologija
3 Medicina
3.01 Mikrobiologija in imunologija
3.02 Stomatologija
3.03 Nevrobiologija
3.04 Onkologija
3.05 Reprodukcija človeka  
3.06 Srce in ožilje
3.07 Metabolne in hormonske motnje
3.08 Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
3.09 Psihiatrija
4 Biotehnika
4.01 Gozdarstvo,  lesarstvo in papirništvo
4.01.01 Gozd - gozdarstvo
4.01.02 Lesarstvo
4.01.03 Papirništvo
4.02 Živalska produkcija in predelava
4.02.01 Genetika in selekcija
4.02.02 Prehrana živali
4.02.03 Etologija in tehnologija v živinoreji
4.02.04 Predelava animalnih surovin
4.03 Rastlinska produkcija in predelava
4.03.01 Kmetijske rastline
4.03.02 Tla in mikroklima
4.03.03 Voda, kmetijski prostor, okolje
4.03.04 Naravovarstveno kmetijstvo
4.03.05 Fitomedicina
4.03.06 Kmetijska tehnika
4.03.07 Tehnologija živil rastlinskega izvora
4.03.08 Ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja
4.04 Veterina
4.04.01 Morfologija, fiziologija in reprodukcija živali
4.04.02 Animalna patologija in epizootiologija
4.04.03 Terapija in zdravstveno varstvo živali
4.04.04 Zdravstvo živali z vidika očuvanja črede
4.04.05 Zdravstveno varstvo živil živalskega izvora
4.05 Urejanje krajine 
4.06 Biotehnologija
4.06.01 Tehnologija rekombinantne DNA
4.06.02 Bioinženirstvo
4.06.03 Animalna biotehnologija
4.06.04 Mikrobna biotehnologija
4.06.05 Rastlinska biotehnologija
4.06.06 Zaključni procesi v biotehnologiji
5 Družboslovje
5.01 Vzgoja in izobraževanje
5.01.01 Pedagogika
5.01.02 Andragogika
5.01.03 Specialna didaktika
5.01.04 Defektologija
5.02 Ekonomija
5.02.01 Ekonomske vede
5.02.02 Poslovne vede
5.03 Sociologija
5.04 Upravne in organizacijske vede
5.04.01 Javna uprava
5.04.02 Javne službe
5.04.03 Management
5.04.04 Logistika
5.05 Pravo
5.06 Politične vede
5.06.01 Politologija
5.06.02 Mednarodni odnosi
5.06.03 Komunikologija
5.06.04 Obramboslovje
5.07 Kriminologija in socialno delo
5.08 Urbanizem
5.09 Psihologija
5.10 Šport
5.10.01 Kineziologija - pedagoški vidik (športna vzgoja, trening, motorično učenje)
5.10.02 Kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.)
5.10.03 Kineziologija - biomehanski, biometrični vidik
5.11 Narodno vprašanje
5.11.01 Narodno vprašanje - družboslovni vidik
5.11.02 Narodno vprašanje - humanistični vidik
5.12 Arhitektura in oblikovanje
5.12.01 Arhitektura
5.12.02 Oblikovanje (industrijsko, vizualno)
5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo
6 Humanistika
6.01 Zgodovinopisje
6.02 Arheologija
6.03 Antropologija
6.03.01 Fizična antropologija
6.03.02 Socialna in kulturna antropologija
6.04 Etnologija
6.05 Jezikoslovje
6.05.01 Raziskovanje posameznih jezikov
6.05.02 Teoretično in uporabno jezikoslovje
6.06 Kulturologija
6.07 Literarne vede
6.08 Muzikologija
6.09 Umetnostna zgodovina
6.10 Filozofija
6.11 Teologija
6.12 Geografija
6.12.01 Fizična geografija
6.12.02 Družbena geografija
6.12.03 Historična geografija
6.12.04 Regionalna geografija
6.12.05 Aplikativna geografija
7 Interdisciplinarne raziskave
7.01 Raziskovalni  program  "Narava in civilizacijsko-kulturna podoba slovenskega prostora in človeka skozi čas" (NCKS)
7.02 Interdisciplinarne raziskave * n.r.d.

* n.r.d. - ni razvrščeno drugje

 
Klasifikacija ARRS je priloga Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, ki je bila sprejeta na Znanstvenem svetu agencije, dne 4. 3. 2016.