Novice, obvestila

Obvestilo izvajalcem programov in projektov ter usposabljanja mladih raziskovalcev v razmerah, povezanih s pandemijo COVID-19

Agencija bo skladno z veljavno Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uredba) odstopanja pri obsegu izvajanja raziskovalne dejavnosti in porabi sredstev, ki so se oziroma se bodo pojavila zaradi pandemije COVID-19, obravnavala kot odstopanja, ki so nastala iz upravičenih razlogov.

Raziskovalne organizacije so pri organiziranju raziskovalnega dela avtonomne, v nadaljevanju pa na kratko podajamo možnosti obravnave odstopanj pri obsegu izvedbe raziskovalnega dela in namenski porabi sredstev zaradi prilagoditev okoliščinam pandemije COVID-19 na podlagi veljavnih predpisov:

 1. V primeru, da bodo sredstva, prejeta v letu 2020, ostala delno neporabljena, jih je skladno s sedmim odstavkom 33. člena uredbe mogoče prenesti v leto 2021 in porabiti za dani namen v prihodnjem letu (oblikovanje kratkoročno odloženih prihodkov).
   
 2. V primeru, da se bodo pri izvajanju raziskovalnega dela zaradi pandemije COVID-19 pojavila odstopanja pri številu opravljenih ur glede na načrtovano število za več kot 5 odstotkov, bo agencija tovrstna odstopanja obravnavala kot upravičena, in sicer:
  • če bo potrebno opraviti več raziskovalnih ur, se sredstva za plače zagotovijo v okviru sredstev predmetne raziskave iz ostalih ekonomskih namenov,
  • če dela v letu 2020 ne bo mogoče izvesti v predvidenem obsegu in je pričakovati, da ga bo mogoče izvesti v prihodnjem letu, se lahko neizvedeni del raziskovalnih ur in pripadajoči del sredstev prenese v leto 2021.

Agencija lahko odobri navedeno odstopanje skladno s 36. členom uredbe na podlagi vloge RO. Predlagamo, da RO vlogo odda v letu 2020. Pri tem bo potrebno, da izvajalci podajo ustrezno utemeljitev, iz katere bo razvidno, da gre za upravičeno odstopanje zaradi nastalih razmer. Ravno tako je treba upoštevati, da raziskovalne ure lahko opravijo samo člani posameznega raziskovalnega programa, infrastrukturnega programa oziroma raziskovalnega projekta.

 1. Dodatno pojasnjujemo, da upravičen strošek posamezne raziskave predstavljajo tudi stroški, ki bi nastali za člane skupin iz naslova plač zaradi odsotnosti, povezanih s situacijo zaradi pandemije COVID-19, in so strošek delodajalca (npr. zagotavljanja varstva otrok, karantena, preventivna izolacija, itd), in sicer v sorazmernem delu glede na angažma v okviru raziskave (enako, kot že sedaj velja za bolniške odsotnosti). Navedeni strošek je upravičen v primeru, da refundacija iz drugih proračunskih virov ni možna in je to strošek delodajalca.
   
 2. Upravičeni strošek predstavljajo tudi zaščitna sredstva, ki so v teh razmerah potrebna, da delo lahko teče. Ravno tako so upravičeni stroški, ki so nastali v zvezi z načrtovanimi službenimi potovanji, ki niso bila izvedena zaradi pandemije.

Pri usposabljanju mladih raziskovalcev, ki se jim financiranje zaključi leta 2020 in še niso doktorirali ter so jim zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, ostala neporabljena sredstva, se ta sredstva lahko v letu 2020 in 2021 porabi tudi za financiranje plač mladega raziskovalca. Navedeno velja v obdobju podaljšanja za dokončanje obveznosti brez financiranja. Če v tem obdobju zagovarja doktorat, do zagovora doktorata. Prenos sredstev se obrazloži pri oddaji finančnega poročila za leto 2020, poraba teh sredstev pa se dodatno pojasni pri oddaji finančnega poročila za leto 2021.