Agencija

Interni akti

      

Na podlagi 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04-EZ-1A) in prvega odstavka 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS št. 123/03 in 105/10) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. redni seji dne 30. 9. 2013 in 16. 10. 2013 sprejel naslednje

Dopolnitve Statuta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
 

1. člen

V Statutu javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dne 22.7.2004 in nasl. se v četrtem odstavku 17. člena na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: "Če je nasprotje interesov člana upravnega odbora ugotovljeno na seji upravnega odbora, zadošča ustna izjava člana upravnega odbora, ki se evidentira v zapisniku upravnega odbora.".

Dodata se peti in šesti odstavek, ki se glasita:

"Kot neposredno sorodstveno razmerje po tem statutu se štejejo zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje in sestre in osebe, ki s članom upravnega odbora živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

Možne pristranskosti, ki izhajajo iz zaposlitvenega stika (ista raziskovalna, programska ali projektna skupina) in raziskovalnega stika so navedene primeroma, in sicer se mora član upravnega odbora izločiti iz obravnavanja in glasovanja o posamezni zadevi, če:

  • na javnem razpisu ali pozivu sam sodeluje s predlogom raziskovalne dejavnosti;
  • je z vodjo oziroma člani raziskovalne, programske ali projektne skupine, iz katere je vodja predlagane raziskovalne dejavnosti, v ožjem sorodstvenem razmerju;
  • sta z vodjem predlagane raziskovalne dejavnosti člana iste raziskovalne, programske ali projektne skupine;
  • ima v zadnjih treh letih z vodjem predlagane raziskovalne dejavnosti skupni znanstveni produkt (tipologije Z1 in Z2);
  • je predstojnik, član vodstva ali organov upravljanja visokošolskega zavoda, samostojnega visokošolskega zavoda, članice univerze ali univerze, direktor ali član vodstva ali organov upravljanja javnega raziskovalnega zavoda;
  • ima neposredno korist, če bo predlagana raziskovalna dejavnost izbrana za sofinanciranje.

2. člen

V 35. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

"Član strokovne komisije, ki jo za ocenjevanje prijav za sofinanciranje predmeta raziskovalne dejavnosti imenuje direktor, zaposlen v agenciji, ne more sodelovati pri obravnavanju oziroma odločanju o sofinanciranju predmeta raziskovalne dejavnosti, ki se nanaša na raziskovalno organizacijo, v kateri opravlja dopolnilno delo.".

3. člen

Ta statut sprejme Upravni odbor agencije in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani agencije.

Št. 007-15/2010-4
Ljubljana, dne 30. 9. 2013

Predsednik UO ARRS
red. prof. dr. Rado Bohinc

Statut je na spletni strani agencije objavljen dne 25.10.2013.