Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Pogosta vprašanja - Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006

Rokovnik
Razpis
 • Kdaj je potrebno imeti proste ure za prijavo projekta, ob oddaji projekta ali ob podpisu pogodbe, ki bo verjetno na začetku drugega leta?

Proste ur je potrebno imeti pred podpisom pogodbe. To bo, predvidoma, ob koncu letošnjega leta. Razbremenitev lahko poteka le v okviru že potekajočih projektov in programov ali pa s pedagoškimi razbremenitvami (na univerzah) in ne s spremembo števila ur na novem projektu. Paziti pa je treba, da na potekajočih projektih ali programih vodje obdržijo najmanj 170 ur. Če raziskovalec ob oddaji projekta nima prostih raziskovalnih kapacitet, mora prijavitelj obvezno priložiti k vlogi s strani odgovorne osebe podpisano izjavo, da ga bo raziskovalna organizacija ustrezno razbremenila, če bo projekt sprejet za sofinanciranje.

 • Ali lahko raziskovalec, ki deluje v programu ali vodi program v določenem polju prijavi projekt v nekem drugem polju?

Raziskovalec lahko prijavi projekt na poljubnem področju, ki si ga izbere in ki ni nujno tudi področje, kjer ima program. Smiselno pa je, da ima na tem področju reference.

 • Ali aktivno mednarodno sodelovanje, ki je pogoj za vodjo projekta, lahko vključuje tudi skupne objave z raziskovalnimi skupinami iz tujine?

Aktivno mednarodno sodelovanje so tudi skupne objave.

 • Ali mora podoktorant prijaviti podoktorski projekt v drugi raziskovalni skupini, ki ni tista v kateri je bil zaposlen do doktorata?

Podoktorant lahko prijavi podoktorski projekt v isti ali v drugi raziskovalni skupini.

 • Ali se podoktorji obravnavajo kot vodje podoktorskega projekta in ali v obrazce vpisujejo tudi dosežke sodelavcev raziskovalne skupine v kateri nameravajo raziskovati?

Podoktorant je edini raziskovalec in obenem tudi vodja podoktorskega projekta. Drugih raziskovalcev v projektu ni. V obrazce je treba vnesti samo dosežke podoktoranta in ne tudi dosežkov članov raziskovalne skupine v okviru katere se izvaja podoktorski projekt.

 • Ali je treba tudi za podoktorske projekte izpolniti Obrazec za opredelitev cenovne kategorije raziskovalnega programa oz. projekta?

Ne, ker je cenovna kategorija za podoktorski projekt že določena, in sicer je to B.

 • Ali je treba tudi za podoktorske projekte izpolniti obrazec Razporeditev raziskovalnih ur v projektni skupini?

Da! V obrazec se vnesejo podatki samo za podoktoranta, in sicer 1700 ali 1275 ur, odvisno od tega, ali je projekt temeljni ali aplikativni.

 • Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da od zagovora doktorata ni preteklo več kot tri leta preverja glede na datum zagovora doktorata, ali po letnici zagovora doktorata?

Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico zagovora doktorata; torej, če je podoktorant doktoriral v letu 2003, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.

 • Ali se izpolnjevanje pogoja za podoktorski projekt, da podoktorant ni starejši od 35 let preverja glede na datum rojstva, ali po letnici rojstva?

Pogoj za podoktorski projekt se preverja glede na letnico rojstva; torej, če je podoktorant rojen v letu 1971, se bo upoštevalo, da izpolnjuje pogoje razpisa.

 • Kdo je v prijavi na razpis naveden kot vodja podoktorskega projekta? Ali se kot vodjo podoktorskega projekta, navede nekoga iz raziskovalne skupine v kateri se bo izvajal podoktorski projekt?

Vodja in edini član podoktorskega projekta je podoktorant, ki projekt prijavlja.

 • Kako oddati prijavo projekta?

Prijava mora biti oddana v elektronski in "papirni"obliki in sicer najkasneje do 21. 9. 2006 do 12.00 ure. V elektronski obliki mora biti poslana samo enkrat na naslov razpis-raziskovalni-projekti-2006@arrs.si z vsemi zahtevanimi prilogami in obrazci, ki so pripete, kot priponke. Priponke poimenujte: npr. NOVAK-JANEZ-ARRS-ZV-JR-PROJ-2006-I.doc. V "papirni" obliki mora biti prijava označena "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - ZNANSTVENA VEDA: (navedite vedo)" in dostavljena v zaprti ovojnici za vsak projekt posebej. Prvi (l) in (ll) del projektne dokumentacije z vsemi prilogami se zvežejo skupaj, tretji del(lll) – vsebina raziskovalnega projekta pa se zveže posebej. Zaželjeno je, da projektno dokumentacijo oddate v dveh izvodih (1 original in 1 kopija).

 • Ali je vlogi potrebno priložiti COBISS izpis?

Za potrebe evalvacije predlogov projektov bo agencija sama povzemala bibliografske podatke iz baze COBISS. Bibliografske podatke oz. izpise iz baze COBISS ni potrebno prilagati k predlogom projektov. Je pa nujno, da raziskovalci ažurirajo podatke in sproti vnašajo nove enote v to bazo.

 • Kako pridobiti šifro raziskovalca?
  Ob prijavi na razpis "Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006" še nisem zaposlen(a) in nimam šifre raziskovalca, zato ne morem vpisati svoje bibliografije v COBISS. Kako lahko pridobim šifro raziskovalca?

Za prijavo na razpis "Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006" pridobijo raziskovalci šifro raziskovalca z obrazcem Podatki o raziskovalcu ARRS-EV-03/2006. Obrazec izpolni raziskovalna organizacija, v kateri se raziskovalec namerava zaposliti, če bo njegov projekt na razpisu izbran za sofinanciranje.

Točke 20 in 21 (podatki, vezani na zaposlitev) pustite prazne, ker raziskovalec v tej raziskovalni organizaciji še ni zaposlen.

Pri točki 22 vpišete raziskovalni naziv, ki ga bo direktor začasno dodelil, če se bo raziskovalec zaposlil v tej raziskovalni organizaciji.

Obrazec podpišejo raziskovalec, vodja raziskovalne skupine in direktor raziskovalne organizacije.

Na podlagi obrazca bo agencija dodelia šifro, raziskovalec pa mora poskrbeti za vpis svojih bibliografskih podatkov v COBISS do zaključka razpisa.
 

 • Kako odgovoriti na vprašanje v točki 4.3. obrazca ARRS-ZV-JR-PROJ-2006-III?

  V kolikor predlagane raziskave ne vključujejo navedenih etičnih vprašanj, v koloni "Ne/No" vpišete besedilo: "Ne vključujejo". V kolikor predlagane raziskave vključujejo navedena etična vprašanja, v koloni "Da/Yes" vpišete besedilo: " Da, vključujejo".