Novice, obvestila

Napoved objave rezultatov Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22)

Z namenom omogočanja načrtovanja dela raziskovalnih organizacij najavljamo objavo rezultatov Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22) v januarju 2024.

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARIS) je na podlagi Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Splošni akt o postopkih (so)financiranja) na spletnih straneh ARIS objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22). Rok za oddajo prijav se je iztekel 12. 7. 2023. Sledilo je odpiranje in administrativno preverjanje prijav ter izdaja sklepov o zavrnitvi za prijave, ki niso izpolnjevale določil javnega razpisa.

ARIS je nato v septembru 2023 posredovala prijave v ocenjevanje zunanjemu ekspertnemu panelu za raziskovalno opremo (v nadaljnjem besedilu: ZEP za raziskovalno opremo). ZEP za raziskovalno opremo je na podlagi izvedenega ocenjevalnega postopka, v skladu s 136. členom Splošnega akta o postopkih (so)financiranja, na 3. seji dne 25. 10. 2023 pripravil predlog prednostnega seznama prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme in predlog seznama zavrnjenih prijav. Predlog ZEP za raziskovalno opremo je Znanstveni svet ARIS obravnaval in potrdil na 78. redni seji dne 20. 11. 2023.

Sprememba proračuna Republike Slovenije za leto 2024 je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 123/2023 dne 7. 12. 2023. ARIS je od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (v nadaljevanju: MVZI) izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2024 prejela dne 19. 12. 2023. Proračun Republike Slovenije za leto 2024 se bo začel izvrševati s 1. 1. 2024. ARIS je 6. 1. 2024 MVZI predlagala prerazporeditev, s katero se bo zagotovil ustrezen obseg sredstev za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme po predmetnem razpisu. ARIS bo predvidoma v mesecu januarju 2024 na podlagi izvedenih prerazporeditev in s tem zagotovljenih sredstev na projektu proračuna za sofinanciranje raziskovalne opreme objavila rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22).

Najlepše se zahvaljujemo vsem prijaviteljem za kvalitetne prijave ter Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije za podporo pri izvedbi za slovensko znanost izredno pomembnega razpisa.