Financiranje in nadzor

Leto 2007

Pojasnilo k pregledu financiranja raziskovalne dejavnosti za leto 2007

Na spletni strani objavljamo podatke o financiranju raziskovalne dejavnosti.

V skladu s Programom dela in finančnim načrtom za leto 2007, ki ga je sprejel Upravni odbor ARRS v soglasju z Vlado RS, ARRS načrtuje financiranje znanstveno raziskovalne dejavnosti v skupni višini 151.840.078 EUR.

Končni podatki so podrobno prikazani v Pregledu (so)financiranja izvajanja raziskovalne dejavnosti v Sloveniji za leto 2007.

Sredstva za delovanje ARRS se vodijo in prikazujejo ločeno. ARRS načrtuje, da bo za lastno delovanje v letu 2007 prejela skupaj 3.350.508 EUR. V okviru teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za financiranje ekspertnega sistema, promocije znanstvene dejavnosti ter izvajanje programov mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Rekapitulacija sredstev namenjenih za delovanje ARRS po namenih in virih je razvidna iz tabele Pregled sredstev za delovanje ARRS.