Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Sporočilo za javnost: ARRS podpisala Deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela - DORA

Dne 8. 7. 2019 je ARRS podpisala Deklaracijo o vrednotenju raziskovalnega dela – DORA, ki predstavlja tudi globalno gibanje za kvalitativno vrednotenje znanstvenega dela in je nastala na podlagi deklaracije v San Franciscu leta 2012. Deklaracijo DORA podpisujejo financerji, raziskovalne inštitucije, založniki in tudi raziskovalci. Agencija sledi načelom DORA in jih v dobršni meri že udejanja. Podpis deklaracije DORA je utemeljen na doslej uvedenem odmiku od kvantitativnega vrednotenja in predstavlja zavezo ARRS za nadaljevanje procesa krepitve kakovosti ocenjevalnih postopkov.

Dne 24. 6. 2019 je direktor ARRS  prejel povabilo prof. Stephena Curryja, predsednika usmerjevalnega odbora DORA, ki je s povabilom k pobudi DORA (ang. Declaration on Research Assessment) ARRS naslovil kot eno izmed prvih pristopnic Koalicije S za odprti dostop, ki med drugimi v načelih delovanja spodbuja krepitev praks, skladnih z deklaracijo DORA. Znanstveni svet agencije je pristop ARRS k deklaraciji DORA  obravnaval na 11. seji dne 3. 7. 2019 in pristop podprl.


Razlogi za podpis deklaracije DORA

Agencija je leta 2014 pričela proces sistemskega in sistematičnega postopnega odmika od kvantitativnih metod vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela. Prvi del procesa se je zaključil leta 2016 s celostno prenovo Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Beleženje in vrednotenje objav v informacijskem sistemu SICRIS neposredno ne odloča o izbiri raziskovalnih programov in projektov ter o financiranju infrastrukturnih mehanizmov in ustanoviteljskih obveznosti, kar skupno predstavlja 88 % vseh letnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost agencije. Agencija vrednotenje dela raziskovalk in raziskovalcev iz sistema SICRIS uporablja le še kot vstopne pogoje za sodelovanje na javnih pozivih ali razpisih ter pri razpisih manjše vrednosti, kjer je vpeljava recenzentskega postopka ocenjevanja bodisi zaradi izjemno majhnega obsega dodeljenih sredstev neekonomična ali s trenutnimi kapacitetami ARRS ni izvedljiva.  

Sistem točkovanja objav, ki izhaja iz informacijskega sistema SICRIS, je v danem trenutku pretežno uporabljen v habilitacijskih postopkih, pri čemur velja poudariti, da je Univerza v Mariboru junija 2019 podpisala deklaracijo DORA. Agencija se kljub odmiku sooča z zahtevami za posege v sistem točkovanja, ki bi na različne načine urejali statuse posameznih raziskovalnih ved, področij ter drugih specifik.

Agencija je s ponovno vzpostavitvijo Usmerjevalne skupine ARRS pričela nov cikel nadgradnje sistema, ki nadaljuje začrtani odmik od kvantitativnega vrednotenja in se usmerja v krepitev kakovosti ocenjevalnih postopkov.

Dne 27. 6. 2019 je bil v predhodni obravnavi Upravnega odbora ARRS sprejet predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju spremembe Pravilnika o postopkih). ZSA je spremembe Pravilnika o postopkih potrdil na seji dne 3. 6. 2019.

S sprejemom  sprememb Pravilnika o postopkih bodo uveljavljene pomembne izboljšave v smeri nadaljnje  krepitve kakovosti ocenjevalnih postopkov.

Agencija sledi načelom DORA in jih v dobršni meri že udejanja. Podpis deklaracije DORA – ta bo v kratkem na voljo tudi v slovenskem jeziku - je utemeljen na doslej uvedenem odmiku od kvantitativnega vrednotenja in predstavlja zavezo ARRS za nadaljevanje procesa krepitve kakovosti ocenjevalnih postopkov.