Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2018

Rokovnik
Razpis

Vprašanja - splošno:

 1. Koliko projektov lahko prijavim na razpis?
  V okviru razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega projekta. Upokojeni raziskovalec kot vodja projekta ne more konkurirati na razpisu.
   
 2. Ali je v letošnjem razpisu predvidena možnost neposredne uvrstitve v II. fazo javnega razpisa, enako kot v prejšnjem razpisu?
  Da. Agencija pred objavo javnega razpisa obvesti vodje raziskovalnih programov o možnosti prijave omejenega števila predlogov projektov na razpis. Prijava omejenega števila prijav je možna za vodje raziskovalnih projektov, ki so vodje ali člani programskih skupin, katerim se v enem letu od končanega predhodnega razpisa za projekte, to je 21. 6. 2018, konča (so)financiranje enega ali več projektov (temeljnih oziroma aplikativnih). V obdobje izvajanja se ne šteje obdobje podaljšanja roka za izvedbo projekta brez dodatnega (so)financiranja z namenom podaljšanja obdobja nastajanja upravičenih stroškov projektov.

  Če člani raziskovalnega programa (ki so člani programske skupine v evidenci agencije na dan 12. 6. 2017) kot vodje projektov na razpis prijavijo največ en projekt več, kot je število temeljnih oziroma aplikativnih projektov (brez upoštevanja podoktorskih projektov), katerih (so)financiranje je končano, se v izvedbi razpisa v dveh fazah njihove prijave neposredno uvrstijo v drugo fazo razpisa. Vodja raziskovalnega programa in izvajalci raziskovalnega programa se sporazumno odločijo o prijavitelju in vodjih raziskovalnih projektov.

  Če člani raziskovalnega programa oddajo večje število prijav projektov, kot je določeno v prejšnjem odstavku tega člena, se v primeru izvedbe razpisa v dveh fazah vse te prijave, enako kot vse druge, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, najprej ocenijo v prvi fazi.
   
 3. V letošnjem razpisu v tabeli pod tč. 3.1 javnega razpisa ni alineje "Interdisciplinarna področja". Ali to pomeni, da javni razpis ne predvideva sofinanciranja interdisciplinarnih raziskav?
  Ne, tudi v letošnjem javnem razpisu je predvideno sofinanciranje interdisciplinarnih raziskav, in sicer je 10% sredstev vsake znanstvene vede namenjeno raziskavam z interdisciplinarnega področja.
   
 4. V zadnjih petih letih sem bila eno leto na porodniškem dopustu. Kje lahko to navedem v vlogi?
  Daljšo odsotnost, kot npr. porodniški dopust, bolezenska odsotnost (več kot 3 mesece skupaj), lahko vpišete v točko 16 prijavne vloge.
   
 5. Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob prijavi na razpis ali ob podpisu pogodbe?
  Proste ure je potrebno imeti ob podpisu pogodbe. Predvideni začetek (so)financiranja izvajanja projektov je med 1. 7. 2018 in 1. 10. 2018. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih vodje obdržijo najmanj 170 ur.
   
 6. Ali mora imeti vodja raziskovalnega projekta zaposlitev v organizaciji prijaviteljici ob prijavi na razpis?
  Da, vodja projekta mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ob prijavi raziskovalnega projekta. To velja za vse vodje projektov – temeljnega, aplikativnega in podoktorskega projekta. Pogoje v zvezi z zaposlitvijo bo agencija preverjala na dan zaključka javnega razpisa v evidencah agencije.
   
 7. Ali v projektni skupini lahko sodelujejo raziskovalci z 0 urami?
  Ne, minimalna letna obremenitev raziskovalca za posamezni projekt je 17 ur.
   
 8. Ali projekt lahko izvaja le ena raziskovalna organizacija?
  Da.
   
 9. Kot registriran raziskovalec sem poslal zahtevo za geslo, ki pa ni prispelo na moj elektronski naslov.
  Pred prijavo v spletni portal je potrebno preveriti pravilnost elektronskega naslova, ki je objavljen v spletnem portalu SICRIS (če je raziskovalec dal soglasje za objavo le-tega). Geslo je poslano na elektronski naslov, ki je vpisan v evidenci raziskovalcev agencije. Če elektronski naslov ni ustrezen oz. je napačen, lahko zahtevate njegovo spremembo v Službi za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti na agenciji. Pred prijavo v sistem je potrebno pozorno prebrati navodilo, ki je dostopno preko pomoči, ki se nahaja na spletni strani agencije - eObrazci (predvsem poglavje, ki govori o pripravi računalnika).
   
 10. Elektronsko prijavo smo začeli izpolnjevati tako, da smo se prijavili z geslom. Vmes smo za raziskovalca pridobili digitalni podpis. Ali je potrebno narediti novo prijavo?
  Ne, ni potrebno narediti nove prijave. V prijavo se po pridobitvi digitalnega podpisa prijavite z izbiro "prijava z digitalnim potrdilom" ter nadaljujete z izpolnjevanjem svoje prijavne vloge.
   
 11. Ali je prijavni vlogi potrebno priložiti dokazila npr. izjavo o sofinanciranju, sodelovanju, zaposlitvi, …?
  Ne. S podpisom prijavne vloge zagotavljate vse, kar je navedeno v točki D – Izjave prijavitelja.
   
 12. V prijavnem obrazcu ne morem vpisovati podatkov v polju pri 19. točki! (19. Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta)
  Vnosno polje pri 19. točki je odprto samo za projekte s področij humanistike, družboslovja in za interdisciplinarne raziskave, kjer sta humanistika in družboslovje primarni vedi. V skladu z metodologijo se za preostale vede za citiranost upošteva podatek iz SICRISa in ga v prijavo ni potrebno vpisovati, zato je za ostale vede vnosno polje pri točki 19 "zaprto". Za vse vede (tudi za humanistiko in družboslovje) velja, da se izjemnost pri citiranosti navede v točki 15 prijavne vloge (Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta – življenjepis).
   
 13. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti določa, da mora vodja projekta izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje. Kako naj utemeljim izpolnjevanje tega pogoja?
  Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta določa, da vodja temeljnega oz. aplikativnega projekta izpolnjuje ta pogoj; če:
  • ima uspešno izvedene raziskovalne projekte ali programe,
  • izkaže sposobnost organiziranja ali sodelovanja pri organiziranju dela posameznika (npr. dodiplomskih študentov, mladih raziskovalcev), skupine ali dogodkov (npr. organizacija znanstvenih sestankov ) ali
  • izkaže vodenje organizacijske enote (npr. raziskovalne skupine, laboratorija).

Podatke in dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja navedite v svojem življenjepisu v okviru 15. točke prijave na razpis.

Vodja podoktorskega projekta izpolnjuje ta pogoj, če predloži izjavo prijavitelja o izpolnjevanju tega pogoja v okviru prijavne vloge na javni razpis (potrdi s podpisom izjave, navedene v okviru tč. D prijave – Izjave prijavitelja).

 1. Ali se lahko kot vodja projekta prijavi raziskovalec, ki ni slovenski državljan.
  Tuje državljanstvo ne predstavlja ovire za prijavo na javnem razpisu za sofinanciranje raziskovalnih projektov, ob izpolnjevanju vseh ostalih razpisnih pogojev.

Vprašanja - temeljni in aplikativni projekti:

 1. V letošnjem razpisu je navedeno, da lahko prijavitelji prijavijo projekte v sodelovanju z avstrijskimi oziroma madžarskimi raziskovalci (raziskovalci, ki delajo v avstrijskih oziroma madžarskih raziskovalnih organizacijah), kjer agencija nastopa kot "vodilna agencija", ki opravi recenzijo projekta. Avstrijski oziroma madžarski raziskovalci oddajo prijavo skupaj s slovenskimi raziskovalci, hkrati pa FWF oziroma NKFIH (prej OTKA) pošljejo prijavno dokumentacijo, kot jo zahteva FWF oziroma NKFIH (prej OTKA). Navedeno je tudi, da se skupni projekt lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata obe agenciji. Kaj to pomeni? Navedeno pomeni, da prijavljate skupni slovensko-avstrijski oziroma slovensko-madžarski projekt, kjer je finančni obseg slovenskega sklopa večji od avstrijskega oziroma madžarskega; ARRS kot vodilna agencija opravi recenzijo za celoten skupen projekt, tuji agenciji pa v skladu s sporazumoma z ARRS (FWF in NKFIH (prej OTKA)) sledita recenziji ARRS: če je recenzija pozitivna in se projekt uvrsti na listo za sofinanciranje, FWF oziroma NKFIH (prej OTKA) svojemu organu odločanja predlaga sofinanciranje projekta brez dodatne recenzije na avstrijski oziroma madžarski strani. Slovenski sklop skupnega projekta sofinancira ARRS, tujega pa ustrezna tuja agencija, vendar morata obe agenciji sprejeti odločitev o sofinanciranju skupnega projekta. Prednost tega načina je možnost prijave močnejšega skupnega projekta, v katerega obe strani vložita svoje znanje in sredstva. Navodila FWF za avstrijsko stran oziroma NKFIH (prej OTKA) za madžarsko stran so objavljena na razpisih za prijavo projektov (FWF in NKFIH (prej OTKA)).
   
 2. Na nekaterih prejšnjih razpisih smo lahko prijavili tudi večji projekt (200.000 EUR letno, skladno s prioritetami)?
  Večji projekti (200.000 EUR letno) niso predmet tega javnega razpisa, zato prijava takega projekta ni mogoča.
   
 3. Ali je lahko sofinancer aplikativnega projekta raziskovalna organizacija, vpisana v evidenco RO?
  Projektov ne morejo sofinancirati raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco RO, razen gospodarskih družb.
   
 4. Koliko denarja predstavlja 25 % sofinanciranja aplikativnega projekta za obdobje treh let? Ali mora biti sofinanciranje obvezno v denarju ali je lahko tudi v materialu in storitvah?
  Pri manjšem aplikativnem projektu, ki se s strani agencije sofinancira v višini 100.000 EUR letno (300.000 EUR v treh letih), mora sofinancer projekt v treh letih financirati v skupni vrednosti 100.000 EUR. Sofinanciranje mora biti obvezno v denarju. V letošnjem razpisu je tudi določeno, da je sofinancer aplikativnega projekta lahko soizvajalec istega aplikativnega projekta, največ v višini 10% obsega projekta, razen če je prijavitelj istega aplikativnega projekta. V primeru, da si sofinancerji delijo deleže sofinanciranja, morajo biti deleži sofinanciranja v % brez decimalnih mest.
   
 5. V humanistiki in družboslovju se izkazuje izpolnjevanje pogoja citiranosti skladno z določili 2. in 3. točke 2. oz. 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16)v povezavi z določili pogojev iz metodologije v prijavni vlogi. Navedeno znanstveno delo in citat morata biti izkazana v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v Prilogi I k Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene/ I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI. Kam in na kakšen način se navede citat/e?
  V prijavni vlogi pod točko 19, kjer je potrebno navesti citiranost - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta.

  Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena ter 3. točke 2. in 3. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16)v povezavi z določili pogojev iz metodologije, objavljene v okviru javnega razpisa. Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije.

  Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena ter 3. točke 2. in 3. člena prej navedenega pravilnika v povezavi z metodologijo, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi znanstvenega citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji agencije, kjer namesto skupnega števila strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran.

  V primeru, da morate, v skladu z metodologijo, navesti dokazilo večjega števila citatov v znanstvenih objavah, mora biti za vsak citat nedvoumno navedena povezava med znanstvenim delom in znanstvenim citatom le-tega.

  Opredelitev znanstvenih objav je navedena v Prilogi I k Pravilniku o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti / PRILOGA 1: Bibliografska merila znanstvene/ I BIBLIOGRAFSKA MERILA ZNANSTVENE USPEŠNOSTI
   
 6. Ali se izpolnjevanje pogoja za temeljni oz. aplikativni projekt, če je pri vodji projekta od zagovora doktorata minilo največ 10 let, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata? Kandidat za mladega doktorja je tisti raziskovalec, pri katerem je na dan izteka roka za oddajo prijav na poziv poteklo največ deset let po letu zagovora njegovega prvega doktorata (doktorat v letu 2007 ali kasneje). Pri preverjanju navedenega pogoja agencija v skladu s pravilnikom ne podaljšuje obdobja 10 let, zato mora raziskovalec opraviti prvi doktorat v letu 2007 ali kasneje. Raziskovalec, ki je že izvajal projekt kot mladi doktor, ne more več prijaviti projekta kot mladi doktor.

Vprašanja – podoktorski projekti:

 1. Do kdaj moram imeti opravljen zagovor doktorata?
  Zagovor doktorata morate imeti opravljen pred oddajo vloge, torej najkasneje do 4. 9. 2017.
   
 2. Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata niso pretekla več kot tri leta, preverja glede na datum zagovora doktorata ali po letnici zagovora doktorata?
  Za podoktoranda velja, da izpolnjuje pogoj za vodjo raziskovalnega projekta, če od zagovora njegovega prvega doktorata niso potekla več kot tri leta (doktorat v obdobju 2014 – 4. 9. 2017). Če je podoktorand izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se čas po letu zagovora podaljša nad tri leta. Enako velja za dokumentirane odsotnosti zaradi bolezni ali poškodb oziroma drugih primerov odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, in zaposlitev izven raziskovalne dejavnosti, daljšo od treh mesecev.
   
 3. Ali mora podoktorski kandidat izpolnjevati tudi starostni pogoj (ni starejši od 35 let)?
  Za vodjo podoktorskega projekta ni starostne omejitve.
   
 4. Ali pri podoktorskem projektu lahko sodelujejo tudi drugi raziskovalci?
  Ne. Podoktorski projekt izvaja le en raziskovalec – podoktorand, ki je edini izvajalec podoktorskega projekta.
   
 5. V razpisu piše: Izbrane projekte bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.« Ali je financiranje podoktorskih raziskovalnih projektov natančno dve leti ali je lahko financiranje morebiti tudi krajše?
  Trajanje podoktorskega projekta je 2 leti.
   
 6. Ali lahko kandidiram za podoktorski projekt, če sem že prejel sredstva na javnem razpisu MIZŠ »Raziskovalci na začetku kariere«?
  Raziskovalec, ki je že izvajal podoktorski projekt ali je prejel sredstva na javnem razpisu »Raziskovalci na začetku kariere«, ne more več prijaviti podoktorskega projekta.