Klasifikacije, šifranti

Evropska klasifikacija raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS)

HUMANISTIČNE VEDE H 000
H 100 Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika
H 105 Bibliografija
H 110 Paleografija, bibliologija, epigrafika, papirusologija
Filozofija H 001
H 120 Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija
H 125 Filozofska antropologija
H 130 Zgodovina filozofije
H 135 Fenomenologija
H 140 Filozofska logika
  Matematična logika: glej P 110
  Umetna inteligenca: glej P 176
H 150 Filozofija specialnih ved
  Epistemologija: glej H 120
  Filozofija družboslovja: glej S 100
  Filozofija tehnoloških ved: glej T 100
  Filozofija biomedicinskih ved: glej B 100
H 155 Morala
Teologija H 002
H 160 Splošna, sistematična in praktična krščanska teologija
  Filozofija teologije: glej H 150
  Zgodovina krščanske cerkve: glej H 180
H 165 Cerkveno pravo
H 170 Biblija
H 180 Zgodovina krščanske cerkve
H 190 Nekrščanska verstva
Zgodovina in umetnost  003
H 200 Teorija zgodovine
  Filozofija zgodovine: glej H 150
H 210 Zgodovina starega veka
H 220 Zgodovina srednjega veka
H 230 Novejša zgodovina (približno do leta 1800)
H 240 Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914)
H 250 Sodobna zgodovina (od leta 1914)
H260 Zgodovina znanosti
  Zgodovina misli: glej H 130
  Zgodovina tehnologije: glej T 100
  Zgodovina družboslovja: glej S 100
  Zgodovina biomedicinskih ved: glej B 100
  Zgodovina jezika: glej H 355
  Zgodovina kmetijstva: glej B 435
H 270 Socialna in ekonomska zgodovina
  Za razvrstitev po obdobjih: glej od H 210 do H 250
H 271 Politična zgodovina
H 280 Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej
H 290 Kolonialna zgodovina
  Za razvrstitev po obdobjih: glej od H 230 do H 250
H 300 Zgodovina prava
  Zgodovina verstev: glej H 180 in H 190
H 310 Umetnostna zgodovina
H 311 Slikarstvo
H 312 Kiparstvo in arhitektura
H 313 Umetnostna kritika
  Literarna kritika: glej H 390
H 314 Zaščita in restavriranje umetnin
H 315 Estetika
  Filozofska estetika: glej H 390
H 320 Muzikologija
H 330 Dramska umetnost
H 340 Arheologija
H 341 Prazgodovina
  Kronologija, tehnike datiranja: glej T 510
H 345 Egiptologija
H 346 Numizmatika in sigilografija
H 347 Genealogija in heraldika
Filologija H 004
H 350 Jezikoslovje
  Filozofija jezika: glej H 150
H 351 Fonetika in fonologija
H 352 Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa
H 353 Leksikologija
H 355 Zgodovina jezika
H 360 Uporabna lingvistika, poučevanje tujih jezikov, sociolingvistika
H 361 Nevrolingvistika
H 365 Teorija prevajanja
H 370 Imenoslovje
H 380 Primerjalno jezikoslovje
H 390 Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija
  Dramska umetnost: glej H 330
H 400 Narodopisje
H 401 Nauk o narečjih
H 410 Indoevropski jeziki in književnosti Male Azije, indoiranščina
H 420 Grški jezik
H 430 Grška književnost
H 440 Latinski jezik
H 450 Latinska književnost
H 460 Francoski jezik
H 470 Francoska književnost
H 480 Italijanski jezik in književnost
H 490 Španski in portugalski jezik in književnost
H 500 Ostali romanski jeziki in književnosti
H 510 Keltski jeziki in književnosti
H 520 Germanistika
H 530 Nemški jezik in književnost
H 540 Nizozemski jezik
  Flamščina: glej H 401 in H 540
H 550 Nizozemska književnost
  Flamska književnost: glej H 550
H 560 Frizijski jezik in književnost
H 570 Angleški jezik in književnost
H 580 Skandinavski jeziki in književnosti
H 590 Baltski in slovanski jeziki in književnosti
H 595 Ruski jezik in književnost
H 600 Jeziki in književnosti Male Azije, kavkaški jeziki in književnosti, baskovščina, sumerščina
  Za indoevropske jezike: glej H 410
H 610 Hamitsko-semitski jeziki in književnosti
H 620 Uralski in altajski jeziki in književnosti
H 630 Starosibirski jeziki in književnosti, korejščina, japonščina
H 640 Jeziki in književnosti južne in jugovzhodne Azije, kitajščina
H 650 Avstronezijski in papuanski jeziki in književnosti
H 660 Afriški jeziki in književnosti
H 670 Ameriški jeziki in književnosti: kreolski jeziki
  Za ameriško angleščino: glej H 570
DRUŽBOSLOVJE S 000          
S 100 Zgodovina in filozofija družboslovja
S 110 Pravo
S 111 Upravno pravo
S 112 Človekove pravice
S 114 Primerjalno pravo
S 115 Filozofija in teorija prava
  Zgodovina prava: glej H 300
S 120 Zakon o varstvu okolja
S 121 Zakon o mladoletnikih
S 122 Zakon o občilih
S 123 Zakon o informatiki
S 124 Patenti, avtorske in sorodne pravice, blagovne in storitvene znamke, modeli in vzorci, označbe porekla
S 130 Civilno pravo: osebe, družina, poročne pogodbe, nasledstva, darila, posesti, obveze, garancije
S 136 Zakon o prevozništvu
S 137 Zakon o zavarovanjih
S 140 Državno pravo
S 141 Finančno pravo
S 142 Sodno pravo
S 143 Socialno pravo
S 144 Gospodarsko in trgovinsko pravo
S 145 Notarsko pravo
S 146 Delovno pravo
S 148 Ustavno pravo
S 149 Kazensko pravo, kazenski postopek
S 150 Mednarodno zasebno in javno pravo
S 151 Zračno, pomorsko in vesoljsko pravo
S 155 Evropsko pravo
  Cerkveno pravo: glej H 165
S 160 Kriminologija
S 170 Politične in upravne vede
  Politična zgodovina: glej H 271
S 175 Polemologija
  Tisk in komunikacijske vede: glej S 265
S 180 Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika
S 181 Finančna veda
  Računovodstvo: glej S 192
S 182 Aktuarska veda
  Aktuarska matematika: glej P 160
S 183 Ciklična ekonomija
S 184 Ekonomsko planiranje
S 185 Tržna in industrijska ekonomika
S 186 Mednarodna trgovina
S 187 Ekonomika kmetijstva
S 188 Razvojna ekonomika
S 189 Organizacijske vede
S 190 Vodenje podjetij
S 191 Trženje
S 192 Računovodstvo
S 195 Razvojno sodelovanje
S 196 Socialna ekonomika
  Ekonomska zgodovina: glej H 270
S 210 Sociologija
S 211 Sociologija znanosti
S 212 Sociologija dela, sociologija podjetij
S 213 Socialne strukture
S 214 Družbene spremembe, teorija socialnega dela
S 215 Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
  Socialna medicina: glej S 290
  Socialna pedagogika: glej S 285
  Socialno pravo: glej S 143
S 216 Skrbstvo in pomoč prizadetim
  Defektologija: glej S 286
S 220 Kulturna antropologija, etnologija
  Sociolingvistika: glej H 360
S 230 Družbena geografija
  Socialna psihologija: glej S 263
  Tisk in komunikacijske vede: glej S 265
  Kriminologija: glej S 160
  Socialna ekonomika: glej S 196
  Socialna zgodovina: glej H 270
S 240 Načrtovanje mest in podeželja
  Prostorsko planiranje: glej T 260
  Oblikovanje krajine: glej T 250
S 250 Demografija
S 260 Psihologija
  Človeška etologija: glej B 381
  Psihonomika: glej B 760
  Umetna inteligenca: glej P 176
  Psiholingvistika: glej H 361
S 261 Diferencialna in individualna psihologija
S 262 Razvojna psihologija
S 263 Socialna psihologija
S 264 Uporabna in eksperimentalna psihologija
S 265 Tisk in komunikacijske vede
S 266 Industrijska psihologija
  Psihopatologija: glej B 650
S 270 Pedagogika in didaktika
S 271 Specialna didaktika
S 272 Izobraževanje učiteljev
S 273 Telesna kultura, motorično učenje, šport
  Okostje, mišice: glej B 580
  Biomehanika, biometrika: glej B 110 in B 115
S 274 Raziskovalna metodologija v znanosti
S 280 Andragogika, stalno izobraževanje
S 281 Računalniško podprto izobraževanje
  Poučevanje tujih jezikov: glej H 360
S 282 Primerjalna pedagogika in zgodovina pedagogike
S 283 Psihopedagogika
S 284 Eksperimentalna pedagogika
S 285 Socialna pedagogika
S 286 Defektologija
  Skrbstvo in pomoč prizadetim: glej S 216
  Fizikalna medicina, revalidacija, rehabilitacija: glej B 710
S 290 Socialna medicina
  Sociolingvistika: glej H 360
  Socialna zgodovina: glej H 270
  Socialna psihologija: glej S 263
NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE VEDE P 000          
  Zgodovina in filozofija znanosti in medicine: glej H 260 in H 150
Matematika P 001
P 110 Matematična logika, teorija množic, kombinatorika
P 120 Teorija števil, teorija obsegov, algebraična geometrija, algebra, teorija grup
P 130 Funkcije, diferencialne enačbe
P 140 Vrste, Fourierova analiza, funkcionalna analiza
P 150 Geometrija, algebraična topologija
  Topološke grupe: glej P 120
P 160 Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika
  Aktuarska veda: glej S 182
P 170 Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola
  Biomatematika, kibernetika: glej B 110 in B 115
P 175 Informatika, teorija sistemov
P 176 Umetna inteligenca
  Računalniška tehnologija: glej T 120
  Bioinformatika: glej B 110
  Matematična logika: glej P 110
  Matematična fizika: glej P 190
Fizika P 002
P 180 Meroslovje, fizikalna instrumentacija
  Medicinska instrumentacija: glej B 140
P 190 Matematična in splošna teoretična fizika, klasična mehanika, kvantna mehanika, relativnost, gravitacija, statistična fizika, termodinamika
P 200 Elektromagnetika, optika, akustika
P 210 Fizika osnovnih delcev, kvantna teorija polja
P 211 Interakcije pri visokih energijah, kozmični žarki
P 220 Jedrska fizika
  Jedrska tehnologija: glej T 160
P 230 Atomska in molekularna fizika
  Laserska tehnologija: glej T 165
P 240 Plini, dinamika tekočin, plazma
  Tekoči in trdni helij: glej P 250
P 250 Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje
P 260 Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lastnosti, supraprevodniki, magnetna resonanca, relaksacija, spektroskopija
P 265 Fizika polprevodnikov
  Astrofizika: glej P 520
  Geofizika: glej P 500
  Fizikalna kemija: glej P 400
  Biofizika: glej B 002
  Molekularna biofizika: glej B 120
  Fiziološka biofizika: glej B 130
  Klinična fizika, tomografija, radiologija, medicinska instrumentacija: glej B 140
  Radiobiologija in jedrska medicina: glej B 145
Kemija P 003
P 300 Analitična kemija
P 305 Kemija okolja
P 351 Strukturna kemija
P 352 Površinska kemija in kemija tankih plasti
P 360 Anorganska kemija
P 370 Makromolekularna kemija
P 380 Jedrska kemija
P 390 Organska kemija
P 395 Kemija organokovinskih spojin
P 400 Fizikalna kemija
  Kristalografija: glej P 250
P 401 Elektrokemija
P 402 Fotokemija
  Laserska tehnologija: glej T 165
P 410 Teoretična kemija, kvantna kemija
  Kozmokemija: glej P 520
  Agrokemija: glej B 434
  Klinična kemija: glej B 190
Biokemija, presnova P 004
P 310 Beljakovine, encimologija
P 320 Nukleinske kisline, sinteza beljakovin
P 330 Bioenergetika
P 340 Lipidi, steroidi, membrane
  Biopolimeri: glej T 390
Geologija, fizična geografija P 005
P 420 Petrologija, mineralogija, geokemija
  Kristalografija: glej P 250
P 430 Mineralna rudišča, ekonomska geologija
P 440 Tektonika
P 450 Stratigrafija
P 460 Sedimentologija
P 470 Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija
P 500 Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija
P 510 Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija
  Zgodovinska geografija: glej H 280
P 515 Geodezija
Paleontologija P 006
  Paleobotanika, palinologija: glej B 300
  Paleozoologija: glej B 330
  Kronologija, datirne tehnike: glej T 510
Astronomija P 007
P 520 Astronomija, vesoljske raziskave, kozmokemija
  Kozmični žarki: glej P 211
  Daljinsko zaznavanje: glej T 181
BIOMEDICINSKE VEDE B 000          
Splošne biomedicinske vede B 001
B 100 Zgodovina in filozofija biomedicinskih ved, teoretična biologija, splošni vidiki evolucije
B 110 Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija
B 115 Biomehanika, kibernetika
Biofizika B 002
B 120 Molekularna biofizika
B 130 Fiziološka biofizika
B 140 Klinična fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija
B 145 Jedrska medicina, radiobiologija
  Radiofarmacevtska tehnologija: glej T 411
  Genetski učinki: glej B 220
  Biokemija, presnova: glej P 004
  Beljakovine, encimologija: glej P 310
  Nukleinske kisline, sinteza beljakovin: glej P 320
  Bioenergetika: glej P 330
  Lipidi, steroidi, membrane: glej P 340
  Biopolimeri: glej T 390
B 190 Klinična kemija
  Hormoni: glej B 370 in B 480
  Endokrinologija: glej B 480
  Serologija: glej B 500
B 191 Rastlinska biokemija
  Biotehnologija: glej T 490
  Fiksacija dušika: glej B 433
B 200 Citologija, onkologija, kancerologija
  Patološka anatomija: glej B 520
B 210 Histologija, citokemija, histokemija, tkivna kultura
B 220 Genetika, citogenetika
  Klinična genetika: glej B 790
  Vzreja živali: glej B 400
  Gojenje rastlin: glej B 390
B 225 Rastlinska genetika
B 230 Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija
  Fiksacija dušika: glej B 433
  Rastlinska parazitologija: glej B 250
  Parazitologija (človeška in živalska): glej B 240
B 235 Protozoologija
B 240 Parazitologija (človeška in živalska)
B 250 Entomologija, rastlinska parazitologija
  Fitopatologija: glej B 390
B 260 Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija
Ekologija B 003
B 270 Rastlinska ekologija
  Ekologija voda: glej B 260
  Paleoekologija: glej B 300 in B 330
B 280 Živalska ekologija
Botanika B 004
B 290 Sistematična botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija steljčnic
  Fiziologija višjih rastlin: glej B 310
B 300 Paleobotanika, filogeneza, palinologija
B 310 Fiziologija višjih rastlin
Zoologija B 005
B 320 Sistematična zoologija, sistematika, zoogeografija
B 330 Paleozoologija, filogeneza
B 340 Živalska anatomija, živalska morfologija
  Rast (živali): glej B 350
B 350 Razvojna biologija, rast (živali), ontogeneza, embriologija
B 360 Živalska fiziologija
  Biokemija: glej P 004
  Razvojna fiziologija: glej B 350
B 361 Fiziologija nevretenčarjev
  Biokemija: glej P 004
B 370 Endokrinologija nevretenčarjev
  Endokrinologija vretenčarjev: glej B 480
B 380 Živalska etologija in psihologija
B 381 Človeška etologija
Agronomija B 006
B 390 Fitotehnika, hortikultura, zaščita pridelka, fitopatologija
  Rastlinska genetika: glej B 225
B 400 Zootehnika, živinoreja, vzreja
  Veterina: glej B 750
B 401 Gojenje ptičev
B 402 Gojenje vodnih živali, ribogojstvo
B 410 Veda o zemlji, poljedeljska hidrologija
  Pedologija: glej P 510
B 420 Prehrana
  Živilska tehnologija: glej T 430
B 430 Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija
B 431 Tropsko poljedelstvo
B 432 Okrasne rastline
B 433 Fiksacija dušika
B 434 Agrokemija
B 435 Zgodovina kmetijstva
  Kmetijsko inženirstvo: glej T 420
  Ekonomika kmetijstva: glej S 187
Medicina (človek in vretenčarji) B 007
  Splošne biomedicinske vede: glej od B 100 do B 240
B 440 Človeška anatomija in morfologija
  Živalska anatomija in morfologija: glej B 340
B 450 Razvojna biologija, teratologija, ontogeneza, embriologija (človeška)
  Razvojna biologija, teratologija, ontogeneza, embriologija (živalska): glej B 350
  Razvoj zob: glej B 730
B 460 Fizična antropologija
  Humana genetika: glej B 220
B 470 Fiziologija
  Biokemija: glej P 004
  Nevrofiziologija: glej B 640
  Prehrana: glej B 420
B 480 Endokrinologija, sekretorni sistemi, diabetologija
B 490 Hematologija, zunajcelične tekočine
B 500 Imunologija, serologija, transplantacija
B 510 Infekcije
  Mikrobiologija: glej B 230
B 520 Splošna patologija, patološka anatomija
  Kancerologija, onkologija: glej B 200
  Jedrska medicina: glej B 145
B 530 Srce in obtočila
B 540 Dihala
B 550 Gastroenterologija
B 560 Urologija, nefrologija
B 570 Porodništvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, spolnost
B 580 Okostje, mišice, revmatologija, lokomocija
  Ortopedija: glej B 600
B 590 Anesteziologija, intenzivna nega
B 600 Kirurgija, ortopedija, travmatologija
  Nevrokirurgija: glej B 640
B 610 Otorinolaringologija, avdiologija, slušni sistem in govor
B 620 Oftalmologija
B 630 Dermatologija, venerologija
B 640 Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija
  Nevrolingvistika: glej H 361
B 650 Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika
B 660 Pediatrija
  Razvojna biologija, teratologija: glej B 450
  Otroška psihiatrija: glej B 650
B 670 Gerontologija
B 680 Javno zdravstvo, epidemiologija
  Socialna medicina: glej S 290
B 685 Bolnišnična veda in upravljanje
B 690 Medicina dela, industrijska medicina
B 700 Okoljsko zdravstvo
B 710 Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija
  Telesna kultura, motorično učenje, šport: glej S 273
  Defektologija: glej S 286
B 720 Splošna medicina, zdravniško izobraževanje
B 725 Diagnostika
  Radiologija, jedrska magnetna resonanca, tomografija: glej B 140
  Klinična genetika: glej B 790
  Jedrska medicina: glej B 145
  Radiofarmacevtska tehnologija: glej T 411
B 726 Klinična biologija
  Klinična kemija: glej B 190
  Serologija: glej B 500
  Patološka anatomija: glej B 520
B 730 Odontologija, stomatologija
B 740 Farmakološke vede, farmakognozija, farmacija, toksikologija
  Klinična biologija: glej B 726
  Radiofarmacevtska tehnologija: glej T 411
B 750 Veterina: kirurgija, fiziologija, patologija, klinične raziskave
B 760 Psihonomika
B 770 Sodna medicina
B 780 Tropska medicina
B 790 Klinična genetika
TEHNOLOŠKE VEDE T 000
T 100 Zgodovina in filozofija tehnologije
T 110 Instrumentacijska tehnologija
  Fizikalna instrumentacija: glej P 180
T 111 Upodabljanje, obdelava podob
  Radiologija, jedrska magnetna resonanca, tomografija: glej B 140
T 115 Medicinska tehnologija
  Biomehanika: glej B 115
  Medicinska instrumentacija: glej B 140
T 120 Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija
T 121 Obdelava signalov
  Obdelava podob: glej T 111
  Teorija sistemov: glej P 175
  Kibernetika: glej B 115
  Računalništvo: glej P 170
T 125 Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo
T 130 Produkcijska tehnologija
T 140 Energijske raziskave
T 150 Tehnologija materialov
T 151 Optični materiali
  Laserska tehnologija: glej T 165
T 152 Kompozitni materiali
T 153 Keramični materiali in praški
  Amorfni materiali: glej P 265 in T 171
  Polimeri: glej T 390
  Kovinski materiali: glej T 450
T 155 Prevleke in površinska obdelava
T 160 Jedrsko inženirstvo in tehnologija
T 165 Laserska tehnologija
Elektronika in elektriška tehnologija T 001
T 170 Elektronika
T 171 Mikroelektronika
  Računalništvo: glej P 170
  Računalniška tehnologija: glej T 120
  Informatika: glej P 175
T 180 Telekomunikacijsko inženirstvo
T 181 Daljinsko zaznavanje
T 190 Elektriško inženirstvo
  Regulacija: glej T 125
T 191 Visokofrekvenčna tehnologija, mikrovalovi
T 200 Termično inženirstvo, uporabna termodinamika
T 210 Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo
  Motorji in pogonski sistemi: glej T 455
Gradbena tehnologija T 002
T 220 Gradbeništvo, hidravlika, priobalna tehnologija, mehanika zemljin
T 230 Visoke gradnje
T 240 Arhitektura, oblikovanje notranjosti
T 250 Oblikovanje krajine
T 260 Prostorsko planiranje
  Načrtovanje mest in podeželja: glej S 240
T 270 Okoljska tehnologija, nadzor onesnaženja
  Okoljska kemija: glej P 305
  Okoljsko zdravstvo: glej B 700
Transportna tehnologija T 003
T 280 Tehnologija cestnega prevoza
T 290 Tehnologija železniškega prevoza
T 300 Tehnologija vodnega prevoza
T 310 Tehnologija zračnega prevoza
  Konstrukcijska tehnologija: glej T 002
  Motorji in pogonski sistemi: glej T 455
T 320 Vesoljska tehnologija
  Vesoljska veda: glej P 520
T 330 Vojaška veda in tehnologija
T 340 Rudarstvo
T 350 Kemijska tehnologija in inženirstvo
T 360 Biokemijska tehnologija
T 370 Kemija ogljikovih spojin, petrokemija, tehnologija goriv in eksplozivov
  Motorji in pogonski sistemi: glej T 455
T 380 Naravna olja, tehnologija maščob in voskov
T 390 Polimerska tehnologija, biopolimeri
T 400 Tehnologija rafiniranih kemikalij, barve
  Agrokemija: glej B 434
T 410 Farmacevtska in sorodne tehnologije
T 411 Radiofarmacevtska tehnologija
T 420 Agrotehnika, kmetijski stroji, gradnja kmetij
T 430 Tehnologija hrane in pijač
T 440 Nekovinska mineralna tehnologija
T 450 Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki
T 455 Motorji in pogonski sistemi
T 460 Lesna, kašna in papirna tehnologija
T 470 Tekstilna tehnologija
T 480 Tehnologija ostalih izdelkov
T 490 Biotehnologija
T 500 Varnostna tehnologija
T 510 Kronologija, datirne tehnike

 
Vir:
Common European Research Classification Scheme, annex to CERIF (Common European Research project Information Format, Official Journal of the European Communities, L189, 1991)