Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Medijsko zrcalo
Medijsko zrcalo
Sporočilo za javnost ARRS ob objavi revizijskega poročila Računskega sodišča RS

Dne 25. 4. 2019 je Računsko sodišče RS izdalo revizijsko poročilo Učinkovitost izbire raziskovalnih programov in projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v letu 2017 in prvi polovici leta 2018.

Računsko sodišče je podalo mnenje, da je agencija »vzpostavila evropsko primerljiv sistem ocenjevanja prijav in vrednotenja rezultatov raziskovalnega dela«. Agencija je pri izbiri raziskovalnih programov in projektov delno učinkovita in bi lahko, skladno z mnenjem, »svoje poslovanje na tem področju […] izboljšala tako pri načrtovanju kot tudi pri izvajanju postopkov izbire raziskovalnih programov in projektov, predvsem pa pri spremljanju izvajanja teh postopkov«.

Agencija mnenje Računskega sodišča sprejema kot priporočilo za nadaljevanje sistemskih izboljšav sistema izbora, izvajanja, nadzora in spremljanja (so)financiranja raziskovalnih projektov in programov. Agencija je v marcu 2019 začela nov cikel sistemskih dopolnitev, zato izdajo poročila Računskega sodišča ocenjuje kot časovno primerno in vsebinsko pomembno.

Agencija je že leta 2014 pričela s celovito prenovo sistema. Leta 2015 je Usmerjevalna skupina izdala priporočila, vzpostavljen je bil evropsko primerljiv sistem. Z izvedbo razpisov v letih 2016, 2017 in 2018 je agencija identificirala elemente, kjer je potrebno sistem še nadgraditi.  V marcu 2019 je z delom pričela Usmerjevalna skupina v novem mandatu, ki nadaljuje prenovo sistema in bo vanjo vključila tudi priporočila Računskega sodišča.

 

Podrobnejša pojasnila agencije

 1. Nekateri ukrepi za bolj učinkovito izvajanje nalog so že sprejeti

Kot ugotavlja Računsko sodišče, je agencija že v času revizijskega postopka sprejela nekatere ustrezne popravljalne ukrepe. 

Izpostavljamo ukrepe, ki jih je agencija sprejela v smislu nadgradnje postopkov:

 • odprava dvo-faznega postopka javnega razpisa za raziskovalne projekteJavni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 pilotno poteka v eni fazi, potekajo aktivnosti za spremembo normativnih aktov za dokončen prehod na eno-fazni postopek;
   
 • spremljanje namenske porabe sredstev: kadrovska reorganizacija in iz obstoječih virov zagotovljena dodatna kadrovska okrepitev za prehodno obdobje;
   
 • krepitev spremljanja učinkov (so)financiranih raziskav: izvedba študije (CRP) in vodenje mednarodne delovne skupine za izdelavo pristopov (projekt Obzorje 2020), načrtovan prenos v sistem ARRS.
   
 1. Načrtovani ukrepi
 • Procesna prenova delovanja Občasnih strokovnih teles z namenom naslovitve ugotovljenih pomanjkljivosti v sklopu že načrtovane prenove krovnega pravilnika agencije,
 • zagotavljanje ažurnosti evidenc v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami,
 • učinkovitejše izvajanje nadzora nad namensko porabo sredstev in izvajanja vračil,
 • učinkovitejše izvajanje vmesnega in zaključnega poročanja raziskovalnih programov in projektov,
 • krepitev obsega vsebinskih pregledov z obiski programskih in projektnih skupin,
 • krepitev analiz o učinkih (so)financiranih raziskav.

 

Izpostavljamo

Računsko sodišče v svojem poročilu tudi povzema navedbo agencije, da »dovoljeno število zaposlenih ne zadošča za izvajanje obsega del in nalog agencije in vnaša tveganje za realizacijo nalog ter ni primerljivo s sorodnimi agencijami v evropskem prostoru«, in »da bi agencija potrebovala dodatne zaposlitve strokovnih znanstvenih sodelavcev z doktoratom znanosti kot ekspertov za posamezne vede, ki bi izvajali naloge, ki zahtevajo najvišjo stopnjo ekspertize« (str. 27).
 

Naslednji koraki

Načrtovane ukrepe bomo Računskemu sodišču v odzivnem poročilu predložili v 90 dneh.

 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 26.04.2019