Novice, obvestila

Objavljen je Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja ARRS

Na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/2002 in nasl.), 18. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2002 in nasl.), 20. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/2003 in nasl.) in 23. člena Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.07.2004 in nasl. ter v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in nasl.) objavlja Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije javni natečaj za zasedbo delovnega mesta

 

direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. da je državljan Republike Slovenije,
 2. da ima končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali končano specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali končano magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 3. najmanj 10 let delovnih izkušenj,
 4. znanje  uradnega jezika,
 5. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno ali pogojno  kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 6. da je usposobljen za vodenje, upravljanje in koordiniranje dela,
 7. da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
 8. da je strokovnjak na področju dela oziroma dejavnosti agencije.

 

Vsebina dela:

Direktor zastopa in predstavlja agencijo, organizira, vodi delo in poslovanje agencije ter opravlja druge naloge skladno s predpisi.

 

Prijavi s kratkim življenjepisom je treba priložiti še vizijo delovanja in razvoja Javne agencije za raziskovalno dejavnost  Republike Slovenije in naslednja dokazila:

 1. v celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae), iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj ter drugih zahtev strokovne usposobljenosti v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
 2. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice ali potnega lista oz. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
 3. fotokopijo potrdila o izobrazbi oz. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 4. dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede delovnih izkušenj oz. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 5. ustrezne reference oz. dokazila, iz katerih bo razvidno število let delovnih izkušenj na posameznih vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju,
 6. dokazilo, da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik, npr.:
 • jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali
 • opravljeno večtedensko izobraževanje v tujem jeziku ali
 • večkratna udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuji jezik ali
 • opravljeni izpit iz tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija ali
 • certifikat o aktivnem znanju tujega jezika ali
 • šolanje v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko – v državi, v kateri je to materni jezik) ali
 • opravljanje dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku 6 mesecev ali več ali
 • članstvo v organih mednarodnih organizacijah v skupnem trajanju 3 leta ali več,
 1. pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno ali pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 2. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, in sicer za čas trajanja mandata, s polnim delovnim časom. Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po izteku mandata ponovno imenovan. Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom, vizijo delovanja in razvoja ter dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo: "Javni natečaj za delovno mesto direktorja" na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost  Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana. Kot pravočasna prijava se šteje prijava, ki bo na agencijo prispela do vključno 7. 9. 2020 ali ki bo oddana priporočeno na pošto do vključno 7. 9. 2020.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Tanja Gostiša, tel. številka: 01/400 59 21.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Sestavni del tega natečaja so Standardi strokovne usposobljenosti, merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki so objavljeni na spletni strani agencije http://www.arrs.si/sl/agencija/natecaj/ .

 

Dr. Jana Kolar,
Predsednica Upravnega odbora agencije