Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2006

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006 – 2010 (ReNRRP) (Uradni list 3/2006), letno politiko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za financiranje raziskovalnih projektov ter na podlagi Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov, se bodo pri izvedbi razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 upoštevale naslednje usmeritve:

I.

(obseg finančnih sredstev in začetek financiranja)

V okviru razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 se bodo iz proračuna Republike Slovenije pričeli na novo financirati raziskovalni projekti v skladu s finančnim načrtom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije. Pričetek financiranja novih raziskovalnih projektov bo 1. 1. 2007.

II.

(vrste raziskovalnih projektov)

V letu 2006 se bodo pričeli na novo (so)financirati tematsko usmerjeni temeljni in aplikativni raziskovalni projekti, splošni temeljni in splošni aplikativni raziskovalni projekti ter temeljni in aplikativni podoktorski projekti in podoktorski projekti za gospodarstvo. Tematsko usmerjeni temeljni in aplikativni raziskovalni projekti so projekti na točno določeno temo, ki je definirana s temi usmeritvami. Podoktorski projekti za gospodarstvo so projekti, ki jih prijavijo gospodarske družbe in so namenjeni predvsem za pretok (prehod) mladih doktorjev znanosti v gospodarstvo.

Pri ocenjevanju relevance imajo prednost projekti z domačim ali tujim sofinanciranjem, ki so povezani z razpisanimi temami, pri čemer se projekte z nizko relevanco izloči.

III.

(okvirni razrez sredstev)

Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je naslednji:

 

Znanstvene vede %
Naravoslovno-matematične vede 20 %
Tehniške vede 31 %
Medicinske vede 11 %
Biotehniške vede 12 %
Družboslovje 8 %
Humanistika 13 %
Interdisciplinarna področja 5 %

 

IV.

(tematske prioritete)

V okviru razpisa so definirana naslednja prioritetna področja raziskav, kot teme za tematsko usmerjene in splošne temeljne in aplikativne raziskovalne projekte:

 1. Prvi prioritetni sklop: raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja:
  • Optimizacija in krmiljenje sinteznih in biosinteznih procesov
  • Nove metode zdravljenja in diagnostike
  • Zdravje, kot element socialnega in gospodarskega napredka
  • Kakovost in varnost živil
  • Gozd, inovativna in trajnostna raba lesa
 2. Drugi prioritetni sklop: raziskovanje tehnologij informacijske družbe ter raziskav iz področja državljanstva in vodenja na znanju temelječe družbe, vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine, ki morajo biti povezane z informacijskimi tehnologijami:
  • Produktni management
  • Kvaliteta življenja, E - življenjski stil in turizem
  • Industrijsko oblikovanje
  • Informacijski sistemi povezani z nacionalno in kulturno dediščino
  • Varnost
  • Demokracija in vodenje slovenske države
  • Meroslovje
  • Muzikologija
  • Antropologija
  • Slovenija kot sredozemska država
  • Sodobni knjižni, narečni in zgodovinski slovarji in atlasi ter tematske raziskave slovenščine
 3. Tretji prioritetni sklop: raziskovanje novih materialov , novih proizvodnih postopkov in orodij
  • Nanomateriali
  • Polimerni materiali
  • Razvoj novih izdelkov in tehnologij
  • Hlapne organske spojine
  • Keramika in feriti
  • Lepila
  • Novi električni pogoni
  • Avtomatizacija proizvodnih postopkov
  • Laserske tehnologije
  • Novi, varčni in alternativni energijski viri, vključno z raziskavami fuzijske energije

V.

(vitalizacija področij)

Po en podoktorski projekt bo namenjen vitalizaciji naslednjih področij:

 • geologija
 • papirništvo
 • turizem
 • urejanje krajine.

Pogoj za pridobitev projektov vitalizacije področij je, da prijavitelj do sedaj ni raziskoval v raziskovalnih ali programskih skupinah iz naštetih področij. Prednost bodo imeli raziskovalci iz tujine.

En projekt tipa B (točka VI) naj bo izbran med predlogi umetniških akademij v okviru interdisciplinarnih projektov.

VI.

(velikost projektov)

V okviru razpisa bosta določeni dve velikosti temeljnih in aplikativnih projektov, in sicer večji (tip A) in manjši (tip B).

Obseg podoktorskega projekta za gospodarstvo bo 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE) cenovne kategorije B

VII.

(okvirni razrez sredstev glede na vrsto projekta)

Okvirni razrez sredstev glede na vrsto projekta bo:

 • Tip A: 25 %
 • Tip B: 40 %
 • Podoktorski: 30 %
 • Podoktorski za gospodarstvo: 5 %

 

Ljubljana, 11.7.2006

Dr. Jure Zupan
Minister