Klasifikacije, šifranti

Klasifikacija družbeno-ekonomskih ciljev raziskovalno-razvojne dejavnosti - v veljavi do novembra 2009

Šifrant je bil v veljavi do novembra 2009. Od takrat naprej velja novi šifrant.
 

1 Raziskovanje in izkoriščanje zemlje
  1.00 Splošne raziskave o preiskovanju in izkoriščanju zemlje
  1.01 Preiskovanje rudnin, nafte in zemeljskega plina
  1.02 Preiskovanje in izkoriščanje morskega dna
  1.03 Preiskovanje zemeljske skorje in zemeljskega plašča, razen morskega dna
  1.04 Hidrologija
  1.05 Morja in oceani
  1.06 Atmosfera
  1.09 Druge raziskave s področja preiskovanja in izkoriščanja zemlje
2 Infrastruktura in splošno planiranje uporabe zemljišč
2.00 Splošne raziskave s področja infrastrukture in planiranja uporabe zemljišč
2.01 Splošno prostorsko načrtovanje
2.02 Gradbeništvo in načrtovanje stavb
2.03 Splošno (civilno) inženirstvo (mostovi, ceste, stroji ...)
2.04 Transportni sistemi
2.05 Telekomunikacijski sistemi
2.06 Oskrba z vodo
2.09 Druge raziskave s področja infrastrukture in splošnega načrtovanja uporabe prostora
3 Nadzor in skrb za okolje
3.00 Splošna raziskovanja o okolju
3.01 Varovanje atmosfere (zraka) in podnebja
3.02 Varovanje ozračja
3.03 Ravnanje z odpadki
3.04 Varovanje vode
3.05 Varovanje tal in površinskih voda
3.06 Zmanjševanje (abatement) hrupa in vibracij
3.07 Varovanje živalskih vrst in njihovega naravnega okolja
3.08 Varovanje in skrb proti naravnim nesrečam
3.09 Zaščita proti radioaktivnemu sevanju
3.10 Druge raziskave na področju okolja
4 Varstvo in izboljšanje človekovega zdravja
4.00 Splošne raziskave na področju varstva in izboljšanja človekovega zdravja
4.01 Medicinske raziskave, bolnišnično zdravljenje, klinično zdravljenje, ambulantno zdravljenje
4.02 Preventivna medicina
4.03 Biomedicinsko inženirstvo in zdravila
4.04 Medicina dela
4.05 Prehrana in higiena hrane
4.06 Zloraba drog in zasvojenost
4.07 Socialna medicina
4.08 Bolnišnična zgradba (struktura) in organizacija medicinske zaščite
4.09 Druge medicinske raziskave
5 Proizvodnja, oskrba in racionalna raba energije
5.00 Splošne raziskave na področju proizvodnje, oskrbe in racionalne rabe energije
5.01 Fosilna goriva in njihovi derivati (premog, nafta, ...)
5.02 Nuklearna cepitev delcev
5.03 Ravnanje z radioaktivnimi odpadki, predvsem tistimi, ki niso uporabni za pridobivanje goriv/energije
5.04 Nuklearno zlitje delcev
5.05 Obnovljivi viri energije; pridobivanje goriva (nafte) iz odpadnih organskih snovi
  5.05.01 Sončna, toplotna in fotogalvanska energija
  5.05.02 Toplovodna energija
  5.05.03 Vodna, vetrna in valovna energija
  5.05.04 Raziskave v pretvorbi biomase (lesnih ostružkov, rastlin, steber) predvsem na področju pirolize, uplinjevanje biomase, njene ekstrakcije in predelovanje biomase z encimi; raziskave na področju predelave industrijskih, kmetijskih in gospodinjskih odpadkov na način, ki omogoča iz teh odpadkov pridobivanje nove uporabne energije
5.06 Smotrno ravnanje z energijo
5.09 Druge raziskave s področja proizvodnje, distribucije in smotrne rabe energije
6 Kmetijska proizvodnja in tehnologija
6.00 Splošne raziskave na področju kmetijske proizvodnje in tehnologije
6.01 Živalski proizvodi
6.02 Ribištvo in ribogojstvo
6.03 Veterinarska medicina
6.04 Posevki
6.05 Gozdarstvo in proizvodnja lesa
6.06 Prehrambna tehnologija
6.09 Druge raziskave s področja kmetijske proizvodnje in tehnologije
7 Industrijska proizvodnja in tehnologija
7.00 Splošne raziskave na področju industrijske proizvodnje in tehnologije
7.01 Zviševanje ekonomske učinkovitosti in konkurenčnosti
7.02 Proizvodnja in procesne tehnike
7.03 Ekstrakcija in procesiranje neenergetskih mineralov in derivatnih proizvodov
7.04 Proizvodi kemične industrije
  7.04.01 Petrokemični in premogovni stranski proizvodi
  7.04.02 Farmacevtski proizvodi
7.05 Proizvodnja motornih vozil in drugih transportnih sredstev
  7.05.01 Proizvodnja in popravilo letalske opreme
  7.05.02 Proizvodnja motornih vozil in sestavnih delov (tudi traktorjev)
  7.05.03 Proizvodnja vse ostale transportne opreme
7.06 Elektronika in sorodne industrijske veje
  7.06.01 Proizvodnja pisarniških strojev in opreme za obdelovanje podatkov
  7.06.02 Proizvodnja radijskih, televizijskih aparatov ter komunikacijske opreme in aparatov
  7.06.03 Razvoj programske opreme
7.07 Proizvodnja električnih strojev in aparatov
7.08 Proizvodnja neelektronskih in neelektričnih aparatov
7.09 Proizvodnja instrumentov
  7.09.01 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov
  7.09.02 Vsa druga proizvodnja instrumentov
7.10 Proizvodnja prehrambnih izdelkov in pijač
7.11 Proizvodnja tekstila, oblačil in usnjenih izdelkov
7.12 Proizvodnja drugih proizvodov
7.13 Recikliranje odpadkov
8 Družbeni ustroj in družbeni odnosi
8.00 Splošno raziskovanje, ki zadeva družbo
8.01 Izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje in preusposabljanje
8.02 Kulturne dejavnosti
8.03 Menedžment (poslovodenje)
8.04 Izboljšanje (spopolnitev) delovnih pogojev
8.05 Sistem socialnega varstva
8.06 Družbenopolitični sistem
8.07 Družbene spremembe, napredek in konflikti
8.09  Druge raziskave, ki zadevajo družbo
9 Raziskovanje in izkoriščanje vesolja
  9.00 Splošne raziskave o raziskovanju in izkoriščanju vesolja
9.01 Znanstveno raziskovanje vesolja
9.02 Uporabni raziskovalni programi
9.03 Lansirni sistemi
9.04 Vesoljski laboratoriji in vesoljsko potovanje
9.09 Druge vesoljske raziskave
10 Raziskave, ki se financirajo iz splošnih univerzitetnih skladov
10.00 Znanosti s področja matematike in računalništva
10.01 Fizikalne znanosti
10.02 Kemijske znanosti
10.03 Biološke znanosti
10.04 Znanosti o zemlji in podobne (okoljske) znanosti
10.05 Tehnološke znanosti
10.06 Medicinske znanosti
10.07 Kmetijske znanosti
10.08 Družbene znanosti
10.09 Humanistika
11 Neusmerjene raziskave (temeljne)
11.00 Matematika in računalništvo
11.01 Fizikalne znanosti
11.02 Kemijske znanosti
11.03 Biološke znanosti
11.04 Znanosti o zemlji in podobne (okoljske) znanosti
11.05 Tehnološke znanosti
11.06 Medicinske znanosti
11.07 Kmetijske znanosti
11.08 Družboslovne znanosti (družboslovje)
11.09 Humanistika
12 Druge civilne raziskave
13 Obramba
99 Drugo

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (po klasifikaciji Eurostat NABS 1992 - Nomenclature for the analysis and comparation of scientific programmes and budget)