Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

      
Rokovnik

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za izvajanje 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) ter na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 12/2005 in 49/05) in Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2005 z dne 27. 5. 2005, objavlja

Javni razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2005
 

 1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev:
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija)
 1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpisa)
  Predmet razpisa je (so)financiranje izvajanja:
   
  1. tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov;
   Teme za razpis:
   1. Za prvi prioritetni sklop, ki obsega raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja:
    • Optimizacija in krmiljenje sinteznih in biosinteznih procesov
    • Nove metode zdravljenja in diagnostike
    • Kakovost in varnost živil
    • Gozd, inovativna in trajnostna raba lesa
   2. Za drugi prioritetni sklop, ki obsega raziskovanje tehnologij informacijske družbe ter raziskav iz področja državljanstva in vodenja na znanju temelječe družbe, vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine, ki morajo biti povezane z informacijskimi tehnologijami:
    • Produktni management
    • E - življenjski stil
    • Industrijsko oblikovanje
    • Informacijski sistemi povezani z nacionalno in kulturno dediščino
    • Varnost
    • Demokracija in vodenje slovenske države
   3. Za tretji prioritetni sklop, ki obsega raziskovanje novih materialov (nanomaterialov), novih proizvodnih postopkov in orodij
    • Polimerni materiali
    • Razvoj novih izdelkov
    • Hlapne organske spojine
    • Nanomateriali, keramika, feriti in lepila
    • Novi električni pogoni
    • Avtomatizacija proizvodnih postopkov
    • Laserske tehnologije
    • Novi energijski viri
      
  2. aplikativnih raziskovalnih projektov
     
  3. podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov.

Področja razpisa:

 • Naravoslovne vede
 • Tehniške vede
 • Medicinske vede
 • Biotehniške vede
 • Družboslovne vede
 • Humanistične vede in interdisciplinarna področja med vedami za tematske razpise.
 1. Cilji razpisa

Cilji razpisa so izvedba:

 • tematsko usmerjenih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov na razpisano temo;
 • aplikativnih raziskovalnih projektov;
 • podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, kot so opredeljeni v 2. členu razen točke 2.1. Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 12/05 in 49/05;v nadaljnjem besedilu: pravilnika) in Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2005 z dne 27. 5. 2005 , objavljenih na internetni strani agencije (v nadaljnjem besedilu: usmeritve).
 1. Pogoji:

4.1. Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije.

Raziskovalni projekti, ki jih financira agencija ter ustrezajo okvirnim programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU (www.cordis.lu/fp5/home.html in http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm) so odprti za raziskovalne subjekte iz EU, s tem, da ti subjekti financirajo svoj del raziskav iz lastnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče raziskovalne skupine na raziskovalnih projektih prijavitelja projekta.

4.2. Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci, ter strokovni in tehnični sodelavci.

4.3. Izvajalci morajo imeti za izvajanje raziskovalnih projektov proste kapacitete. Vodja raziskovalnega projekta, ki je v delovnem razmerju v organizaciji prijaviteljici projekta, mora imeti najmanj 170 prostih raziskovalnih ur, razen vodje podoktorskega projekta, ki na podoktorskem projektu nima ur. Prijavitelji projektov v prijavi navedejo proste kapacitete ali predlagajo zapolnitev predlaganega obsega v okviru zaposlitve novih raziskovalcev. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas (za čas izvajanja projekta) morajo biti sklenjene pred podpisom pogodbe o izvajanju financiranja projektov.

4.4. Vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev v projektni skupini morata izpolnjevati pogoje za vodjo v skladu z 29. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

4.4.1. Projektna skupina temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
  • izpolnjuje z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
  • dosega minimalno 20 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljeni v točkah 1.1., 1.2.,1.3, 1.4 in 1.6 oziroma v humanističnih vedah tudi v točkah 1.5. in 2. iz 30. člena pravilnika v zadnjih petih letih (število točk se deli s številom avtorjev za posamezno objavo, če je avtorjev več kot 20 se deli z 20);
  • izkazuje citiranost v znanstvenih delih iz 30. člena tega pravilnika v zadnjih petih letih (avtocitat se ne upošteva);
  • izkazuje aktivno mednarodno sodelovanje v zadnjih petih letih;
 2. raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.

4.4.2. Projektna skupina aplikativnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:

 1. vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina aktivnih raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
  • izpolnjuje z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
  • dosega minimalno 20 točk iz znanstvenih objav, ki so opredeljeni v točkah 1.1., 1.2., 1.3, 1.4 in 1.6 oziroma v humanističnih vedah tudi v točkah 1.5. in 2. iz 30. člena pravilnika v zadnjih petih letih (število točk se deli s številom avtorjev za posamezno objavo, če je avtorjev več kot 20 se deli z 20);
  • izkazuje citiranost v znanstvenih delih iz 30. člena (avtocitat se ne upošteva), ali patent v zadnjih desetih letih ali izkazuje uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih letih,
 2. raziskovalna oprema skupine oziroma najeta oprema zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.

4.4.3. Podoktorski raziskovalni projekt izkazuje ustreznost, če:

 1. vodja izpolnjuje z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in hkrati izkazuje nadpovprečne raziskovalne rezultate, ki so opredeljeni v 30. členu pravilnika;
 2. je edini član z raziskovalnimi urami raziskovalec, ki je mlajši od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v soavtorstvu) iz 30. člena pravilnika, oziroma
 3. je edini član z raziskovalnimi urami raziskovalec slovenskega rodu, z ali brez slovenskega državljanstva, ki je do prijave živel v tujini in se vrača v Slovenijo. V tem primeru starostna omejitev ne velja, mora pa edini član projekta izkazovati znanstvene rezultate iz 30. člena pravilnika.

V primeru, da je edini član podoktorskega raziskovanega projekta z raziskovalnimi urami raziskovalec, ki je izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto, se starostna meja iz druge alinee prvega odstavka te točke dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.

Za podoktorske projekte velja, da mora kandidat imeti opravljen zagovor doktorata do dne 23. 6. 2005. Edini član podoktorskega raziskovalnega projekta z raziskovalnimi urami mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju projekta, najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.

4.5. Obseg raziskovalnega projekta je praviloma dodeljen v večkratnikih po 340 letnih raziskovalnih ur. Minimalni obseg:

 • tematsko usmerjenega temeljnega projekta je praviloma 1360 letnih raziskovalnih ur
 • aplikativnega projekta je praviloma 680 letnih raziskovalnih ur. Obseg podoktorskega projekta je praviloma 1700 letnih raziskovalnih ur cenovne kategorije B.

4.6. Če je projektna skupina sestavljena iz več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko le tista raziskovalna organizacija, v kateri je v delovnem razmerju vodja raziskovalnega projekta in vsaj tretjina raziskovalcev projektne skupine. Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti. Sodelujoča raziskovalna organizacija mora biti na odobrenem raziskovalnem projektu udeležena v sorazmerju s predlaganim številom letnih ur, vendar ne z manj kot 170 letnimi urami.

4.7. Predlagani obseg sredstev in struktura namenov porabe morata biti v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004 in 32/2005) (v nadaljnjem besedilu: uredba).

 1. Merila za izbiro

5.1. Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot to določata pravilnik in usmeritve.

 1. Okvirna višina sredstev javnega razpisa in financiranje projektov

6.1. Obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom Republike Slovenije za leto 2005. Realizacija tega razpisa je predvidena v okvirnem obsegu 550.000.000,00 SIT.

6.2. Temeljne raziskovalne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov projekta. Aplikativne raziskovalne projekte bo agencija sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju.

6.3. Za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom se odobreni projekti dodatno financirajo.
Če je projektna skupina sestavljena iz raziskovalcev na javnem raziskovalnem zavodu ( v nadaljevanju besedila: JRZ) in raziskovalcev na visokošolski organizaciji, se odobreni obseg raziskovalnih ur na projektu poveča za 170 ur, za vsakega raziskovalca v projektni skupini, ki je redno zaposlen na JRZ in vključen v pedagoški proces na visokošolski organizaciji v dopolnilnem delovnem razmerju oziroma predloži dokazilo, da bo v šolskem letu 2005/2006 sklenil dopolnilno delovno razmerje na visokošolski organizaciji. Enako povečanje velja tudi za visokošolske raziskovalce, ki polni delovni čas raziskujejo na visokošolskih organizacijah, če se vključijo v pedagoški proces.

Do zaposlitve raziskovalca iz JRZ na visokošolski organizaciji lahko pride tako, da raziskovalec, ki je v JRZ član programske skupine, prepusti 340 ur (20%) raziskovalcu z visokošolske organizacije. Ta raziskovalec z visokošolske organizacije se v okviru svojih pedagoških obveznosti razbremeni za 20% in sklene dopolnilno delovno razmerje na JRZ. Pedagoške obveznosti v okviru teh 20% prevzame v okviru dopolnilnega delovnega razmerja na visokošolski organizaciji raziskovalec, ki je s polnim delovnim časom zaposlen na JRZ.

6.4. V skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in glede na obremenjenost raziskovalcev z raziskovalnimi urami, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije, financira agencija do:

 • 1700 raziskovalnih ur letno za raziskovalce v rednem delovnem razmerju za raziskovalno delo in
 • 340 raziskovalnih ur letno za raziskovalce v dopolnilnem delovnem razmerju za raziskovalno delo in za visokošolske učitelje.
 1. Čas trajanja projektov:

7.1. Predvideni rok začetka (so)financiranja projekta je 1. 8. 2005 oziroma 1. 9. 2005.

7.2. Izbrane predloge projektov bo agencija (so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo (so)financirani dve leti.

 1. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijave ter opremljenost prijav.

8.1. Pisne prijave z oznako "NE ODPIRAJ - RAZPIS ZA RAZISKOVALNE PROJEKTE - ZNANSTVENA VEDA: (navedite vedo)" morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah za vsak projekt posebej v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 23.6.2005 (četrtek) do 12.00 ure.

8.2. Prijava za (so)financiranje mora biti oddana v slovenskem in angleškem jeziku in mora vsebovati obrazec ARRS-ZV-JR-PROJ-2005 s prilogami. Prijavo morajo podpisati vse v 18. točki 12. člena pravilnika navedene osebe.

8.3. V postopku za izbor projektov bo agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo vse z razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.

8.4. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo zavrnjene kot neustrezne.

Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov (razpis-raziskovalni-projekti-2005@arrs.si) za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom, ki v priponkah vsebuje vso zahtevano predpisano prijavno dokumentacijo do vključno 23.6.2005 (četrtek) do 12.00.

Pisni prijavi mora biti priložena izjava, da je elektronsko oddana prijava popolnoma enaka kot pisna. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.

 1. Datum odpiranja prijav

9.1. V roku dostavljene in pravilno označene prijave bo odprla Komisija za odpiranje prijav dne 24. 6. 2005 ob 10.00 uri na sedežu agencije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

 1. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.

10.1. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov do 1. 8. 2005 oziroma do 1. 9. 2005.

 1. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.

11.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (glej priloge), lahko pa jo dvignejo prijavitelji od dneva objave do prijavnega roka v glavni pisarni/recepciji Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

11.2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na www.arrs.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana oz. na telefonu 4784 600, (za naravoslovno matematične vede ga. Vanja Rodič; za tehniške vede dr. Boris Pukl; za medicinske vede g. Marko Belavič; za biotehniške vede mag. Stojan Pečlin; za družboslovne vede ga. Alja Kastelic-Primc in za humanistične vede ga. Mateja Gašpirc).

 
Številka: 4302-3/2005/1

Datum: 30.5.2005

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
dr. Franci Demšar
direktor

Objavljeno v Ur.l. RS, št. 54/2005, z dne 3.6.2005.
 

Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci in navodila):