Novice, obvestila

ARIS načrtuje spremembo Javnega poziva za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev

  

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) načrtuje spremembo Javnega poziva za(so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev (v nadaljnjem besedilu: javni poziv), ki ga izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: NOO) v vlogi izvajalca ukrepa.

Sprememba javnega poziva sledi uveljavitvi Pravilnika o določitvi posebnih projektov nacionalnega značaja in sistemskega okvirja za določitev plač raziskovalcev, na podlagi katerega lahko javne raziskovalne organizacije z internim aktom natančneje določijo postopek določitev plač raziskovalcev.

Z načrtovanimi spremembami javnega poziva želi ARIS javni poziv narediti še primernejši za podoktorske raziskovalke in raziskovalce in še v večji meri krepiti njihovo mednarodno mobilnost ter reintegracijo v javne raziskovalne organizacije v Sloveniji.

Kljub načrtovanim spremembam se roka za oddajo prijav na javni poziv ne bosta spremenila in veljata do porabe razpoložljivih sredstev iz Sklada NOO oziroma je prijava na Sklop A mogoča do vključno 30. 6. 2024 in na Sklop B do vključno 31. 10. 2025.

 

Pojasnilo glede izvajanja javnega poziva pred načrtovano spremembo
 

Prijavitelji lahko Sklop A (mobilnost) izvajajo na več načinov: z napotitvijo raziskovalca na gostiteljsko raziskovalno organizacijo v tujini; brez napotitve v tujino, z obiski gostiteljske raziskovalne organizacije na podlagi potnih nalogov; brez napotitve v tujino, z delom na slovenski javni raziskovalni organizaciji (prijavitelj) na podlagi t.i. mobilnostnega pravila*.

V Sklopu B (reintegracija) je način izvajanja eden: delo v slovenski javni raziskovalni organizaciji (prijavitelj).

Za izplačilo dodatkov, ki jih predvideva javni poziv, morajo imeti slovenske javne raziskovalne organizacije ustrezne pravne podlage glede na način izvajanja. Načini (so)financiranja so določeni v 12. točki javnega poziva.

Pravilnik omogoča slovenskim javnim raziskovalnim organizacijam določitev plač raziskovalcev s količnikom do 2,0. Za podrobnosti si poglejte »Možnosti za izplačilo upravičenih stroškov iz Sklada NOO po veljavnem Javnem pozivu« (Priloga 1).

Za vprašanja prijaviteljev je Sektor za Načrt za okrevanje in odpornost dosegljiv na e-naslovu: noo.mobilnost@aris-rs.si
 

* Mobilnostno pravilo je izpolnjeno, če podoktorska raziskovalka ali raziskovalec v državi gostiteljske raziskovalne organizacije ni delal ali prebival več kot 12 mesecev v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo prijave.