Klasifikacije, šifranti

Klasifikacija družbenoekonomskih ciljev raziskovalno-razvojne dejavnosti

1 Raziskovanje in izkoriščanje zemlje
  preiskovanje in izkoriščanje zemeljske skorje, zemeljskega plašča, morja, oceanov in atmosfere
  raziskave podnebja in vremena, polarne raziskave (pod različnimi postavkami, glede na primernost) in hidrologijo
  preiskovanje rudnin, nafte in zemeljskega plina
  preiskovanje in izkoriščanje morskega dna
  preiskovanje zemeljske skorje in zemeljskega plašča razen morskega dna
  hidrologija
  morja in oceani
  atmosfera
2 Okolje
  nadzor onesnaževanja, usmerjen v prepoznavanje in analizo virov onesnaževanja, nadzor nad vsemi onesnaževalci, vključno z njihovo razširjenostjo v okolju ter njihovim vplivom na ljudi, druge vrste živih organizmov (živali, rastline, mikroorganizmi) in biosfero
  razvijanje naprav in objektov za merjenje vseh vrst onesnaževanja
  preprečevanje in odpravljanje vseh vrst onesnaženja v vseh vrstah okolja
  varovanje atmosfere (zraka) in podnebja
  varovanje ozračja
  ravnanje z odpadki
  varovanje vode
  varovanje tal in površinskih voda
  zmanjševanje hrupa in vibracij
  varovanje živalskih vrst in njihovega naravnega okolja
  varovanje in skrb proti naravnim nesrečam
  zaščita proti radioaktivnim sevanjem
3 Raziskovanje in izkoriščanje vesolja
  civilne vesoljske raziskave
  znanstveno raziskovanje vesolja
  uporabni raziskovalni programi
  lansirni sistemi
  vesoljski laboratoriji in vesoljska potovanja
4 Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura
  infrastruktura in prostorski razvoj, vključno z gradnjo stavb
  splošno načrtovanje uporabe zemljišč
  zaščita pred škodljivimi učinki v prostorskem načrtovanju
  transportni sistemi
  telekomunikacijski sistemi
  splošno prostorsko načrtovanje
  gradbeništvo in načrtovanje stavb
  splošno (civilno) inženirstvo (mostovi, ceste, stroji, …)
  oskrba z vodo
5 Energija
  proizvodnja, shranjevanje, prevoz, oskrba in racionalna raba energije (v vseh oblikah)
  postopki za povečanje učinkovitosti proizvodnje in oskrbe z energijo
  študije varčevanja z energijo
  učinkovita raba energije
  zajetje in shranjevanje CO2
  obnovljivi vire energije
  jedrsko cepitev delcev in jedrsko zlitje delcev
  vodik in kurilni plin
  druge tehnologije za pridobivanje in shranjevanje električne energije
6 Industrijska proizvodnja in tehnologija
  izboljšanje industrijske proizvodnje in tehnologije
  industrijski proizvodi in postopki njihove izdelave
  povečevanje ekonomske učinkovitosti in konkurenčnosti
  proizvodnja
  recikliranje odpadkov (kovinskih in nekovinskih)
7 Zdravje
  preprečevanje, spremljanje in obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni
  spremljanje (monitoring - širši pojem) zdravstvenega stanja
  promocija zdravja
  zdravje na delovnem mestu
  zakonodaja in uredbe o javnem zdravstvu
  upravljanje javnega zdravstva
  posebne usluge javnega zdravstva
  osebno zdravstveno varstvo za ranljivo in ogroženo prebivalstvo
8 Kmetijstvo
  spodbujanje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in proizvodnje živil
  umetna gnojila, biocidi, biološko zatiranje škodljivcev in mehanizacija kmetijstva
  vpliv gozdarstva na okolje
  razvijanje prehrambene tehnologije in produktivnosti
  kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
  znanost o živalih in mlekarstvu
  veterino in druge kmetijske znanosti
9 Izobraževanje
  splošno izobraževanje, vključno z usposabljanjem, pedagogika in didaktika
  posebno izobraževanje (za nadarjene osebe, za osebe z učnimi težavami)
  predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje
  srednješolsko izobraževanje
  višješolsko izobraževanje
  visokošolsko izobraževanje
  podporne storitve pri izobraževanju
10 Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja
  vpliv kulturnih dejavnosti, religije in prostega časa na življenje v družbi
  rasna in kulturna integracija in družbeno-kulturne spremembe na teh področjih; kultura zajema sociologijo znanosti, religije, umetnosti, športa in prostega časa; med drugim zajema tudi RiR medijev, obvladovanje jezika, socialno integracijo, knjižnice, arhive in zunanjo kulturno politiko
  storitve na področju rekreacije in športa
  kulturne storitve
  storitve radia in televizije ter založništva
  verske in druge javne storitve
11 Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi
  družbenopolitični sistem
  javno upravna vprašanja in ekonomska politika
  verske študije in večnivojsko upravljanje
  družbene spremembe, procesi in konflikti
  razvoj sistema socialnega varstva in sistema socialne pomoči
  družbeni vidik organizacije dela
  s spolom povezane študije (diskriminacija in podobna problematika)
  razvoj metod boja proti revščini na lokalni, državni in mednarodni ravni
  zaščita specifičnih kategorij prebivalstva na socialni ravni (pribežniki, prestopniki, osipniki, ...), na družbeni ravni z upoštevanjem njihovega načina življenja (mladi, odrasli, upokojenci, invalidi, ...) in na ekonomski ravni (potrošniki, kmetje, ribiči, rudarji, brezposelni, ...)
  postopki zagotavljanja socialne pomoči ob pojavu nenadnih sprememb (naravnih, tehnoloških, družbenih) v družbi
12 Splošni napredek znanja - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov (SUF)
  12.1 Naravoslovne vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov
    znanosti s področja matematike, računalništva in informatike
    fizikalne vede
    kemijske vede
    znanosti o zemlji in podobne okoljske znanosti
    biološke vede
    druge naravoslovne vede
  12.2 Tehnološke vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov
    splošno (civilno) inženirstvo (mostovi, ceste, stroji,…), elektroinženiring, elektronski inženiring, informacijski inženiring, strojništvo, kemijsko inženirstvo, inženiring materialov, zdravstveni inženiring, okoljsko inženirstvo, okoljsko biotehnologija, nanotehnologija, ostale tehnološke znanosti in tehnologije
  12.3 Medicinske vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov
    temeljna medicina, klinična medicina, zdravstvene vede, medicinsko biotehnologija in druge medicinske vede
  12.4 Kmetijske vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov
    kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, znanost o živalih in mlekarstvu, veterina, kmetijska biotehnologija, ostale kmetijske vede
  12.5 Družbene vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov
    psihologija, ekonomija in poslovne vede, izobraževanje, sociologija, pravo, politične vede, ekonomska in socialna geografija, mediji in komunikacije, ostale družbene vede
  12.6 Humanistične vede - RiR financiran iz splošnih univerzitetnih fondov
    zgodovina in arheologija, jezikoslovje in književnost, filozofija, religija in etiko, umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba), ostale humanistične vede
13 Splošni napredek znanja - RiR financiran iz drugih virov (ne iz splošnih univerzitetnih fondov - SUF)
  13.1 Naravoslovne vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF)
    znanosti s področja matematike, računalništva in informatike
    fizikalne vede
    kemijske vede
    znanosti o zemlji in podobne okoljske znanosti
    biološke vede
    druge naravoslovne vede
  13.2 Tehnološke vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF)
    splošno (civilno) inženirstvo (mostovi, ceste, stroji,…), elektroinženiring, elektronski inženiring, informacijski inženiring, strojništvo, kemijsko inženirstvo, inženiring materialov, zdravstveni inženiring, okoljsko inženirstvo, okoljska biotehnologija, industrijska biotehnologija, nanotehnologija, ostale tehnološke znanosti in tehnologije
  13.3 Medicinske vede -  RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF)
    temeljna medicina, klinična medicina, zdravstvene vede, medicinska biotehnologija in druge medicinske vede
  13.4 Kmetijske vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF)
    kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, znanost o živalih in mlekarstvu, veterina, kmetijska biotehnologija, ostale kmetijske vede
  13.5 Družbene vede -  RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF)
    psihologija, ekonomija in poslovne vede, izobraževanje, sociologija, pravo, politične vede, ekonomska in socialna geografijo, mediji in komunikacije, ostale družbene vede
  13.6 Humanistične vede - RiR financiran iz drugih virov (ne iz SUF)
    zgodovina in arheologija, jezikoslovje in književnost, filozofija, religija in etika, umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba), ostale humanistične vede
14 Obramba

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (po klasifikaciji Eurostat NABS 2007 - Nomenclature for the Analysis and Comparison of Scientific Programmes and Budget)