Raziskovalni projekti

Normativni akti

      

Usmeritve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2005

V letu 2005 se bo iz proračuna Republike Slovenije pričelo na novo financirati okvirno 200.600 raziskovalnih ur ali 118 FTE raziskovalnih projektov.

V skladu z Izhodišči in usmeritvami Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, letno politiko Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter sprejetimi proračunskimi sredstvi za financiranje raziskovalnih projektov ter na podlagi Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list št. 12/05 in 49/05) se naj v letu 2005, v okviru izbora raziskovalnih projektov upošteva spodaj navedene usmeritve:

 1. V letu 2005 se na novo pričnejo financirati tematski, aplikativni in podoktorski projekti. Tematski projekti so usmerjeni temeljni in aplikativni raziskovalni projekti na določeno temo. Prioriteta tematskih in podoktorskih projektov so aplikativni projekti.
 1. Okvirni razrez sredstev po vedah je naslednji:
  1. Naravoslovje 47.600 ur ali 28 FTE od tega 1/4 za tematske projekte, 1/4 za aplikativne projekte in 1/2 za podoktorske projekte
  2. Tehnika 57.800 ur ali 34 FTE od tega 1/4 za tematske projekte, 1/2 za aplikativne projekte in 1/4 za podoktorske projekte
  3. Medicina 20.400 ur ali 12 FTE od tega 1/4 za tematske projekte, 1/2 za aplikativne projekte in 1/4 za podoktorske projekte
  4. Biotehnika 17.000 ur ali 10 FTE od tega 1/4 za tematske projekte, 1/2 za aplikativne projekte in 1/4 za podoktorske projekte
  5. Družboslovje 18.700 ur ali 11 FTE od tega 1/4 za tematske projekte, 1/4 za aplikativne projekte in 1/2 za podoktorske projekte
  6. Humanistika 28.900 ur ali 17 FTE od tega 1/4 za tematske projekte, 1/4 za aplikativne projekte in 1/2 za podoktorske projekte

Dodatno je na razpolago 10.200 ur ali 6 FTE za tematske interdisciplinarne projekte med vedami ter sredstva za pritožbe v okviru 10 % predlaganega obsega glede na razpoložljive finančne zmožnosti.

 1. Tematski projekti.
  Teme za razpis, ki jih je ministrstvo določilo na podlagi izhodišč skupine za prioritete, sestavljene iz vodij razvoja uspešnih slovenskih podjetij so:
  1. Za prvi prioritetni sklop, ki obsega raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega razvoja:
   • Optimizacija in krmiljenje sinteznih in biosinteznih procesov
   • Nove metode zdravljenja in diagnostike
   • Kakovost in varnost živil
   • Gozd, inovativna in trajnostna raba lesa
  2. Za drugi prioritetni sklop, ki obsega raziskovanje tehnologij informacijske družbe ter raziskav iz področja državljanstva in vodenja na znanju temelječe družbe, vključno z razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine, ki morajo biti povezane z informacijskimi tehnologijami:
   • Produktni management
   • E - življenski stil
   • Industrijsko oblikovanje
   • Informacijski sistemi povezani z nacionalno in kulturno dediščeino
   • Varnost
   • Demokracija in vodenje slovenske države
  3. Za tretji prioritetni sklop, ki obsega raziskovanje novih materialov (nanomaterialov) , novih proizvodnih postopkov in orodij
   • Polimerni materiali
   • Razvoj novih izdelkov
   • Hlapne organske spojine
   • Nanomateriali, keramika, feriti in lepila
   • Novi električni pogoni
   • Avtomatizacija proizvodnih postopkov
   • Laserske tehnologije
   • Novi energijski viri
 1. Recenzijski postopek za ocenjevanje tematskih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov v letu 2005 naj se izvede z okvirno 20 recenzenti, za vsako vedo po trije in naj bodo organizirani v skupinah po tri ločeno za tematske, aplikativne in podoktorske raziskovalne projekte. Izbira recenzentov naj se opravi tudi med uspešnimi slovenskimi znanstveniki, ki delajo v tujini z upoštevanjem dokumentirane izjemne znanstvene relevance.

Rezultat dela recenzentov naj bodo seznami raziskovalnih projektov za posamezne kategorije razdeljene v tri skupine ( zelo dobri, povprečni, slabi) s komentarjem ali je predlagana velikost projektne skupine primerna, premajhna ali prevelika in za koliko.

Ocenjevanje raziskovalnih projektov poteka v dveh delih:

 1. prvi del - recenzijska ocena
  Postopek recenzij naj poteka v dveh fazah in sicer:
  • v prvi fazi naj recenzenti prejmejo zgolj vsebino projektov in izločijo vsebinsko slabe projekte,
  • v drugi fazi, ko se obravnavajo vsebinsko dobri projekti se recenzentom vročijo podatki predlagateljev (organizacije, vodje projektne skupine, sestavo projektne skupine z njihovimi referencami). Dodani so tudi nekateri projekti ki so bili v prvi fazi izločeni, če predlagani vodje projektov izhajajo iz najbolje ocenjenih programskih skupin za leto 2004 in če reference predlagatelja potrjujejo njegovo visoko nadpovprečno izjemnost.

Recenzenti pri svojem delu uporabljajo ocenjevalne liste predpisane s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS ( v nadaljevanju: agencija).

 1. drugi del - ocena Znanstvenega sveta agencije:
  Znanstveni svet agencije iz seznama uvrsti v predlog prednostne liste vse projekte iz skupine z oceno »zelo dobri« in nekatere projekte iz skupine z oceno »povprečni« glede na razpoložljiva sredstva in prednostni seznam posreduje upravnemu odboru agencije v sprejem. Dodatno so financirani tisti izbrani projekti, ki vzpodbujajo sodelovanje raziskovalnega dela s pedagoškim procesom.

Ljubljana, 27. maja 2005

Dr. Jure Zupan
minister