Financiranje in nadzor

Leto 2011

Pojasnilo k pregledu financiranja raziskovalne dejavnosti za leto 2011

Na spletni strani objavljamo podatke o financiranju raziskovalne dejavnosti.

Financiranje poteka na podlagi Programa dela in finančnega načrta za leto 2011.

Tekoči podatki so podrobno prikazani v Pregledu (so)financiranja izvajanja raziskovalne dejavnosti v Sloveniji za leto 2011. Podatki so ažurirani enkrat mesečno, praviloma desetega v mesecu. Objavljamo tudi tekoče podatke o sredstvih namenjenih za delovanje ARRS.

Sredstva za delovanje ARRS se vodijo in prikazujejo ločeno. V okviru teh sredstev se zagotavljajo tudi sredstva za financiranje ekspertnega sistema, promocije znanstvene dejavnosti ter izvajanje programov mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Rekapitulacija sredstev namenjenih za delovanje ARRS po namenih in virih je razvidna iz tabele Pregled sredstev za delovanje ARRS.