Novice, obvestila

Ocenjevanje raziskovalnih projektov bo izvedeno v enem krogu

Dne 2. 10. 2018 se je zaključil Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019. Na razpis je prispelo 781 pravočasnih in popolnih prijav.

Število prejetih prijav raziskovalnih projektov se je glede na zadnji zaključeni razpis znižalo, kar je Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) tudi upoštevala pri odločitvi za izvedbo razpisa v eni fazi. K odločitvi je pripomogla tudi utečena uporaba recenzentskega podpornega sistema e-Ocenjevanje.

Navedeno pomeni, da bodo prijavitelji (raziskovalne organizacije, v okviru katerih so vodje podali prijavo raziskovalnega projekta) skladno z 90. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti pozvani k dopolnitvi vlog oziroma posredovanju polne prijave raziskovalnega projekta v roku, ki ne bo krajši od 45 dni.

Poziv k dopolnitvi vlog bo na spletni strani ARRS objavljen predvidoma v prvi polovici meseca novembra 2018.

 

Povezane informacije: