Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Medijsko zrcalo
Medijsko zrcalo
Sporočilo za javnost: Pojasnila v povezavi z rezultatom izbora prijave raziskovalnega programa Nujna stanja v interni medicini P3 – 0331, vodja prof. dr. Marko Noč

Medijska objava Multimedijskega centra RTV Slovenije dne 22. 12. 2018

V povezavi z zapisom z naslovom Po Zoisovi nagradi hladna prha in ukinitev raziskovalnega programa dne 21. 12. 2108 Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: agencija) podaja naslednja pojasnila.

  1. Agencija kategorično zanika povezavo med aktivnostmi vodje programa v zvezi znižanjem cene žilnih opornic in rezultatom izbora za raziskovalne programe.

Neodvisnost odločanja agencije od zunanjih okoliščin pri izvedbi postopkov dodelitve (so)financiranja iz sredstev državnega proračuna je sistemsko zagotovljena na dva načina:

1. sistemski mehanizem:
Skladno z 2. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklep o ustanovitvi) »agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, v okviru z zakonom in tem sklepom določenih nalog«. Skladno s prvo alinejo 8. člena sklepa o ustanovitvi agencija »odloča o izbiri raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in zagotavlja njihovo financiranje«. Agencija je avtonomna pravna oseba in postopke o izboru za (so)financiranje iz sredstev državnega proračuna izvaja neodvisno o ministrstva, pristojnega za znanost.

Navedena razmejitev je bistvena za razumevanje sistemsko vgrajene ločitve ravni oblikovanja in izvajanja politik, ki je v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) in ravni neodvisnega izvajanja postopkov za ocenjevanje in financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki so v pristojnosti agencije. Na ta način je zagotovljeno tudi neodvisno odločanje od kakršnih koli notranjepolitičnih okoliščin.

2. sistemski mehanizem:
Za nadaljnjo zagotovitev neodvisnega odločanja agencija v postopkih izbora za (so)financiranje raziskovalnih programov za ocenjevanje prijav uporablja izključno tuje ocenjevalce. To je drugi mehanizem agencije, da sistemsko zagotavlja ločenost znanstvene presoje od kakršnih koli okoliščin, ki bi povzročale navzkrižje interesov.

  1. Pojasnila agencije v povezavi z rezultatom izbora prijave raziskovalnega programa Nujna stanja v interni medicini P3 – 0331, vodja prof. dr. Marko Noč; trajanje od 1.1.2015 do 31.12.2018; obseg v 2018: 1,08 FTE

Navedenemu programu se s koncem leta 2018 izteka štiriletno financiranje, zato je vodja programa kandidiral na Javnem razpisu za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov. Prijavo raziskovalnega programa za novo obdobje financiranja ocenita dva mednarodna recenzenta in oblikujeta skupno, usklajeno oceno. 70. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti določa, da se »v postopek za določitev obsega financiranja, ki ga izvaja Znanstveni svet agencije, […] lahko uvrsti prijava raziskovalnega programa, ki v postopku ocenjevanja prijav doseže skupno oceno, višjo od 14,0 točke. Prijava, ki v postopku ocenjevanja ne doseže skupne ocene višje od 14,0 točk, se na predlog Znanstveni svet agencije zavrne s sklepom direktorja ali v primeru raziskovalne organizacije s koncesijo z odločbo ministra, pristojnega za znanost«. Koncesije za javno službo v obliki raziskovalnih programov z odločbo podeli MIZŠ, agencija – zaradi zagotovitve neodvisnega odločanja – izvede postopek izbora.

Navedena prijava, kot je razkril sam vodja raziskovalnega programa, je v postopku ocenjevanja prijav prejela usklajeno oceno obeh ocenjevalcev 14,0 točk (pri čemer ocenjevalci podajajo ocene na 0,5 točke natančno).

Sredstva, ki jih je doslej prejemala navedena programska skupina, skladno z določbo 74. člena imenovanega pravilnika tudi po zaključku financiranja raziskovalnega programa ostanejo na instituciji (raziskovalni organizaciji), na kateri se je program izvajal. Raziskovalne organizacije so se na poziv odzvale in po lastni presoji prerazporedile sproščene kapacitete znotraj institucije.

Skladno z avtonomijo odločanja institucije je mogoča vnovična prijava novih raziskovalnih programov. Agencija v začetku leta 2019 od pristojnega ministrstva pričakuje prejem izhodišč za izvedbo Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov v letu 2019, ki bodo financirani od 1. 1. 2020. Skladno s tem bo lahko javni razpis objavljen že v februarju 2019.
 

Stran ureja: Tina Vuga Datum: 24.12.2018