Klasifikacije, šifranti

Klasifikacija raziskovalnih rezultatov in učinkov

A PUBLICISTIKA
  A.01 članek
  A.02 knjiga
  A.03 poglavje v knjigi
  A.04 pomembna znanstvena ugotovitev, teorija, zakon
  A.05 citat
  A.06 sestavek v enciklopediji
  A.07 doktorat
  A.08 drugo
B ZNANSTVENE KONFERENCE
  B.01 organizator znanstvenega srečanja
  B.02 predsedovanje programskemu odboru konference
  B.03 referat na mednarodni znanstveni konferenci
  B.04 vabljeno predavanje
  B.05 gostujoči profesor na inštitutu/univerzi
  B.06 drugo
C UREDNIŠTVO
  C.01 uredništvo tujega/mednarodnega zbornika/knjige 
  C.02 uredništvo nacionalne monografije
  C.03 vabljeni urednik revije (guest-associated editor)
  C.04 uredništvo mednarodne revije
  C.05 uredništvo nacionalne revije
  C.06 članstvo v uredniškem odboru
  C.07 drugo uredništvo
D VODENJE
  D.01 vodenje/koordiniranje (mednarodnih in domačih) projektov
  D.02 ustanovitev raziskovalnega centra, laboratorija, študija, društva
  D.03 članstvo v tujih/mednarodnih odborih/komitejih
  D.04 pobuda za uvedbo novega raziskovalnega področja v Sloveniji
  D.05 akreditacija laboratorija
  D.06 zaključno poročilo o tujem/mednarodnem projektu
  D.07 vodenje centra/laboratorija
  D.08 upravljanje in razvoj raziskovalnega dela 
  D.09 mentorstvo doktorandom
  D.10 pedagoško delo
  D.11 drugo
E NAGRADE
  E.01 domače nagrade
  E.02 mednarodne nagrade
  E.03 drugo
F APLIKATIVNI REZULTATI
  F.01 pridobitev novih praktičnih znanj, informacij in veščin
  F.02 pridobitev novih znanstvenih spoznanj
  F.03 večja usposobljenost raziskovalno-razvojnega osebja
  F.04 dvig tehnološke ravni
  F.05 sposobnost za začetek novega tehnološkega razvoja
  F.06 razvoj novega izdelka
  F.07 izboljšanje obstoječega izdelka
  F.08 razvoj in izdelava prototipa
  F.09 razvoj novega tehnološkega procesa oz. tehnologije
  F.10 izboljšanje obstoječega tehnološkega procesa oz. tehnologije
  F.11 razvoj nove storitve
  F.12 izboljšanje obstoječe storitve
  F.13 razvoj novih proizvodnih metod in instrumentov oz. proizvodnih procesov
  F.14 izboljšanje obstoječih proizvodnih metod in instrumentov oz. proizvodnih procesov
  F.15 razvoj novega informacijskega sistema/podatkovnih baz
  F.16 izboljšanje obstoječega informacijskega sistema/podatkovnih baz
  F.17 prenos obstoječih tehnologij, znanj, metod in postopkov v prakso
  F.18 posredovanje novih znanj neposrednim uporabnikom (seminarji, forumi, konference)
  F.19 znanje, ki vodi k ustanovitvi novega podjetja ("spin off")
  F.20 ustanovitev novega podjetja ("spin off")
  F.21 razvoj novih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov
  F.22 izboljšanje obstoječih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov
  F.23 razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih in metodoloških rešitev
  F.24 izboljšanje obstoječih sistemskih, normativnih, programskih in metodoloških rešitev
  F.25 razvoj novih organizacijskih in upravljavskih rešitev
  F.26 izboljšanje obstoječih organizacijskih in upravljavskih rešitev
  F.27 prispevek k ohranjanju/varovanje naravne in kulturne dediščine
  F.28 priprava/organizacija razstave
  F.29 prispevek k razvoju nacionalne kulturne identitete 
  F.30 strokovna ocena stanja
  F.31 razvoj standardov
  F.32 mednarodni patent
  F.33 patent v Sloveniji
  F.34 svetovalna dejavnost
  F.35 drugo
G UČINKI APLIKATIVNIH REZULTATOV
  G.01 razvoj visokošolskega izobraževanja
    G.01.01 I. in II. stopnja (bolonjski program)
    G.01.02 doktorski študij
    G.01.03 drugo
  G.02 gospodarski razvoj
    G.02.01 razširitev ponudbe novih izdelkov/storitev na trgu
    G.02.02 širitev obstoječih trgov
    G.02.03 znižanje stroškov proizvodnje
    G.02.04 zmanjšanje porabe materialov in energije
    G.02.05 razširitev področja dejavnosti
    G.02.06 večja konkurenčna sposobnost
    G.02.07 večji delež izvoza
    G.02.08 povečanje dobička
    G.02.09 nova delovna mesta
    G.02.10 dvig izobrazbene strukture zaposlenih
    G.02.11 nov investicijski zagon
    G.02.12 drugo
  G.03 tehnološki razvoj
    G.03.01 tehnološka razširitev/posodobitev dejavnosti
    G.03.02 tehnološko prestrukturiranje dejavnosti
    G.03.03 uvajanje novih tehnologij
    G.03.04 drugo
  G.04 družbeni razvoj
    G.04.01 dvig kvalitete življenja
    G.04.02 izboljšanje vodenja in upravljanja
    G.04.03 izboljšanje delovanja administracije in javne uprave
    G.04.04 razvoj socialnih dejavnosti
    G.04.05 razvoj civilne družbe
    G.04.06 drugo
  G.05 ohranjanje in razvoj nacionalne naravne in kulturne dediščine in identitete
  G.06 varovanje okolja in trajnostni razvoj
  G.07 razvoj družbene infrastrukture
    G.07.01 informacijsko-komunikacijska infrastruktura
    G.07.02 prometna infrastruktura
    G.07.03 energetska infrastruktura
    G.07.04 drugo
  G.08 varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega varstva
  G.09 drugo