Novice, obvestila

Vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) na delovanje Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

(Ljubljana, 14. 4. 2020) Dne 11. 4. 2020 je začel veljati  Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki med drugim določa:

  1. Podaljšanje izvajanja raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki se iztečejo 31. 12. 2020, za 1 leto.

51. člen zakona določa:

»(1) Ne glede na sklepe oziroma odločbe o izbiri razisko­valnih in infrastrukturnih programov, izdane na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljnjem besedilu: ZRRD) se zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije iz­vajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki se iztečejo 31. decembra 2020, podaljša za eno leto, pri čemer ostane letni obseg financiranja nespremenjen.

(2) Pri infrastrukturnih programih se nespremenjeni le­tni obseg financiranja nanaša na ekvivalente polne zaposlitve (FTE). Obseg sofinanciranja neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev ter amortizacije za infrastrukturne programe se na letni ravni določi v skladu z veljavnimi predpisi.« 
 

  1. Podaljšanje roka za nakup raziskovalne opreme, ki se izteče 31. 12. 2020, za eno leto.

52. člen zakona določa:

»Ne glede na sklepe o sofinanciranju nakupa raziskovalne opreme, izdane na podlagi ZRRD, ki določajo, da se rok za nakup izteče 31. decembra 2020, se rok za nakup te raziskoval­ne opreme zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije podaljša do 31. decembra 2021.«
 

  1. Podaljšanje izvajanja bilateralnih projektov z ZDA in Rusijo, ki se iztečejo do 31. 12. 2020, za eno leto.

53. člen zakona določa:

»Ne glede na sklepe o izbiri bilateralnih projektov po Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelova­nja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike in Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo, izda­ne na podlagi ZRRD, ki se iztečejo do 31. decembra 2020, se njihovo trajanje zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja epide­mije podaljša za eno leto, pri čemer ostane obseg financiranja nespremenjen.«

 

ARRS bo financiranje raziskovalnim organizacijam za obdobje podaljšanja uredila z letno pogodbo o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti.