Novice, obvestila

Sodelovalni RRI programi: most čez dolino smrti

Ukrep Načrta za okrevanje in odpornost naslavlja ključne izzive sodelovanja med akademiki in podjetniki

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: NOO) sofinancira štiri raziskovalno razvojno inovacijske programe (RRI programi) s področij zelenega in digitalnega prehoda.

Za sofinanciranje so bili izbrani RRI programi:

  • GREENTECH (raziskovalno področje: proizvodne tehnologije in sistemi) – zeleni prehod
  • HyBReED (raziskovalno področje: kemijsko inženirstvo) – zeleni prehod
  • DIGITOP (raziskovalno področje: sistemi in kibernetika) – digitalni prehod
  • PoVeJMo (raziskovalno področje: računalništvo in tehnika) – digitalni prehod

Cilj programov je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in visokim potencialom komercializacije.

Ukrep NOO, v sklopu katerega je bil izveden javni razpis, naslavlja več ključnih izzivov RRI sistema.

Nekaj ključnih izzivov sistema raziskav, razvoja in inovacij, ki jih naslavlja javni razpis TRL 3 – 6:

  • vrnitev Slovenije v skupino držav močnih inovatork (Evropski inovacijski indeks);
  • povečanje odhodkov za raziskave in razvoj s poudarkom na krepitvi sodelovanja med akademsko sfero in podjetji;
  • vlaganja v sodelovalne projekte med akademsko sfero in gospodarstvom od stopnje tehnološke razvitosti TRL 3 dalje;
  • osredotočanje na vrzel med aplikativnimi raziskavami in višjimi nivoji raziskav, ki se usmerjajo v komercializacijo produktov in storitev (t.i. dolina smrti);
  • pozitiven vpliv na nizke stopnje inovacij v majhnih in srednje velikih podjetjih.

Razvoj Slovenije v produktivnejše gospodarstvo na podlagi zelenega in digitalnega prehoda zahteva višja vlaganja ter hitrejši in usklajen odziv vseh deležnikov in različnih politik. Naložbe v raziskave in inovacije so ključni dejavnik produktivnosti in gospodarskega razvoja. Z ukrepom želi Slovenija izboljšati učinkovitost in višino vlaganj v raziskave, razvoj ter inovativnost podjetij. Hkrati je ukrep namenjen spodbujanju razvoja znanosti in raziskav na prednostnih področjih in prenosu raziskovalnih dosežkov za visoko konkurenčno gospodarstvo, višjo kakovost življenja in učinkovito reševanje družbenih izzivov, tudi zelenega in digitalnega prehoda. Prav tako spodbuja družbeno in okoljsko odgovornost podjetij in raziskovalnih organizacij.

Razlage ključnih pojmov, povezanih z inovacijami, najdete na tej povezavi .

Programe izvajajo konzorciji javnih raziskovalnih organizacij in podjetij, med slednjimi so tudi mala in srednja podjetja. Konzorciji združujejo znanja in kompetence za razvoj produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij.

Izbrani programi so, skladno s cilji NOO, uvrščeni v vsaj eno prednostno področje Strategije pametne specializacije (S5), sledijo načelu »da se ne škoduje bistveno« (DNSH) in prispevajo k strateškim ciljem Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Programa s področja zelenega prehoda bosta neposredno prispevala k nizkoogljični družbi, gospodarstvu in krepitvi odpornosti ter blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju podnebnim spremembam. Programa s področja digitalnega prehoda bosta neposredno vplivala na digitalizacijo in digitalno preobrazbo.

ARIS je kot izvajalec ukrepa NOO s sprejetjem sklepov o izbiri programov dosegel mejnika 112 in 113 Izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi ocene NOO za Slovenijo. Programi morajo biti zaključeni do 30. 6. 2026, z zaključkom bosta dosežena cilja 115 in 116. Po zaključku financiranja RRI programov se kot rezultat pričakuje nove patentne prijave, hkrati se bodo programi lahko izvajali na višjih stopnjah tehnološkega razvoja.

Program GREENTECH - Hibridne tehnologije tovarn prihodnosti za zeleni prehod vodi raziskovalec prof. dr. Mihael Sekavčnik, vodja konzorcija je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani. V konzorciju je enajst partnerjev, tri javne raziskovalne organizacije in osem podjetij. ARIS bo program sofinanciral v znesku 3.749.999,60 evrov. Cilj programa je znatno zmanjšanje porabe energije in posledično emisij ogljikovega dioksida. Za dosego tega cilja konzorcij združuje znanje in trženjske zmogljivosti nekaterih ključnih deležnikov na področju tovarn prihodnosti in energetsko učinkovitih izdelkov.

Program HyBReED - Razvoj odpornega kemijskega shranjevanja energije z vodikom in baterijami vodi raziskovalec prof. dr. Blaž Likozar, vodja konzorcija je Kemijski inštitut. V konzorciju je 15 partnerjev, pet javnih raziskovalnih organizacij in deset podjetij. ARIS bo program sofinanciral v znesku 3.749.491,90 evrov. Cilj programa je razvoj in integracija inovativnih tehnologij vodika, ki lahko prispevajo k proizvodnji in shranjevanju obnovljive energije.

Program DIGITOP - Digitalna transformacija robotiziranih tovarn prihodnosti vodi raziskovalec prof. dr. Aleš Ude, vodja konzorcija je Institut »Jožef Stefan«. V konzorciju je devet partnerjev, tri javne raziskovalne organizaciji in šest podjetij. ARIS bo program sofinanciral v znesku 3.749.992,00 evrov. Cilj programa je omogočiti avtomatizacijo novih proizvodnih procesov in optimizacijo obstoječih z uvajanjem povsem novih digitalnih tehnologij, tudi v maloserijsko proizvodnjo.

Program PoVeJMo - Prilagodljiva obdelava naravnega jezika s pomočjo velikih jezikovnih modelov vodi raziskovalec doc. dr. Simon Krek, vodja konzorcija je Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. V konzorciju je osem partnerjev, tri javne raziskovalne organizaciji in pet podjetij. ARIS bo program sofinanciral v znesku 3.448.655,91 evrov. Cilj programa je razvoj več računsko učinkovitih odprtodostopnih velikih jezikovnih modelov, predvidenih za širšo akademsko in industrijsko rabo.

Več informacij o RRI programih je na tej povezavi .

Za več informacij glede javnega razpisa NOO TRL 3-6 pišite na: jelena.komnenic@aris-rs.si.