Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
English  
   
Domov
  > Novice
Novice, obvestila
Vpliv Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Dokument opredeljuje vpliv Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 36/20 (ZZUSUDJZ), na delovanje ARRS. Zakon je začel veljati 29. 3. 2020.

 V nadaljevanju je informacija razdeljena na poglavja, ki določajo materialne roke, procesne roke, ter določila o vlaganju vlog in o vročanju.

 1.  MATERIALNI ROKI

Roki za uveljavljanje materialnih pravic in za izpolnitev materialnih obveznosti, ki se do dne uveljavitve zakona še niso iztekli, v času izrednih razmer ne tečejo.

Ti roki se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja izrednih ukrepov. Datum prenehanja izrednih ukrepov ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar bodo veljali najdlje do 1. 7. 2020.
 

 1.  Roki za oddajo prijav na javne razpise

Potekajoči domači javni razpisi:
 

Javni razpis Prvotno določen rok za oddajo prijav Novi rok za oddajo prijavnih vlog
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020  7. 4. 2020 8 dni od dneva prenehanja izrednih ukrepov.
Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 19 30. 4. 2020 8 dni od dneva prenehanja izrednih ukrepov.

 

Potekajoči mednarodni javni razpisi:
 

Javni razpis Prvotno določen rok za oddajo prijav Novi rok za oddajo prijavnih vlog*
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije 1. 4. 2020 14. 4. 2020
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020 – 2022 30. 4. 2020 Podaljšanje roka za oddajo prijav je predmet usklajevanja MIZŠ in partnerske države. O morebitnem podaljšanju boste obveščeni, ko bo sprejeta odločitev.
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2021 do 2022 23. 4. 2020 Podaljšanje roka za oddajo prijav je predmet usklajevanja MIZŠ in partnerske države. O morebitnem podaljšanju boste obveščeni, ko bo sprejeta odločitev.
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko-slovenskih projektov, kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije – CEUS Stalno odprt. Stalno odprt.
Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih češko-slovenskih projektov, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije – CEUS 7. 4. 2020 4. 5. 2020
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021 – 2023 11. 6. 2020 Podaljšanje roka za oddajo prijav je predmet usklajevanja MIZŠ in partnerske države. O morebitnem podaljšanju boste obveščeni, ko bo sprejeta odločitev.

*Roki so določeni z mednarodnim dogovorom, zato je podaljšanje potrebno dogovoriti v sodelovanju s partnerskimi državami oziroma agencijami.

 

 1. Evidence in registri

Rok iz 11. člena Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14), ki določa, da so izvajalci dolžni vse spremembe v evidenco sporočiti agenciji najpozneje v 15 dneh od nastanka spremembe, v času izrednih razmer ne teče.

Prav tako v času izrednih razmer ne teče rok iz 12. člena Pravilnika o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni list RS, št. 12/05, 5/07 in 84/08), ki določa, da mora zasebni raziskovalec o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma v zvezi s pogoji za vpis v register takoj obvestiti agencijo.

Roka se iztečeta 8 dni od dneva prenehanja izrednih ukrepov (datum prenehanja izrednih ukrepov ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar bodo veljali najdlje do 1. 7. 2020).

Ne glede na navedeno, zaradi zagotavljanja ažurnosti podatkov v čim večjem obsegu, raziskovalne organizacije  zaprošamo, da izkoristijo možnost, ki jo zakon določa v drugem odstavku 7. člena in obrazce za Evidenco RO in register zasebnih raziskovalcev pošiljajo po elektronski poti, pri čemer se veljaven šteje tudi obrazec brez varnega elektronskega podpisa.

 
7. člen ZZUSUDJZ določa:
(2) V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V tem primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.
 
 1. Rok za posredovanje podatkov o mentorjih za MR

Rok 23. 4. 2020, določen za posredovanje imen kandidatov za mentorje, določen v Obvestilih o dodelitvi mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2020 in okvirnem številu mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa, v času izrednih razmer ne teče.

Rok se izteče 8 dni od dneva prenehanja izrednih ukrepov (datum prenehanja izrednih ukrepov ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar bodo veljali najdlje do 1. 7. 2020).

 

 1. Rok za dostavo znanstvene monografije in prevoda znanstvene monografije do 31. 3. 2020 – Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019

Rok v času trajanja izrednih razmer ne teče.

Rok se izteče 8 dni od dneva prenehanja izrednih ukrepov (datum prenehanja izrednih ukrepov ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar bodo veljali bodo veljali najdlje do 1. 7. 2020).

 

 1. Roki, določeni v pogodbah

Zakon ne vpliva na roke, ki niso določeni v splošnih ali posamičnih aktih ARRS, temveč so pogodbah, ki jih ARRS sklepa z izvajalci raziskovalne dejavnosti in drugimi pogodbenimi partnerji, posebej dogovorjeni med pogodbenimi strankami. 

 

 1. PROCESNI ROKI

Roki za opravljanje procesnih dejanj v postopkih v času izrednih razmer ne tečejo.

Ti roki začnejo ponovno teči prvi naslednji dan po datumu prenehanja izrednih ukrepov (datum prenehanja izrednih ukrepov ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS, vendar bodo veljali najdlje do 1. 7. 2020) in se iztečejo po poteku časa, ki je preostal do izteka roka.

Ti roki so:

 1. Rok za vložitev ugovora zoper obvestila v postopkih javnih razpisov za sofinanciranje raziskovalne aktivnosti (20., 21., 28. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19).
 1. Rok za vložitev zahtevka za preverjanje sklepa, s katerim se urejajo pravice in obveznosti v postopku izvajanja raziskovalne dejavnosti (31. člen Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, Uradni list RS, št. 52/16, 79/17 in 65/19). 

 

VLAGANJE VLOG*

7. člen zakona določa, da se v času izrednih razmer ne omogoča osebno vlaganje (neposredno pri ARRS – v Glavni pisarni) pisnih in ustnih vlog ter dajanje ustnih izjav (izjave na zapisnik pri ARRS).

Pisne vloge se lahko še naprej vlagajo po pošti ali po elektronski poti z varnim elektronskih podpisom.

Zakon pa določa, da se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, to pomeni npr. prejem vloge s službenega e-naslova ali iz e-naslova, ki je vpisan v Evidenco RO.

Raziskovalne organizacije in raziskovalce zato vljudno naprošamo, da v času izrednih razmer vloge v čim večji meri vlagajo po elektronski poti.

*63. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) določa:

(1) Z vlogami so mišljene zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe.

Kot primere vlog, ki se vlagajo na ARRS navajamo:

 • vloge za zamenjavo mentorja mlademu raziskovalcu,
 • vloge za zamenjavo vodij raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov,
 • vloge za podaljšanje obdobja izvajanja raziskovalnih projektov,
 • vloge iz področja namenske porabe sredstev,
 • eObrazci,
 • obrazci s področja Evidence RO in registra zasebnih raziskovalcev,
 • obvestila o spremembah po kakovosti, obsegu in dinamiki oziroma spremenjenih okoliščin pri izvajanju raziskovalne aktivnosti, za katero je sklenjena pogodba o (so)financiranju,
 • prijave na javne razpise.

 

VROČANJE

Prvi odstavek 8. člena zakona določa, da se osebno vročanje dokumentov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku v času izrednih razmer ne opravlja, razen v nujnih zadevah.

Navedeno pomeni, da ARRS ne more posredovati v vročitev nobenih dokumentov, za katere je določena osebna vročitev, pa ne gre za nujne zadeve.

 
8. člen ZZUSUDJZ določa:
(1) Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ne opravlja, razen v nujnih zadevah. Če je osebna vročitev opravljena po uveljavitvi tega zakona, pa ne gre za nujne zadeve, roki začnejo teči naslednji dan po objavi sklepa iz 2. člena tega zakona oziroma najkasneje 2. julija 2020.

 

Novo:

Zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), Uradni list RS, št. 61/20 (ZZUSUDJZ-A), ki je začel veljati 1. 5. 2020, omogoča osebno vročanje dokumentov tudi v nenujnih zadevah.

 

8.a člen zakona določa, da se osebno vročanje v zadevah, ki niso nujne, opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika. Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik dokumenta ni prejel, ali ga je prejel kasneje.

 

 
8.a člen ZZUSUDJZ-A določa:
(1) Vročanje odločb, sklepov ali drugih dokumentov, ki jih je na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku treba vročiti osebno, se v upravnih zadevah, ki niso nujne, opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika.
(2) Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, če se vroča v tujino v fizični obliki pa dvajseti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ. Organ lahko po telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel in kdaj ga je prejel.
(3) V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, ker ni dokazov o vročitvi, se opravi ponovna vročitev.
(4) Na ovojnici ali na odločbi, sklepu ali drugem dokumentu se označi dan odpreme, dan vročitve in začetek teka roka v skladu z 2. členom tega zakona. V primeru vročanja v elektronski predal se od naslovnika zahteva potrditev prejema odločbe, sklepa ali drugega dokumenta.
(5) Za elektronski predal iz prvega odstavka tega člena se šteje elektronski naslov, ki ga je oseba sama navedla v vlogi, ali elektronski naslov, s katerega je poslala vlogo, ne glede na to, ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati varni elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku. Vročitev v elektronski predal se opravi, če je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala.
(6) V prekrškovnih zadevah, ki niso nujne, se določbe tega člena ne uporabljajo.

 

ARRS bo spremljala izvajanje zakona in dokument po potrebi dopolnjevala.

 

Številka: 010-1/2020-2
Datum: 5. 5. 2020
 

Pripravila: Katarina Hren

Stran ureja: Lidija Tičar Padar Datum: 05.05.2020