Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik
Pogosta vprašanja

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16), v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) ter na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav za razpise št. 6319-2/2013-38 – uradno prečiščeno besedilo št. 4, z dne 5. 6. 2017, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

 1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
   
 2. Predmet javnega razpisa
  Predmet Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
 1. manjših temeljnih raziskovalnih projektov in manjših aplikativnih raziskovalnih projektov
 2. podoktorskih temeljnih in podoktorskih aplikativnih raziskovalnih projektov
 1. Višina sredstev javnega razpisa

Predvideni okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa znaša 12.000.000,00 EUR. Pri izvedbi razpisa se pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje raziskovalnih projektov upošteva tak razrez sredstev po znanstvenih vedah na nivoju letnih sredstev, da se razmerje sredstev med znanstvenimi vedami v letu 2018 okvirno ohranja glede na razmerje v letu 2017.

Razpis bo realiziran glede na razpoložljiva sredstva v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije.

3.1. Znanstvena področja razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov in okvirna letna sredstva:
 

Znanstvene vede Razmerje sredstev v 2017 (v %) Razmerje sredstev na razpisu (v %)
Naravoslovno–matematične vede 21,6 22,5
Tehniške vede 28,0 26,6
Medicinske vede 13,8 14,6
Biotehniške vede 10,9 8,6
Družboslovne vede 10,3 9,3
Humanistične vede 15,4 18,4
SKUPAJ 100,0 100,0

Interdisciplinarnim raziskavam je namenjenih 10% sredstev vsake znanstvene vede. Prijavitelji morajo pri prijavi interdisciplinarnih projektov obvezno navesti, kateremu družbenemu cilju sledi predlog raziskovalnega projekta. Izbrani družbeni cilj mora biti s področja primarne vede, ki jo prijavitelj navede v prijavi interdisciplinarnega projekta. V primeru, da izbrani družbeni cilj ni s področja primarne vede, se prijavna vloga zavrne.

Seznam družbenih ciljev, ki jih je opredelilo ministrstvo, pristojno za znanost, z ustrezno primarno vedo:

 

Z oznako so označene ustrezne primarne vede glede na družbene cilje. Krajši opisi družbenih ciljev s tematskimi polji oziroma raziskovalnimi področji so objavljeni na spletnih straneh agencije.

Podatki o kapaciteti raziskovalnih področjih so objavljeni na spletnih straneh agencije.

3.2. Višina (so)financiranja

Manjši temeljni oziroma aplikativni raziskovalni projekti bodo financirani v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Vsak projekt, prijavljen v višini 100.000 EUR, je lahko odobren v višini 100.000 EUR ali 50.000 EUR.

Preračunano v raziskovalne ure projekta to pomeni okvirno 3512 letnih ur cenovnega razreda A (1756 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 3100 letnih ur cenovnega razreda B (1550 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2699 letnih ur cenovnega razreda C (1350 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2412 letnih ur cenovnega razreda D (1206 za projekte v vrednosti 50.000 EUR), 2184 letnih ur cenovnega razreda E (1092 za projekte v vrednosti 50.000 EUR) ali 1995 letnih ur cenovnega razreda F (997 za projekte v vrednosti 50.000 EUR).

Obseg podoktorskega projekta je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B, pri čemer znaša sofinanciranje aplikativnega podoktorskega projekta s strani agencije 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.

Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje izvajanja projekta glede na vrednost cene raziskovalne ure ob začetku financiranja. Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. Sofinancer aplikativnega projekta je lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17), financirala posameznega raziskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur. Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur.

 1. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) ali v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter izpolnjujejo pogoje, določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06-UPB1, 61/06-ZDru-1 112/07, 9/11, 57/12-ZPOP-1A) in s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).

Če pri prijavi raziskovalne dejavnosti sodeluje več izvajalcev raziskovalne dejavnosti, je prijavitelj matična RO. Matična RO je tista RO, ki vloži prijavo raziskovalnega projekta, je prva navedena na prijavnem obrazcu in pri kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta ob prijavi raziskovalnega projekta.

Raziskovalni projekti, ki jih (so)financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU, so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavitelji te subjekte lahko prijavijo kot sodelujoče raziskovalne skupine.

 1. Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izbor:

 1. manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov
 2. podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov

Znotraj vsake vede mora biti izbranih vsaj 10% podoktorskih projektov. Vsaj 30% projektov s področja tehnike, vsaj 20% s področja biotehnike, vsaj 10% s področja medicine in družboslovja ter vsaj 5% s področja naravoslovja, mora biti aplikativnih. Med izbranimi projekti mora biti vsaj 20% takšnih, katerih nosilci so mlajši raziskovalci (največ 10 let po zagovoru prvega doktorata).

Projektov v višini 50.000 EUR je lahko odobrenih največ 10% za vse vede skupaj (predvsem v klinični medicini, matematiki in družboslovju). Projekti v višini 50.000 EUR se praviloma dodelijo vlogam, ki so na spodnjem robu seznama odobrenih.

 1. Pogoji

Pogoji za izbor raziskovalnih projektov so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti, Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku in v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o kriterijih za vodjo projekta). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

6.1. Pogoji za prijavitelje in vodje projekta

Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega projekta. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

Sodelujoča RO mora v obdobju izvajanja projekta sodelovati vsaj s 170 urami, pri čemer znaša minimalni obseg sodelujoče RO v posameznem letu 170 ur. Med izvajanjem projekta je lahko število ur sodelujoče RO v posameznem letu tudi 0 ur. V primeru, da je projekt odobren v vrednosti 50.000 EUR, lahko prijavitelj izloči ali zmanjša delež izvajanja sodelujočih raziskovalnih organizacij, kar mora navesti že ob prijavi – II. faza – tč. 14 (z navedbo deleža sodelujočih raziskovalnih organizacij).

Na podlagi sporazuma z avstrijsko agencijo FWF in madžarsko agencijo NKFIH lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih oziroma madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski oziroma madžarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa FWF oziroma NKFIH pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF oziroma NKFIH. Skupni projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata agencija in FWF oziroma NKFIH. V primeru, da s strani agencije izbranega projekta FWF oziroma NKFIH ne bosta sofinancirala, bo projekt sofinanciran le s strani agencije.

Na razpisu lahko kot vodje projektov sodelujejo le tisti raziskovalci, ki so eno leto po datumu za oddajo prijave za prvo fazo razpisa vodje največ enega projekta (ciljni raziskovalni programi (CRP) in projekti iz 139. in 146. člena Pravilnika ter nov projekt ne štejejo, prav tako ne štejejo projekti iz 145. člena Pravilnika, ki so sofinancirani v obsegu, manjšem od 50.000 EUR letno).

Na razpis se kot vodja projekta ne more prijaviti raziskovalec, ki je v zadnjih treh letih pred letom začetka razpisa prejel negativno oceno zaključnega poročila za projekt.

Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.

Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na poziv poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.

Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov.

Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec - podoktorand. Podoktorand je raziskovalec, pri katerem ni preteklo več kot tri leta po letu zagovora prvega doktorata znanosti.

V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta.

6.2. Proste kapacitete in zaposlitev

Vodja projekta in člani projektne skupine morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete (največji dovoljeni obseg na  osebo znaša 1700 ur letno ali 1 FTE) in morajo biti za izvajanje raziskovalne dejavnosti zaposleni v raziskovalni organizaciji, izvajalki projekta, ali imeti status zasebnega raziskovalca.

Vodja projekta mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letnem nivoju, razen direktorjev javnih raziskovalnih zavodov. Pogoji glede prostih kapacitet in zaposlitve se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa o izboru projektov.

Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis in najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

6.3. Raziskovalna uspešnost raziskovalcev

Kandidati za vodje raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati v nadaljevanju navedene pogoje, ki so določeni z minimalnimi vrednostmi posameznih parametrov. Raziskovalci, ki imajo status mladih doktorjev, morajo izpolnjevati pogoje za mlade doktorje, kjer so ti izrecno določeni.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

A1/2 ≥ 400 ali A' ≥ 200 ali A" ≥ 50 ali osnovni pogoj.

Osnovni pogoj za kandidate za vodje raziskovalnih projektov je:

A1 ≥ A1 minimalni, CI ≥ CI minimalni in A3 ≥ A3 minimalni.

V nadaljevanju so v tabelah prikazani pogoji za vede in posamezna področja. Področje je navedeno takrat, kadar predstavlja izjemo in je zanj določen drugačen pogoj kot za celotno vedo. Za področja, ki niso navedena, veljajo pogoji za vedo.

 1. Ocena A1
 1. A1 minimalni je določen v naslednji tabeli:
Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,5
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
 1. Za raziskovalce, ki imajo status mladih doktorjev, je A1 minimalni določen v naslednji tabeli:
Veda/področje A1 minimalni
Naravoslovje, Tehnika, Medicina, Biotehnika, Družboslovje, Arheologija, Geografija 0,4
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1

2. Čisti citati

Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je navedeno v tabelah. Če področje ni navedeno v tabeli, se zanj uporablja vrednost, ki je določena za vedo.

 1. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje raziskovalnih projektov določeno v naslednji tabeli:
Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Arheologija, Geografija 5
Rudarstvo in geotehnologija, Geodezija, Promet, Vodarstvo, Psihologija, Šport 15
Tehnika, Biotehnika, Matematika, Geologija 50
Medicina, Biologija, Računsko intenzivne metode in aplikacije,  Kemijsko inženirstvo, Energetika, Materiali 100
Naravoslovje, Mikrobiologija in imunologija, Biotehnologija 200
 1. Minimalno število čistih citatov, CI minimalni, je za vodje raziskovalnih projektov, ki imajo status mladega doktorja, določeno v naslednji tabeli::
Veda/področje CI minimalni
Humanistika, Pravo, Narodno vprašanje 1
Družboslovje, Rudarstvo in geotehnologija, Promet, Vodarstvo 5
Tehnika, Matematika, Geologija, Gozdarstvo lesarstvo in papirništvo, Rastlinska produkcija in predelava, Geografija 10
Naravoslovje, Medicina, Biotehnika 20

Vodje vseh raziskovalnih projektov morajo izpolnjevati pogoj, da je vrednost A' več kot 0. Minimalna vrednost A3 je za vodje temeljnih in aplikativnih projektov enaka 0.

Ne glede na vse prejšnje določbe je vstopni pogoj za vodje podoktorskih projektov, da imajo A1 > 0 in A' >0.

Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2014 – 4. 9. 2017). Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do 4. 9. 2017. Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.

Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (A1 in CI) in za posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa (A1) oziroma na dan zadnjega zajema podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom javnega razpisa (CI).      

 1. Prijava na javni razpis

Postopek ocenjevanja prijav praviloma poteka v dveh fazah. Vsi prijavitelji se na razpis prijavijo v I. fazi s kratko prijavo z obrazcem ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I. Pri  številu prijav, ki bi glede na razpoložljiva sredstva in število recenzentov, potrebnih za izvedbo ocenjevanja razširjenih prijav, omogočalo izvedbo enofaznega postopka ocenjevanja, lahko direktor s sklepom odloči, da se postopek ocenjevanja izvede v eni fazi, in sicer v skladu z določbami Pravilnika, ki veljajo za ocenjevanje prijav v drugi fazi. V tem primeru agencija pozove vse prijavitelje, da oddajo razširjeno prijavo.

Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I izpolnjuje na spletnem portalu agencije eObrazci. Portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega portala eObrazci v RO, zastopniki RO, pooblaščenci zastopnikov RO in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna na dva načina:

 • z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),
 • z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev v RO ali agencija). Prijavni obrazec se izpolnjuje v slovenskem in angleškem jeziku - izpolnjen mora biti v obeh jezikih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina predloga raziskovalnega projekta šteje za poslovno skrivnost.

 1. Kriteriji in merila za ocenjevanje

Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v Pravilniku in Pravilniku o kriterijih za vodjo projekta, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.

Kriteriji in kazalci za ocenjevanje raziskovalnih projektov so opredeljeni v 99. in 100. členu Pravilnika, in so:

- za temeljni projekt in podoktorski temeljni projekt:

 • Znanstvena odličnost raziskovalcev
 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja

- za aplikativni projekt in podoktorski aplikativni projekt:

 • Znanstvena odličnost raziskovalcev
 • Znanstvena, tehnološka oziroma inovacijska odličnost
 • Potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav
 • Kakovost in učinkovitost izvedbe in upravljanja

Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo praviloma potekal v dveh fazah:

Faza I

Agencija pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje obvesti vodje raziskovalnih programov o možnosti prijave omejenega števila predlogov projektov na razpis. Prijava omejenega števila prijav je možna za vodje raziskovalnih projektov, ki so vodje ali člani programskih skupin na dan 12. 6. 2017, katerim se v enem letu od končanega predhodnega razpisa za projekte, to je 21. 6. 2018, konča (so)financiranje enega ali več projektov (temeljnih oziroma aplikativnih). V obdobje izvajanja se ne šteje obdobje podaljšanja roka za izvedbo projekta brez dodatnega (so)financiranja z namenom podaljšanja obdobja nastajanja upravičenih stroškov projektov.

Če člani raziskovalnega programa kot vodje projektov na razpis prijavijo največ en projekt več, kot je število temeljnih oziroma aplikativnih projektov (brez upoštevanja podoktorskih projektov), katerih (so)financiranje je končano, se v izvedbi razpisa v dveh fazah njihove prijave neposredno uvrstijo v drugo fazo razpisa. Vodja raziskovalnega programa in izvajalci raziskovalnega programa se sporazumno odločijo o prijavitelju in vodjih raziskovalnih projektov.

Če člani raziskovalnega programa oddajo večje število prijav projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se v primeru izvedbe razpisa v dveh fazah vse te prijave, enako kot vse druge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, najprej ocenijo v prvi fazi.

Prijave za projekte pregleda član ustreznega ZSV, ki je zadolžen za področje prijave. Če v prijavi ni navedeno ustrezno znanstveno področje, član ZSV predlaga prerazporeditev na drugo ustrezno področje. Član ZSV v obrazložitvi upošteva predvsem v OECD določena (SCI-Expanded, SSCI) področja objav vodje projekta in vsebino prijave. Če je član ZSV prijavljen kot vodja projekta v okviru potekajočega razpisa ali je v ožjem sorodstvenem razmerju z vodjo projekta, ki sodeluje v okviru potekajočega razpisa, predlog prerazporeditve opravi drug član ZSV na predlog predsednika ZSV. Samo, če se član ZSV s področja, na katero je predlagana prerazporeditev, s predlogom strinja, agencija ta predlog posreduje strokovnemu telesu v odločitev.

Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v dve kategoriji, A in B:

Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A, se uvrstijo v drugo fazo ocenjevalnega postopka.

Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B, so projekti, ki niso uvrščeni v kategorijo A. Projekti kategorije B se zavrnejo.

Pri razporeditvi prijav v skupini A in B se upošteva usklajena ocena recenzentov oziroma ocena panela v primeru neusklajenega poročila recenzentov ter kapacitete področij in druge prioritete ter obvezni deleži posameznih tipov projektov, ki jih določa razpis. V kategorijo A se uvrsti ustrezno število projektov glede na predvidena razpisana sredstva, kapacitete in obvezne kvote po tipih projektov, ki vključujejo tudi projekte, prijavljene skladno z določili 91. čl. pravilnika in ki se neposredno uvrstijo v drugo fazo razpisa. V kategorijo A se ne morejo uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno nižjo od praga, določenega v pravilniku in metodologiji. Projekti A kategorije še niso izbrani za financiranje.

Faza II

Prijavitelje, ki so uvrščeni v II. fazo izbora projektov (kategorija A), agencija pozove, da v roku treh tednov na obrazcu ARRS-RPROJ-JR-Prijava-2017-II (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga - II. faza) oddajo dopolnitev predloga raziskovalnega projekta na spletnem portalu eObrazci.

Sestavni del prijave za II. fazo je tudi projektna sestava. Projektne sestave iz prijavne vloge - II. faza javnega razpisa) do konca leta, v katerem se začne izvajati raziskovalni projekt, ni mogoče spreminjati, razen ob prenehanju delovnega razmerja, upokojitvi ali smrti člana projektne skupine oziroma zaradi drugih pisno utemeljenih razlogov.

Prijavitelji projektov, kjer v prijavi kot izvajalec, soizvajalec ali sofinancer projekta nastopa gospodarska družba, bodo morali v II. fazi skladno s Pravili o državnih pomočeh na področju raziskovalne dejavnosti Št. 007-7/2015-11, objavljena 8. 4. 2016, pričela veljati 9. 4. 2016, predložiti tudi izpolnjen Obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-II-DP.

V izbor projektov za sofinanciranje se ne morejo uvrstiti projekti, ki imajo skupno ali posamično oceno nižjo od praga, določenega v pravilniku in metodologiji.

 1. Čas trajanja raziskovalnih projektov

Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je med 1. 7. 2018 in 1. 10. 2018, odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije in finančnem načrtu agencije. O predvidenem datumu začetka sofinanciranja izvajanja projektov bodo prijavitelji obveščeni tekom razpisa.

Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti. Izbranemu raziskovalnemu projektu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da je s tem določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja projekta na tem razpisu.

 1. Izbor raziskovalnih projektov

10.1. - I. faza

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.

Občasno strokovno telo pripravi predlog seznama projektov, ki se uvrstijo v II. fazo izbora (kategorija A; glej točko 8 javnega razpisa) ter predlog seznama projektov, ki se zavrnejo po I. fazi izbora (kategorija B) in ju posreduje v obravnavo ZSA.

ZSA sprejme predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama projektov kategorije A, ki se uvrstijo v II. fazo izbora prijav, in predlog seznama projektov kategorije B, ki se zavrnejo po I. fazi izbora. Predlog sklepa posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

10.2. - II. faza

Občasno strokovno telo pripravi predlog prednostnega seznama projektov in ga posreduje v obravnavo ZSA. ZSA oblikuje predlog finančno ovrednotenega prednostnega seznama za izbor projektov po drugem krogu ocenjevanja in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o izboru oziroma zavrnitvi prijave.

10.3. – Pravna sredstva

Prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži ugovor v 15 dneh od prejema obvestila o izboru. O ugovoru s sklepom odloči Upravni odbor agencije.

Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.

10.4 – Spletna stran

Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oz. podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava  projektne skupine s povezavami na SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa  ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

Izvajalec naj v najvišji možni meri sledi načelom odprtega dostopa do znanstvenih informacij, kot je objavljeno v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2016.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - I. faza

Prijavo na javni razpis se lahko odda v obliki določeni v točki 11.1. (elektronska prijava s kvalificiranim digitalnim podpisom) ali na način določen v točki 11.2. (v elektronski obliki brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskana prijava).

Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

11.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom 

(1) Prijava se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I na spletnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima  podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega projekta).

(2) Prijave morajo biti oddane do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure.

(3) Prijava z digitalnim podpisom se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in opremljena z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure.

11.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa 

(1) V primeru, ko prijavitelj (zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavitelja) in/ali vodja raziskovalnega projekta nimata digitalnega podpisa, se prijava izpolni in odda v elektronski obliki kot digitalno nepodpisana na spletnem portalu agencije eObrazci (obrazec Prijavne vloge ARRS-RPROJ-JR-Prijava/2017-I) in v tiskani obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega projekta ter žigom prijavitelja.

(2) Obe obliki prijave, elektronska brez digitalnega podpisa in tiskana, morata biti vsebinsko popolnoma enaki.

(3) Tiskano prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018 – št. prijave_____" ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

(4) Prijava brez digitalnega podpisa se šteje za pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu agencije eObrazci do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure in v tiskani obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije prav tako do vključno  4. 9. 2017 do 14. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno na pošto v Sloveniji do vključno 4. 9. 2017 do 14. ure (upošteva se poštni žig).

11.3. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo s spremnim dopisom neodprte vrnjene prijaviteljem (razen v primeru, da iz ovojnice ni mogoče razbrati prijavitelja in se prijava odpre). 

 1. Datum odpiranja prijav

Komisija za odpiranje prijav bo 7. 9. 2017, ob 10.00 uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izboru projektov po I. fazi izbora obveščeni predvidoma v februarju 2018. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov po zaključku II. faze izbora predvidoma v juniju 2018.

 1. Način, oblika in rok za predložitev prijav - II. faza

Postopek oddaje prijav bo podoben postopku v I. fazi. Prijavitelji, ki se bodo uvrstili v II. fazo, bodo o načinu, obliki in roku predložitve prijavnih vlog pisno obveščeni.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom pridobite na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na telefonski številki 400 5960 (ga. Vanja Rodič, ga. Almira Bremec, ga. Alja Kastelic Primc, ga. Mateja Gašpirc in ga. Tina Valenci).

 

Številka: 6316-15/2017-2
Datum:   12. 6. 2017

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
prof. dr. József Györkös
direktor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 30/2017, z dne 16. 6. 2017.

Razpisna dokumentacija:

 • Vzorec prijavne vloge: