Financiranje in nadzor

Leto 2005

Pojasnilo k pregledu financiranja raziskovalne dejavnosti za leto 2005

Leto 2005 je bilo prvo leto samostojnega delovanja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ARRS), ko je ARRS izvajala in financirala obveznosti v okviru štirih glavnih programov področja Znanost in tehnološki razvoj:

  • urejanje sistema znanstvenega raziskovanja,
  • znanstvenoraziskovalna dejavnost,
  • programi v podporo znanosti,
  • tehnološki razvoj.

Ocenimo lahko, da je zastavljene naloge uspešno izpolnila ter da je financiranje raziskovalne dejavnosti potekalo redno. Doseženi cilji po posameznih programih so podrobneje opisani v Poslovnem poročilu za leto 2005, ki je bilo revidirano, sprejel ga je Upravni odbor ARRS v soglasju z Vlado RS.

V letu 2005 je agencija financirala izvajanje znanstveno raziskovalne dejavnosti v skupni višini 31.953.267 tisoč SIT, kar je podrobneje prikazano v Pregledu (so)financiranja izvajanja raziskovalne dejavnosti v Sloveniji za leto 2005.

ARRS je za lastno delovanje v letu 2005 prejela skupaj 659.696 tisoč SIT. V okviru teh sredstev so se zagotavljala tudi sredstva za financiranje ekspertnega sistema, promocije znanstvene dejavnosti ter izvajanje programov mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Rekapitulacija sredstev za delovanje ARRS po namenih in virih je razvidna iz tabele Pregled sredstev za delovanje ARRS.