Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 33. člena v povezavi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), 9. in 15. člena Uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti (Uradni list RS, št. 59/23; v nadaljnjem besedilu: uredba) ter 10., 13. in 129. člena Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22; v nadaljnjem besedilu: splošni akt o postopkih) objavlja  

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu v letu 2024

1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ARIS).
 

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, objavljenih v odprtem dostopu (v nadaljnjem besedilu: stroški APC). Povračilo stroškov APC po tem javnem razpisu velja izključno za objave znanstvenih člankov oziroma za stroške, povezane s pripravo znanstvenega članka za objavo v odprtem dostopu.
 

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so na dan vsakokratnega roka za oddajo prijav vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti ali zasebni raziskovalci, ki so na dan vsakokratnega roka za oddajo prijav vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost in drugimi predpisi ARIS (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
 

4. Odprti dostop do znanstvenih člankov

Prijavitelj zagotovi odprt dostop do digitalne različice znanstvenega članka in drugih rezultatov raziskav, ki so obravnavani v znanstvenih člankih ter so nujno potrebni za ponovitev raziskav ali za ponovno uporabo rezultatov raziskav v drugih raziskavah.

Prijavitelj izvede odprti dostop takoj, ko je to možno, najpozneje pa ob objavi znanstvenega članka, in sicer na naslednji način:

- strojno berljivo digitalno obliko objavljene različice znanstvenega članka ali recenziranega rokopisa, sprejetega v objavo, shrani v zaupanja vreden repozitorij; (v nadaljnjem besedilu: repozitorij);
- omogoči takojšni odprti dostop do znanstvenega članka, shranjenega v repozitoriju.

Avtorji ali prijavitelj, kadar so avtorske pravice prenesene nanje na podlagi zakona, morajo znanstvene članke objaviti pod odprto licenco, ki vsakomur omogoča, da v skladu z načeli znanstvenoraziskovalne etike znanstveni članek prosto uporablja, spreminja in deli (na primer z licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY) ali njej enakovrednimi).
 

5. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški znanstvenoraziskovalne dejavnosti v skladu z načeli odprte znanosti v okviru raziskav, (so)financiranih v višini 50 % z javnimi viri, so po tem razpisu stroški objav znanstvenih člankov v odprtodostopnih revijah in stroški objav znanstvenih člankov v naročniških revijah, kjer je objava članka odprtodostopna. Navedene stroške krije ARIS skladno s pogoji tega javnega razpisa.
 

6. Pogoji za kandidiranje in dodelitev sredstev (so)financiranja

Prijavitelj je do povračila stroškov APC upravičen pod naslednjimi pogoji:

6.1. Prijavitelj lahko kandidira, kadar gre za naslednje primere objav znanstvenih člankov:

- objave v odprtodostopnih revijah (celotna vsebina revije je odprtodostopna);
- odprte objave v naročniških revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb in zmanjka APC vavčerjev;
- odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj ni član nacionalnega konzorcija za preoblikovalne   pogodbe z založniki naročniških znanstvenih revij;
- odprte objave v naročniških revijah, ki niso del preoblikovalnih pogodb, jih pa založniki deklarirajo kot preoblikovalne revije;
- za odprte objave v naročniških revijah in prijavitelj še ni sklenil preoblikovalne pogodbe z založniki;
- odprte objave v okviru kakršnekoli druge platforme za recenzirane znanstvene objave.

6.2. Prijavitelj ima plačan račun za stroške APC:

- za leto 2023 v obdobju med 2. 6. 2023 in 31. 12. 2023 ter
- za leto 2024 v obdobju med 1. 1. 2024 in 31. 12. 2024, v štirih podobdobjih, ki so:

prvo: med 1. 1. 2024 in 30. 4. 2024,
drugo: med 1. 5. 2024 in 30. 8. 2024,
tretje: med 1. 9. 2024 in 31. 10. 2024,
četrto: med 1. 11. 2024 in 31. 12. 2024.

6.3. Stroški APC so nastali v okviru raziskav, (so)financiranih najmanj v višini 50 % z javnimi sredstvi.

6.4. Znanstvene objave morajo biti v skladu s splošnim aktom o postopkih razvrščene vsaj v kategorijo  A', pri čemer velja uvrstiev v A' glede na seznam BIBLIO-A (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html):

- za obdobje med 2. 6. 2023 in 31. 12. 2023, z dne 5. 4. 2024.
- za podobdobje med 1. 1. 2024 in 30. 4. 2024, z dne 10. 5. 2024.
- za podobdobje med 1. 5. 2024 in 30. 8. 2024, z dne 6. 9. 2024.
za podobdobje med 1. 9. 2024 in 31. 10. 2024, z dne 8. 11. 2024.
- za podobdobje med 1. 11. 2024 in 31. 12. 2024, z dne 10. 1. 2025.

6.5. Znanstvena objava, objavljena v odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARIS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava.

6.6. Prijavitelj, kot subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko, ne bo presegel dovoljenih zneskov pomoči »de minimis«.

V primeru neizpolnjevanja pogojev iz te točke javnega razpisa se prijava zavrne.
 

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in višina povračila stroškov APC

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 1.200.000,00 EUR, in sicer za leto 2023 okvirno 400.000,00 EUR in za leto 2024 okvirno 800.000,00 EUR, in sicer za 1. in 2. podobdobje po 270.000,00 EUR ter za 3. in 4. podobdobje po 130.000,00 EUR. Javni razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu ARIS.

ARIS bo v okviru javnega razpisa povrnil strošek APC. V primeru, da bo vsota zneskov vseh prijav v okviru posameznega prijavnega obdobja višja od razpisanih sredstev javnega razpisa, se vrednost povračila za posamezno objavo zniža sorazmerno glede na razpisana sredstva za posamezno  prijavno obdobje in vsoto vrednosti vseh prejetih prijav. Neizkoriščena razpisana sredstva posameznega obdobja oz. podobdobja se prenesejo v naslednje obdobje oz. podobdobje.

Stroškov znanstvenih člankov, financiranih v okviru tega javnega razpisa, ni dovoljeno ponovno uveljavljati v finančnih poročilih o porabi sredstev ARIS kot stroške raziskovalnega projekta oz. programa, financiranega s strani ARIS. 

ARIS in izbrani prijavitelj bosta medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede (so)financiranja povračila stroškov APC uredila s pogodbo.
 

8. Izbor prijav

Predlog finančno ovrednotenega seznama prijav, ki ga pripravi uradna oseba ARIS, obravnava Znanstveni svet ARIS in na njegovi podlagi s sklepom sprejme predlog sklepa o izboru prijav za (so)financiranje stroškov APC s predlogom finančno ovrednotenega seznama prijav (v nadaljnjem besedilu: predlog sklepa ZSA o izboru prijav). Na podlagi predloga sklepa ZSA o izboru prijav direktor ARIS sprejme sklep o izboru prijav, s katerim odloči, ali se prijava izbere ali ne izbere za (so)financiranje (v nadaljnjem besedilu: sklep direktorja ARIS o izboru prijave).

Prijavitelj, katerega prijave bodo izpolnjevale pogoje tega javnega razpisa, bo izbran za povračilo stroškov APC ob upoštevanju omejitev iz 7. točke  tega javnega razpisa.
 

9. Oddaja prijave

9.1. Način in oblika oddaje prijave

Prijavo se odda preko elektronskega prijavnega sistema v elektronski obliki. Prijavo se izpolni in odda na prijavnem obrazcu ARIS-OZ-OD-APC-2024 preko spletnega portala Digital Forms (v nadaljnjem besedilu: portal). Prijava mora biti elektronsko podpisana (kvalificiran digitalni podpis ni potreben) s strani zastopnika ali pooblaščene osebe prijavitelja. Prijava na portal je možna z uporabniškim imenom in geslom. Navodila o uporabi in ostale informacije glede prijave v portal so dostopne na vstopni strani portala.

Prijavni obrazec vsebuje:
- COBISS ID vseh znanstvenih člankov, katerih objave se nanašajo na stroške, prijavljene za obdobje leta 2023 in podobdobja leta 2024, vključno s podatki o odprtem dostopu;
- zneske stroškov APC za določeno obdobje leta 2023 in posamezna podobdobja leta 2024.

Prijavni obrazec mora vsebovati naslednje priloge, ki se jih naloži na prijavnem obrazcu preko portala, in sicer:

  1. račun, iz katerega je razviden strošek APC, naslov znanstvene objave in naziv prijavitelja;
  2. dokazilo o plačilu računa iz prejšnje točke, plačanega za posamezno obdobje oz. podobdobje;
  3. dokazilo o plačanem DDV (z upoštevanim odbitnim deležem);
  4. obrazec za dodeljevanje državnih pomoči v okviru pomoči »de minimis« ARIS-dm-2024 (naložitev obrazca ARIS-dm-2024 je potrebna le v primeru, če je prijavitelj upravičenec za pomoč »de minimis«; to je subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali pravnoorganizacijsko obliko).

Prijavitelj odda tudi podatke za vse dejanske stroške v zvezi s pripravo objav znanstvenih člankov v odprtem dostopu, in za sicer leta za 2021, 2022 in 2023. ARIS navedene podatke potrebuje zaradi analize dosedanjega odprtega objavljanja za potrebe morebitnih sprememb oblike financiranja stroškov APC. 

9.2. Roki za oddajo prijav

Prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in oddana na portalu, kot je določeno v tč. 9.1., in sicer v petih prijavnih rokih, na dan roka do 14. ure, glede na obdobja upravičenosti stroškov APC:

- v prvem prijavnem roku obdobja med 2. 6. 2023 in 31. 12. 2023 do vključno 11. 4. 2024,
- v drugem prijavnem roku podobdobja med 1. 1. 2024 in 30. 4. 2024 do vključno 16. 5. 2024,
- v tretjem prijavnem roku podobdobja med 1. 5. 2024 in 30. 8. 2024 do vključno 12. 9. 2024,
- v četrtem prijavnem roku podobdobja med 1. 9. 2024 in 31. 10. 2024 do vključno 14. 11. 2024,
- v petem prijavnem roku podobdobja med 1. 11. 2024 in 31. 12. 2024 do vključno 16. 1. 2025.


10. Datumi odpiranja prijav

Odpiranje prijav bo predvidoma izvedeno na datume: prvi prijavni rok 12. 4. 2024, drugi prijavni rok 17. 5. 2024, tretji prijavni rok 13. 9. 2023, četrti prijavni rok 15. 11. 2024 in peti prijavni rok 17. 1. 2025.  Pri elektronskih prijavah odpiranje pomeni evidentiranje prispelih prijav v okviru elektronskega  prijavnega sistema.
 

11. Popolnost prijav

Uradna oseba odpira samo v rokih oddane prijave.

Prijava se šteje za formalno popolno, če je oddana na predpisanih obrazcih in v predpisani obliki ter vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, kot jih določa ta javni razpis.

Nepopolne prijave in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor ARIS ali oseba, ki jo direktor ARIS pooblasti. 
 

12. Rok, v katerem bo prijavitelj obveščen o izidu javnega razpisa

O izidu javnega razpisa bo prijavitelj obveščen v osmih dneh od sprejetja sklepa direktorja ARIS o izboru prijav. 
 

13. Trajanje javnega razpisa

Javni razpis je odprt do preklica oziroma najdlje do 16. 1. 2025.
 

14. Kraj in čas ter spletni naslov, kjer lahko zainteresirani dostopajo do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani ARIS: http://www.aris-rs.si/sl/razpisi/.

Dodatne Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko pridobite na ARIS v času uradnih ur pri uradni osebi, pristojni za javni razpis, Tadeju Mauharju, po e-pošti: tadej.mauhar@aris-rs.si oz. po tel. +386 1 400 59 70.

 

Številka: 6316-4/2024-1
Datum: 4. 3. 2024
 

Dr. Špela Stres,      
direktor

 

Pravne podlage:

 

Razpisna dokumentacija: