Novice, obvestila

Sporočilo za javnost: Informacija z novinarske konference ARRS o predstavitvi ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost

ARRS je na novinarski konferenci predstavila dva ključna ukrepa Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: NOO)

Na novinarski konferenci 18. 4. 2023 so ključne ukrepe ARRS na področju izvajanja NOO predstavili:

dr. Tomaž Boh, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za znanost in inovacije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, prof. dr. Mitja Lainščak, direktor ARRS in dr. Lidija Tičar Padar, vodja Sektorja za Načrt za okrevanje in odpornost, ARRS.

Predstavljena sta bila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) ter Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev (v nadaljnjem besedilu: javni poziv).

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije nastopa na področju izvajanja NOO v vlogi nosilnega organa, ARRS je izvajalec ukrepov (javnega razpisa in javnega poziva).

Javni razpis je bil objavljen 31. 3. 2023 v okviru Investicije B in je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov (v nadaljnjem besedilu: RRI programi) v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev, skladno z NOO.

Cilj javnega razpisa je (so)financiranje štirih RRI programov konzorcijev najmanj treh javnih raziskovalnih organizacij in najmanj štirih podjetij, ki prispevajo k zelenemu prehodu in digitalizaciji.

Višina sredstev javnega razpisa iz Sklada NOO znaša 15.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav na javni razpis je 15. 5. 2023 do 14:00 ure.

Izvajanje prijavljenih RRI programov, ki bodo izbrani za (so)financiranje, se zaključi najpozneje 30. 6. 2026.

Spletni informativni dan, na katerem bo ARRS predstavila vsebino javnega razpisa potencialnim prijaviteljem, bo 21. 4. 2023 ob 09:00.

Javni poziv je bil objavljen 2. 2. 2023 v okviru investicije C: in je namenjen povezovanju s programi Evropske komisije Obzorje 2020 in Obzorje Evropa Marie Skłodowska-Curie za individualne ali podoktorske štipendije na evropski ali globalni ravni.

Cilji javnega poziva so usmerjeni v:

  • spodbujanje kroženje talentov, izboljšanje mobilnosti slovenskih podoktorskih raziskovalk ali raziskovalcev, krepitev znanj in spretnosti na področju raziskovanja, transverzalnih spretnosti, izboljšanje mednarodne, medsektorske in interdisciplinarne izkušnje ter krepitev raziskovalnega potenciala oziroma zaposljivost v RRI (raziskave, razvoj in inovacije) dejavnosti;

  • krepitev kompetenc na področjih raziskav in inovacij ter izboljšanje prenosa znanja, spodbujanje zanimanja za podoktorske raziskovalke ali raziskovalce ter spodbujanje njihove reintegracije v slovenski raziskovalni in gospodarski prostor.

  • zagotavljanje sinergije med različnimi viri (so)financiranja, saj se bo preko že vzpostavljenega sistema evalvacije na ravni EU (so)financiralo dobre oziroma odlične projekte.

Javni poziv je razdeljen na dva vsebinska sklopa:

  • SKLOP A – MOBILNOST IN REINTEGRACIJA je namenjen (so)financiranju raziskovalnih projektov slovenskih javnih raziskovalnih organizacij, ki v prijavi opredelijo tiste podoktorske raziskovalke ali raziskovalce, katerih prijava je bila oddana na mednarodni razpis MSCA od vključno leta 2019 naprej in je v recenzentskem postopku prejela oceno 70 % ali več ter ni bila sprejeta v (so)financiranje. Sklop A sestavljata dve dejavnosti: dejavnost mobilnosti (v trajanju do dveh let) in dejavnost reintegracije (v trajanju od najmanj štirih mesecev do eno leto);
     
  • SKLOP B – REINTEGRACIJA je namenjen (so)financiranju dejavnosti reintegracije na slovenski javni raziskovalni organizaciji in za tiste odlične podoktorske raziskovalke ali raziskovalce, ki so bili izbrani in (so)financirani iz sredstev mednarodnega razpisa MSCA in bodo najpozneje do 1. 1. 2026 lahko sklenili pogodbo o zaposlitvi s slovensko javno raziskovalno organizacijo (v trajanju od najmanj štirih mesecev do dveh let).

Rok za oddajo prijav: za SKLOP A do vključno 30. 6. 2024 in za SKLOP B do vključno 31. 10. 2025 oziroma do porabe razpoložljivih sredstev iz Sklada NOO.

Izvajanje prijavljenih projektov se zaključi najpozneje 30. 6. 2026.